Back

Урош Ђурковић

Истраживач-сарадник
Биографија
Библиографија

Урош Ђурковић, истраживач сарадник, рођен је 1995. у Београду.

Након завршене Пете београдске гимназије уписује студије српске књижевности са компаратистиком на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где дипломира 2018. године са темом „Имагинирање природе у религиозно-рефлексивној поезији Мавра Ветрановића” уз просечну оцену 9.25. Годину дана касније на истом факултету окончава и мастер студије српске књижевности одбраном завршног рада „Екосистеми у Писмима из Немачке Љубомира Ненадовића”, уз просек 9.83. Докторске студије српске књижевности похађа на истој институцији, где полаже све испите уз просек 10.00 и пријављује тему докторске дисертације „Екокритички приступ проучавању књижевног дела Растка Петровића” под менторством проф. др Мине Ђурић.

Од јула 2020. године ангажован је као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, где је стекао звање истраживач приправник. Од јула 2022. године запослен у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач приправник, а од октобра 2023. године стиче звање истраживач сарадник.

Објављује књижевну критику, есејистику, научне и стручне радове. Учествовао је на више научних конференција у земљи и иностранству. За издавачку кућу „Нови Логос” радио је на писању методичких приручника за oсновну и средњу школу, као и на стварању дигиталног уџбеника за осми разред основне школе. Од августа 2021. сарађује са издавачком кућом „ППМ Енклава” као уредник. У августу 2022. учествовао у раду летње школе у Верони посвећене проучавању Шекспирове драме Бура (SaM – Shakespeare and the Mediterranean International Summer School in Verona – The Tempest).

Добитник је награде за есеј о Дису на 56. Дисовом пролећу. Поседује CAE сертификат (Certificate of Advanced English) о познавању енглеског језика (ниво C1), као и средњи ниво познавања немачког језика (B1). Истраживачки се интересује за екокритику и интердисциплинарна проучавања српске књижевности.

2023.

Урош З. Ђурковић, „Еколошке теме у савременој српској поезији за децу: преглед проблема”, Детињство, XLIX, бр. 2, 2023, 19–28. ISSN 0350-5286

Uroš Z. Đurković, „Björk’s Biophilia in the Light of the Performing Arts – A Step

Toward a New Paradigm”, in: Aleksandar Dunđerović, Ivan Pravdić (eds.), Digital performing arts: participatory practices in a digital age, Belgrade: University of Arts, 2023, 282–299. DOI 10.5281/zenodo.7714356, ISBN 978-86-7167-064-7

Урош З. Ђурковић, „Тотал Балкан Бланке Чехове: облик, значај, перспективе”, у: Марија Јефтимијевић Михајловић, Јасмина Ахметагић (ур.), Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе: тематски зборник. Књ. 1, Језик и књижевност,   Лепосавић: Институт за српску културу, 2023, 311–318. ISBN: 978-86-89025-91-0

Урош З. Ђурковић, „Кавези Звонка Карановића: жанровска разноликост и проблем форме”, у: Тамара Костић Пахноглу, Оливера Марковић (ур.), Савремена филолошка проучавања младих истраживача I, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2023, 107–115. ISBN: 978-86-7379-626-0

Урош З. Ђурковић, „Поетски пруритус: прилог тумачењу збирке Свраб Милутина Петровића”, у:  Бојан Чолак, Марко Аврамовић (ур.), Поетички концепти Милутина Петровића: зборник радова, Београд: Институт за књижевност и уметност, Српско књижевно друштво, 2023, 315–334. ISBN: 978-86-7095-328-4

Урош Ђурковић, „Тин Ујевић”, Књижевна историја, год. LV, бр. 180, 263–269. ISSN 0350-6428 

Uroš Z. Đurković, „Kina izbliza: kroz prostor i vreme (Zvonimir Stopić, Goran Đurđević: Svila, zmajevi i papir: kineska civilizacija, kultura, arheologija i povijest. Zagreb: Alfa, 2021)”, Reči, god. XV, br. 16, 2023, 325–328. ISSN: 1821-0686

2022.

Урош З. Ђурковић, „’Тражећи спасење у несећању’: Андрић и култура заборава”, Баштина: гласник, св. 57, 2022, 73–84. DOI: 10.5937/bastina32-38147, ISSN 0353-9008

Uroš Đurković, „Ekokritika i geopoetika: ekopsihološki pejzaži”, Poznańskie Studia Slawistyczne, br. 22, 2022, 129–140. DOI: 10.14746/pss.2022.22.6, ISSN 2084-3011

Урош З. Ђурковић, „Појам еколошке анксиозности и страх од нуклеарне катастрофе у српској књижевности: преглед проблема”, у: Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић (ур.), Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2022, 115–125. ISBN: 978-86-89025-80-4

Урош З. Ђурковић, „Троструки укрштај: Лаза Костић, Ребека Вест и Станислав Винавер”, у: Маја Анђелковић, Мирјана Секулић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Књ. 2,  Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2022, 357–368. ISBN: 978-86-80596-07-5

Урош З. Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, у: Саша Шмуља (ур.), Philologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури, Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022, 221–244. DOI: 10.21618/phs2202221d, ISSN: 2744-1709, ISBN: 978-99955-58-79-6

Урош З. Ђурковић, „Неразмрсиво идеолошко-идентитетско клупко (Горан Коруновић, Музе идеологије: обликовање националних идентитета у Подунавки и Даници илирској, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020, 277 стр.)”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 17, 2022, 351–354. ISSN 1820-5305

2021.

Урош З. Ђурковић. „Статус дидаскалија у драми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза”, Баштина: гласник, св. 53, 2021, 111–123. DOI: 10.5937/bastina31-30939, ISSN 0353-9008

Урош З. Ђурковић, „Кратка, најкраћа историја исландског филма: могућности”, Рашка: часопис за књижевност, уметност и културу, год. LI, бр. 44, 2021, 71–78. ISSN 0351-0719

2020.

Урош З. Ђурковић, „Екокритика и историја књижевности”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 15, 2019/2020, 267–284. DOI: 10.18485/godisnjak.2020.15.13, ISSN 1820-5305

Урош З. Ђурковић, „О дидаксалијама и природи драмске комуникације”, Баштина: гласник, св. 52, 2020, 59–66. DOI: 10.5937/bastina30-29121, ISSN 0353-9008

Урош Ђурковић, „Сречко Косовел и српски дадаизам”, у: Ina Poteko (ur.), Slovansko jezikovno in literarno povezovanje ter zgodovinski kontekst: Mednarodni študentski simpozij: Slovan Slovanu Slovan [Elektronski vir], Študentska organizacija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2020, 19–26. ISBN 978-961-95112-0-6,  https://simpozijslovan.files.wordpress.com/2020/09/slovan_zbornik_2020.pdf (електронско издање), ISBN 978-961-95112-0-6