Back

Sonja Šljivić, PhD

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Sonja Šljivić, a Research associate, was born in 1981 in Belgrade.

She graduated from the University of Priština (The Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica) with a thesis titled “The Orphic and Ontological Aspects in Poetical Works of Vladislav Petković Dis and Branko Miljković”.

In 2011 she earned her MA from The Faculty of Philology in Belgrade with a thesis titled “Momčilo Nastasijević’s Poem in the Making”.

She completed her PhD in 2020 at The Faculty of Philology in Belgrade with a dissertation titled “Re-figuration of Characters in Radomir Konstantinović’s Prose Works”.

She has gained a lot of work experience in different areas – from education and media to literary editing.

She was a poetry editor of Eckermann – an online literary magazine.

Currently she is one of editorial team members of Raška – a magazine of literature, science and culture.

She has published three poetry books as well as one play and was awarded for her essay on Vladislav Petković Dis’ poetry (Disovo proleće, Čačak, 2009).

Библиографија

  1. Шљивић, С. (2021), Чисти и прљави или први прљави Радомира Константиновића, у: Авангарда и коментари: међународни научни зборник радова у част проф. др Гојка Тешића, Институт за књижевност и уметност, 2021, међународни научни зборник радова, ур. Перишић Игор, Бајчета, Владан, ISBN- 978-86-7095-285-0; (М14 = 5 бодова).
  2. Шљивић, С.(2021) Антологија са два таса (Мирослав Јосић Вишњић, Антологија српских приповедача XIX и XX века, у: Савремена српска проза, зборник бр. 33, ур. Вукашиновић, Верољуб, Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник, 2021. зборник радова на конференцији, ISBN – 978-86-83191-88-8,
  3. Шљивић, С. (2016) Антит етичност ликова и „истинитост“ приче у роману Излазак Радомира Константиновића. У: Јуда искариотски у словенским културама, зборник радова, ур. Дејан Ајдачић, Алма, Београд, 2016. стр. 118‒135, стручна монографија, УДК 821.16.09, ISBN – 978-86-7974-438-8
  4. Шљивић, С. (2014) У почетку беше логореја, приказ књиге Гола молитва Саше Јеленковића, Кораци: часопис за књижевност, уметност и културу. ISSN 0454-3556. – Год. 48, св. 10/12, Крагујевац, (2014), стр. 161−167.
  5. Шљивић, С. (2014) Орфичко и онтолошко у поезији Владислава Петковића Диса и Бранка Миљковића, у: Моћ речи: зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934‒1961). ‒ Стр. 189‒Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
  6. Шљивић, С. (2013) Поезија као светлосни принцип. У:A. Б. Лаковић, Г. Јашовић, Ч. Николић (ур.), Његош ријеч скупља два вијека, зборник радова о песништву Петра II Петровића Његоша (стр. 225−242). Крагујевац: Удружење писаца Крагујевца.
  7. Шљивић, С. (2013) Аутопоетички искази у поезији Слободана Ракитића. У: Зборник радова са научног скупа Књижевно дело Слободана Ракитића, М. Милићевић (ур.), (стр. 265−288). Рашка: Центар за културу „Градац“, зборник, ISBN – 978-86-88391-17-7;
  8. Шљивић, С. (2012). Пев као пулс, приказ збирке поезије Енеса Халиловића, Песме из болести и здравља. Повеља : часопис за књижевност, уметност, културу, просветна и друштвена питања. ISSN 0352-7751. – Год. 42, бр. 3 (2012), стр. 138‒
  9. Шљивић, С. (2012) Пророци апсурда, Бекетијана Радомира Константиновића. Поља, часопис за књижевност и теорију, година LVII, број 478, новембар−децембар, 2012. Нови Сад, стр. 59−70. UDK 821.163.41.09 Konstantinović R. 821.111.09 Beckett S.