Проф. др Драган Танчић

Проф. др Драган Танчић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ПРОФ. ДР ДРАГАН ТАНЧИЋ рођен је 1962. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду 1985. године. Магистарски рад под називом Концептуализација истраживања у политичким наукама одбранио је 2006. године на Факултету политичких наука у Београду. Докторирао је 2009. године на тему Историјски метод у истраживању политичких појава. Био је гостојући Универзитетски професор политикологије, на Факултету за пословне студије и право из Београда, током школске 2013/2014. и 2014/2015.

Од 2010. године је члан Управног одбора Института за српску културу из Приштине са седиштем у Лепосавићу, а заменик Председника Управног одбора од 2014 / 2018.

Члан је Сената Европског универзитета Брчко Дистрикта, БиХ.

Члан Међународног удружења Методолога.

Потпредседник удружења Методолога Републике Србије од 2014. године.

Био члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата докторских студија на Факултету политичких наука на Европском универзитету Брчко дистрикта.

Био је ментор за магистарску тезу на магистарским студијама, као универзитетски професор политикологије на Факултету политичких наука на Европском универзитету Брчко дистрикта.

Више пута био члан за одбрану дипломских радова на академским студијама на Правном факултету и Факултету политичких наука.

Био ментор за два дипломска рада на академским студијама на Правном факултету у Београду и Факултету политичких наука на Европском универзитету Брчко дистрикта.

Цитиран преко 70. и више пута, у научним монографијама, уџбеницима, чланцима у Србији и ван Србије.

КатегоријаНазив
M53Драган Танчић, Položaj Kosova i Metohije od Balkanskih ratova do 1945. godine, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 291 - 309, 0353-9008, 94(497.115)"1912/1945" 323(497.115)"1912/1945" , 2010.
M12Бојан Шево, Драгана Јањић, Драган Танчић, Aktuelni problemi bezbednosti i terorizma početkom XXI veka, Aktuelni problemi bezbednosti i terorizma početkom XXI veka, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 0 - 231, 978-86-906949-5-2 , 323.28 355.02, 2010.
M51Драган Танчић, Istorijski metod u društvenim i političkim naukama, Tokovi istorije : časopis Instituta za noviju istoriju Srbije = Currents of history : journal of the Institute for Recent History of Serbia, Institut za noviju istoriju Srbije, бр. 1, pp. 181 - 207, 0354-6497, 303.446.4 930.1, 2010.
M53И. Петровић, М. Гордић, Д. Танчић, THE IMPACT OF REFUGEE CRISIS ON THE SECURITY OF WESTERN BALKAN COUNTRIES, International Journal of Economics and Law, 7, 20, pp. 31 - 48, 342.7 (497) 17-054.7 303 314.1, 2017.
M14Драган Танчић, И. Милошевић, М. Милошевић, THE TYPICAL TOPIC MODEL OF SCIENTIFIC RESEARCH
OF TERRORISM, СТРАТЕГIЧНI IМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО МЕНЕДИЖМЕНТУ, Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 03680, м. Київ, pp. 199 - 203, 978-966-926-069-7, 005.1, ББК 65.291.21я43, 2016.
M14Драган Танчић, Петар Танчић, Primena dijagnostičkih i prognostičkih istraživanja u futurologiji, Nauka i budućnost, Beograd : Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, 2016, pp. 311 - 320, 978-86-920023-0-4, 001.18:303.444, 2016.
M42Драган Танчић, Драгана Јањић, Miloš Krstičević, Evropske integracije i dezintegracijeod 1945. do početka XXI veka, Evropske integracije i dezintegracijeod 1945. do početka XXI veka, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 0 - 133, 978-86-906949-7-6, 341.213(4)"19/20", 2010.
M14Драган Танчић, Горан Ћорац, Definisanje korupcije u postojećem naučnom fondu i shvatanje nekih medija o korupciji u Evropskoj uniji, Zbornik radova sa II međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi XXI vijeka“, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, I tom, pp. 113 - 119, 978-99955-806-0-5, 343.352(4-672EU), 2014.
M45Бојан Шево, Драган Танчић, Драгана Јањић, "Milosrdni anđeo" i žrtve terorizma na primeru SRJ - Kosova i Metohije, "Milosrdni anđeo" i žrtve terorizma na primeru SRJ - Kosova i Metohije, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 0 - 216, 978-86-906949-6-9 , 323.28 355.02 323(497.115)"19/20" 355.1-058.65(=163.41)(497.115), 2010.
M42Д. Танчић, Џ. Термиз, Nijaz Karć, Socijalne komponente društvenog položaja osoba s invaliditetom, Socijalne komponente društvenog položaja osoba s invaliditetom, Tuzla : Off-set, 316.66-056.24(497.6) 342.726-056.24,, 978-9958-31-291-5, 2017.
M12Драгана Јањић, Драган Танчић, Бојан Шево, Актуелни проблеми безбедности и тероризма почетком 21 века, Актуелни проблеми безбедности и тероризма почетком 21 века, Драган Танчић, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, pp. 1 - 231, 978-86-906949-5-2, 323.28,355.02, 2010.
M53Драган Танчић, Лидија Танчић, Примена историјског метода у истраживању библиотекарства старог Рима, Godišnjak Učiteljskog fakulteta Vranje, Учитељсаки факултет у Врању, св. 3, pp. 185 - 191, 1820-3396, 02:94(37), 2012.
M49Драган Танчић, Urednik u knjizi dr Nedeljka Stankovića, Problemi naučnog definisanja manjina, Problemi naučnog definisanja manjina, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, , pp. 1 - 231, 978-99976-605-2-7, 323.15(075.8), 2014.
M11Драган Танчић, Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma, Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti odbrane i terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikta, pp. 1 - 559, COBISS.RS-ID 5136152, 303.42:351.86 232.285 167/168, 2015.
M31Драган Танчић, Невенка Јефтић Шарчевић, Moć Ruske Federacije u bezbednosnoj integraciji Severnog Kavkaza", Zbornik radova "Zloupotreba moći", sa Trinaestog tematskog međunarodnog naučnog skupa "Zloupotreba moći", Udruženje za međunarodno krivično pravo i INTERMEX, Beograd, pp. 404 - 416, 978-86-6411-000-6, 343.353/357(035), Srbija - Tara, 18. - 22. Jun, 2014
M14Драган Танчић, Иван Милошевић, The Understanding of Conceptualization in Social and Political Science, СТРАТЕГIЧНI IМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО МЕНЕДИЖМЕНТУ, Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 03680, м. Київ, pp. 122 - 125, 978-966-926-069-7, 005.1, ББК 65.291.21я43, 2016.
M42Драган Танчић, Основе историјског метода, Основе историјског метода, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 216, pp. 7 - 163, 978-86-89025-04-0 , 930.2 001.891:94, 2012.
M33Milosevic M, Tancic D, Ивана Милошевић, The Understanding of Conceptualization in Social and PoliticalSciences, Стратегічні імперативи сучасного менеджменту, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА», -1, 2, 1, pp. 122 - 123, 978-966-926-069-7, 005.1, Украјина, 17. - 18. Mar, 2016
M42Драган Танчић, Бојан Шево, М. Јакшић, Stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 242, 978-86-89149-00-5, 341.322.5(=163.41)(497.115)\"2004/2011\" 341.485(=163.41)(497.115)\"2004/2011\" 323(497.115)\"19/20\, 2012.
M42Б. Шево, Д. Танчић, Д. Јањић, "Milosrdni anđeo" i žrtve terorizma na primeru SRJ - Kosova i Metohije, "Milosrdni anđeo" i žrtve terorizma na primeru SRJ - Kosova i Metohije, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић,, 323.28 355.02 323(497.115)"19/20" 355.1-058.65(=163.41)(497.115, 978-86-906949-6-9, 2010.
M33Далибор Елезовић, Д. Танчић, Primena istorijskog metoda u istraživanju poplava i drugih pojava,, Treći međunarodni nauči skup Katastrofe: prevencija i saniranje posledicа, Brčko: Evropski univerzitet, 1, pp. 435 - 440, 978-99955-99-00-3, BiH, 27. - 28. Mar, 2015
M41Драган Танчић, Бојан Шево, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Институт за српску културу, Приштина - Лепосавић, pp. 7 - 138, 978-86-89149-04-3, 355.01:32 351.78:32 232.285, 2013.
M11Драган Танчић, Милена Јакшић, Недељко Станковић, Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, Evropski univerzitet Brčko distrikta, 213, pp. 0 - 218, 978-99955-775-4-4, 340.12(075.8) 321.01(075.8), 2013.
M31Драган Танчић, Н. Јефтић Шарчевић, Nasilje i sila prema shvatanjima Slobodana Jovanovića, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, “Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije”, Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, Tom 2, VII, pp. 360 - 368, 978-86-7020-286-3, 343.6(497.11)(082) 316.624(497.11)(082) 343.285(497.11)(082), Srbijan - Beograd, 2014.
M42Драган Танчић, Мирјана Ђукић, Н. Јефтић Шарчевић, Politikološka shvatanja Slobodana Jovanovića o državi i sili, Politikološka shvatanja Slobodana Jovanovića o državi i sili, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 180, pp. 5 - 180, 978-86-906949-9-0, 34 Jovanović S. 321.01, 2012.
M41Драган Танчић, Г. Ћорац, Bankarski i ustavni razvoj Srbije od 1804. do 1914., Bankarski i ustavni razvoj Srbije od 1804. do 1914., Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 313, pp. 0 - 313, 978-86-89149-02-9, 342.4(497.11)"1804/1914" 336.71(497.11)"1804/1914", 2013.
M51Драган Танчић, Н. Јефтић Шарчевић, New Projections of the Turkish Politics in XXI Century, Rev International Affairs, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, vol.LXIII, 1146, pp. 106 - 118, 0486-6096, 327(560;061.1EU), 2012.
M41Бојан Шево, Драган Танчић, Јован Симијановић, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, D. Tančić ; Leposavić : Institut za srpsku kulturu Priština, pp. 0 - 138, 978-86-89149-04-3, 355.01:32 351.78:32 232.285, 2013.
M41Д. Танчић, Б. Шево, Ј. Симијановић, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 355.01:32 351.78:32 232.285, 978-86-89149-04-3, 2013.
M45Драган Танчић, Положај националних мањина на Косову и Метохији, као један од чинилаца културног и политичког развоја, Културно наслеђе Косова и Метохије - научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 181 - 193, 978-86-82797-88-3 , 323.15(497.115) 341.234(497.115), 2010.
M42Драган Танчић, Н. Јефтић Шарчевић, Srpske izborne komunikacije 2011/2012., Srpske izborne komunikacije 2011/2012., Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 216, pp. 7 - 216, 978-86-906949-8-3, 316.644:342.8(497.11)\"2011\" 316.644:329(497.11)\"2011\" 32.019.5(497.11)\"2011\", 2011.
M49Драган Танчић, Urednik u knjizi dr Nedeljka Stankovića, Terorizam i finansiranje terorizma, Terorizam i finansiranje terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, , pp. 1 - 284, 978-99976-605-7-2, 343.326(075.8) 323.28(075.8) , 2014.
M11Драган Танчић, Dzevad Termiz, Миодраг Гордић, Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti, odbrane i terorizma, Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti, odbrane i terorizma, Institut za srpsku kulturu Priština ; Beograd : Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union-Nikola Tesla : Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerzitet Union-Nikola Tesla, 2. izmenjeno i dopun, pp. 5 - 787, 978-86-89149-06-7 (DT), 303.42:351.86(497.11) 232.285 167/168, 2016.
M34Д. Танчић, М. Атлагић, Zbornik rezimea = Book of Abstracts = Sbornik rejume dokladov / Međunarodni naučni skup "Nauka bez granica", 21-22. septembar 2017, Kosovska Mitrovica, Srbija =International Scientific Conference "Science Beyond Boundaries", September 21st-22nd, 2017 Kosovska Mitrovica, Serbia =Meždunarodnaja naučnaja konferencija "Nauka bez granic", 21-22 sentjabra 2017 goda, g. Kosovska Mitiovica, Serbija ; [uredili i priredili Mladen Jakovljević, Anita janković], Улога Ватикана у разбијању СФРЈ деведесетих година XX века, Филозофски факултет Косовска Митровица, Филозфски факултет у Косовској Митровици, IV, 319, 978-86-6349-077-2, Косовска Митровица, 21. - 22. Sep, 2017
M12Бојан Шево, Драган Танчић, Драгана Јањић, Aktuelni problemi bezbednosti i terorizma početkom XXI veka, Aktuelni problemi bezbednosti i terorizma početkom XXI veka, D. Tančić ; Priština [tj.] Leposavić : Institut za srpsku kulturu, pp. 0 - 231, 978-86-906949-5-2 , 323.28 355.02, 2010.
M14Драган Танчић, PRIMENA ISTORIJSKOG METODA U ISTAŽIVANJU POPLAVA I DRUGIH POJAVA, „Katastrofe- prevencija i saniranje posledica“, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, Tom I, pp. 435 - 440, 978-99955-99-00-3, 627.51:930.2 , 2015.
M51Драган Танчић, Metodološki problemi izrade projekta istraživanja o organizovanom kriminalu, „Evropska revija“, naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Godina I, vol 1, br., pp. / - /, 2303-8020, 343.9.02:168, 10.7251/EREU0115141T, 2015.
M14Драган Танчић, К. Реко Станковић, THE POLITICAL AND ECONOMICAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT DANUBE - MORAVA - VARDAR - AEGEAN SEA, Međunarodni naučni tematski zbornik: “Serbia in the Danube Region in the 21st Century”, Institut za međunarodnu politiku i privredu, pp. 61 - 73, 978-86-7067-200-0, 341.232(4-924.5)(082) 339.92(4-924.5)(082) 339.923:061.1EU(4-924.5)(082) 332.1(4-924.5)(082, 2014.
M13Драган Танчић, Радмила Пејин, Primena metodologije u stomatologije / The application of the methodology in dentistry, Međunarodi naučni skup "Pravo i izazovi XXI vijeka", Evropski univerzitet Brčko distrikta, Zbornik radova. II, pp. 311 - 318, 978-99955-765-1-6, 615.46:616.314-089.27, 2013.
M42Драган Танчић, М. Јакшић, Н. Јефтић Шарчевић, Politikološko ponašanje, politička sila i politička moć u političkoj teoriji, Politikološko ponašanje, politička sila i politička moć u političkoj teoriji, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 172, 978-86-89149-01-2, 321.01 316.462:32 316.334.3, 2012.
M42Драгана Јањић, Драган Танчић, Бојан Шево, Милосрдни анђео и жртве тероризма на примеру СРЈ-Косова и Метохије, Милосрдни анђео и жртве тероризма на примеру СРЈ-Косова и Метохије, Драфан Танчић; Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, pp. 1 - 219, 978-86-906949-6-9, 323.28,355.02,323(497.115)''19/20'',355.1058.65(=163.41)(497.115) , 2010.
M31Драган Танчић, Relevant faktors of the danube and danube basin for development of Serbia and European Union, Danube Strategy – Strategic Significance for Serbia, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, Srbija; Institut za strategijska istraživanja Ministartsva odbrane R Srbije, Srbija, Beograd, pp. 129 - 149, 978-86-7067-167-6, 978-86-7067-167-6, Србија, 2011.
M42Драгана Јањић, Драган Танчић, Милош Крстичевић, Европске интеграције и дезинтеграције од 1945 до 21. века, Европске интеграције и дезинтеграције од 1945 до 21. века, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 1 - 133, 978-86-9069-49-7-6, 341.213(4)''19/29'', 2010.
M14Д. Танчић, Фахрета Брашњић, Улога жена у политици и друштву у Босни и Херцеговини, Зборник радова са међународног научног скупа, „Рад и стваралаштво у XXI вијеку, Европски универзитет Брчко дистрикт, том II, 32+305-055.2, 978-99955-99-27-0, 2017.
M49Драган Танчић, Urednik „Istorija sporta“, autora Stanković Nedeljka, „Istorija sporta“, autora Stanković Nedeljka, Evropski univerzitet Brčko distrikta, pp. / - /, 978-99955-99-03-4, 796/799(091)(075.8), 2015.
M49Драган Танчић, Urednik u knjizi dr Nedeljka Stankovića, dr Dragana Tančića, dr Milene Jakšić, Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, , pp. 1 - 218, 978-99955-775-4-4, 340.12(075.8)321.01(075.8), 2014.
M24Dragan Tančić, Dalibor Elezović, Miodrag Gordić, The Specificities of the Relationship of the Comparative and the Historical Methods in the Research of Political History, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 9 No 2 March 2018, ISSN 2039-2017 (online) ISSN 2039-9340(print).