Back

Урош Ђурковић

Истраживач приправник
Биографија
Библиографија

Урош Ђурковић је рођен 1995. у Београду.

Матурирао је у Петој београдској гимназији.

Основне академске студије (Српска књижевност и језик са компаратистиком) и мастер академске студије (Српска књижевност) завршио је на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

На основним студијама дипломирао је са темом „Имагинирање природе у религиозно-рефлексивној поезији Мавра Ветрановића” под менторством проф. др Славка Петаковића, а мастер студије је завршио одбраном рада „Екосистеми у Писмима из Немачке Љубомира Ненадовића” под менторством проф. др Ненада Николића.

Просек оцена на основним и мастер студијама: 9.25 и 9.83.

Тренутно је на трећој години докторских академских студија на истом факултету (модул Српска књижевност), где је положио све испите уз просек 10.00.

Од јула 2020. године ангажован је као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, где је стекао звање истраживач-приправник.

Од јула 2022. године запослен у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач-приправник.

Објављује књижевну критику, есејистику, поезију, научне и стручне радове.

Учествовао је на више научних конференција у земљи и иностранству.

За издавачку кућу „Нови Логос” радио је на писању методичких приручника за oсновну и средњу школу, као и на стварању дигиталног уџбеника за осми разред основне школе.

Од августа 2021. сарађује са издавачком кућом „ППМ Енклава” као уредник.

Добитник је награде за есеј о Дису на 56. Дисовом пролећу.

Поседује CAE сертификат (Certificate of Advanced English) о познавању енглеског језика (ниво Ц1), као и основно знање немачког језика, које тренутно усавршава.

Истраживачки се интересује за екокритику и интердисциплинарна проучавања српске књижевности.

2022

Uroš Đurković, „Ekokritika i geopoetika: ekopsihološki pejzaži”, Poznańskie Studia Slawistyczne, 22, 2022. (u štampi)  DOI: 10.14746/pss.2022.22.6  ISSN 2084-3011

Урош З. Ђурковић, „’Тражећи спасење у несећању’: Андрић и култура заборава”, Баштина: гласник, св. 57, 2022. (у штампи) DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-38147

Урош З. Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, Philologia Serbica. год. 2, бр. 2, Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури : зборник научних радова, ур. Срђан Шмуља, 2022, 221–244. ISBN 978-99955-58-79-6

Урош З. Ђурковић, „Троструки укрштај: Лаза Костић, Ребека Вест и Станислав Винавер”, у: Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, ур. Маја Анђелковић, Мирјана Секулић, Књ. 2, 2022, 357–368. ISBN 978-86-80596-07-5

2021

Урош З. Ђурковић. „Статус дидаскалија у драми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза”, Баштина: гласник, св. 53, 2021, 111–123. ISSN 0353-9008

Урош З. Ђурковић, „Кратка, најкраћа историја исландског филма: могућности”, Рашка: часопис за књижевност, уметност и културу, год. LI, бр. 44, 2021, 71–78. ISSN 0351-0719

2020

Урош З. Ђурковић, „Екокритика и историја књижевности”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 15, 2020, 267–284. ISSN 1820-5305

Урош З. Ђурковић, „О дидаксалијама и природи драмске комуникације”, Баштина: гласник, св. 52, 2020, 59–66. ISSN 0353-9008

Урош Ђурковић, „Сречко Косовел и српски дадаизам”, Slovansko jezikovno in literarno povezovanje ter zgodovinski kontekst: Mednarodni študentski simpozij: Slovan Slovanu Slovan [Elektronski vir] , ur. Ina Poteko, Študentska organizacija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2020, 19–26. ISBN 978-961-95112-0-6,  https://simpozijslovan.files.wordpress.com/2020/09/slovan_zbornik_2020.pdf (електронско издање)

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

2022.

Uroš Đurković, „Ecocriticism and geopoetics: ecopsychological landscapes”, Non-Western Approaches in Environmental Humanities, University of Warsaw: Warsaw, 11–13 July 2022.

Uroš Đurković, „A step towards a new paradigm: Björk’s Biophilia in the light of the performing arts”, Digital Performing Arts Participatory Practices In Digital Age, The University of Arts: Belgrade, Serbia; Birmingham City University: Birgmingham, UK, 6 –8 April 2022.

Урош Ђурковић, „Кавези Звонка Карановића: жанровска разноликост и проблем форме”, Савремена филолошка проучавања младих истраживача I, Филозофски факултет, Ниш, 25. и 26. фебруар 2022.

2021.

Магда Миликић, Урош Ђурковић, „Рефлекси свакодневице у сећањима малолетникâ на НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије 1999. године” Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика 11, Удружење фолклориста Србије, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић” у Тршићу, Центар за културу „Вук Караџић” у Лозници и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду, Тршић, 1–3 октобар 2021.

Урош Ђурковић, „Троструки укрштај: Ребека Вест, Лаза Костић и Станислав Винавер”, XIII научни скуп младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. април 2021.

Урош Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, Научна конференција Philologia Serbica, Бањалука, 31. март 2021.

2018.

Uroš Đurković, „Visions of Space: Atanasije Stojković’s Fisika”, Rethinking the Impact of the Liberal Arts I: Astronomy: International Workshop, The Slavic Institute, University of Cologne, 11–12 July 2018.

2017.

Урош Ђурковић, „Имагинирање природе у модерној македонској поезији”, Радни састанак чланова међународног пројекта САНУ и МАНУ Међусобне македонско-српске књижевне везе 19. и 20. века, Београд, САНУ, 19. октобар 2017.