Back

Др Соња Шљивић

Научни сарадник
Биографија
Библиографија

Соња Шљивић, научни сарадник, рођена је 1981. у Београду.

Дипломирала је 2008. на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици, са темом „Орфичко и онтолошко у поезији Владислава Петковића Диса и Бранка Миљковића“.

Године 2011. одбранила је мастер рад на тему „Настасијевићева песма у настајању“, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Докторирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду (2020), одбранивши докторску тезу „Рефигурација ликова у прози Радомира Константиновића“.

Радно искуство стицала је у различитим областима – просвети и медијима, као и у уређивачкој делатности.

Уређивала је рубрику поезија у електронском часопису Eckermann.

Чланица је уређивачког одбора часописа за књижевност, уметност, науку и културу Рашка.

Објавила је три збирке поезије и једну драму.

Добитница је награде за есеј о поезији Владислава Петковића Диса (Дисово пролеће, Чачак, 2009).

Библиографија

  1. Шљивић, С. (2021), Чисти и прљави или први прљави Радомира Константиновића, у: Авангарда и коментари: међународни научни зборник радова у част проф. др Гојка Тешића, Институт за књижевност и уметност, 2021, међународни научни зборник радова, ур. Перишић Игор, Бајчета, Владан, ISBN- 978-86-7095-285-0; (М14 = 5 бодова).
  2. Шљивић, С.(2021) Антологија са два таса (Мирослав Јосић Вишњић, Антологија српских приповедача XIX и XX века, у: Савремена српска проза, зборник бр. 33, ур. Вукашиновић, Верољуб, Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник, 2021. зборник радова на конференцији, ISBN – 978-86-83191-88-8,
  3. Шљивић, С. (2016) Антит етичност ликова и „истинитост“ приче у роману Излазак Радомира Константиновића. У: Јуда искариотски у словенским културама, зборник радова, ур. Дејан Ајдачић, Алма, Београд, 2016. стр. 118‒135, стручна монографија, УДК 821.16.09, ISBN – 978-86-7974-438-8
  4. Шљивић, С. (2014) У почетку беше логореја, приказ књиге Гола молитва Саше Јеленковића, Кораци: часопис за књижевност, уметност и културу. ISSN 0454-3556. – Год. 48, св. 10/12, Крагујевац, (2014), стр. 161−167.
  5. Шљивић, С. (2014) Орфичко и онтолошко у поезији Владислава Петковића Диса и Бранка Миљковића, у: Моћ речи: зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934‒1961). ‒ Стр. 189‒Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
  6. Шљивић, С. (2013) Поезија као светлосни принцип. У:A. Б. Лаковић, Г. Јашовић, Ч. Николић (ур.), Његош ријеч скупља два вијека, зборник радова о песништву Петра II Петровића Његоша (стр. 225−242). Крагујевац: Удружење писаца Крагујевца.
  7. Шљивић, С. (2013) Аутопоетички искази у поезији Слободана Ракитића. У: Зборник радова са научног скупа Књижевно дело Слободана Ракитића, М. Милићевић (ур.), (стр. 265−288). Рашка: Центар за културу „Градац“, зборник, ISBN – 978-86-88391-17-7;
  8. Шљивић, С. (2012). Пев као пулс, приказ збирке поезије Енеса Халиловића, Песме из болести и здравља. Повеља : часопис за књижевност, уметност, културу, просветна и друштвена питања. ISSN 0352-7751. – Год. 42, бр. 3 (2012), стр. 138‒
  9. Шљивић, С. (2012) Пророци апсурда, Бекетијана Радомира Константиновића. Поља, часопис за књижевност и теорију, година LVII, број 478, новембар−децембар, 2012. Нови Сад, стр. 59−70. UDK 821.163.41.09 Konstantinović R. 821.111.09 Beckett S.