Back

Од 1. јануара 2020. године институционално финансирање.

На основу члана 135. став 2. Закона о науци и истраживањима (“Службени гласник РС”, број 49/19 – у даљем тексту: Закон) и Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама (“Службени гласник РС”, број 90/19), сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину (“Службени гласник РС”, број 149/20), а у складу са Одлуком о финансирању научноистраживачког рада у 2021. години, број 451-03-9/2021-14 од 14. 1. 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Институт за српску културу – Приштина у Лепосавићу потписали су Уговор о реализацији и финансира научноистраживачког рада НИО  у 2021. години у Београду 5. 2. 2021. године Евиденциони број: 451-03-9/2021-14/200020 којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези са реализацијом и финансирањем научноистраживачког рада НИО у 2021. години, као и начин и услови преноса средства за рад истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања на основу достављеног годишњег Плана рада НИО.