Back
Др Гордан Бојковић

Др Гордан Бојковић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ДР ГОРДАН БОЈКОВИЋ рођен је у Пожаревцу 1971. године.

Основну школу и гимназију завршио је у родном граду.

Дипломирао је историју на Филозофском факултету у Београду 1997. године.

Докторске студије уписао је на Филозофском факултету у Београду 2008. године. Докторску тезу Градови и тргови Великог Поморавља у средњем веку од V до XV века- процес урбанизације и деурбанизације, одбранио је фебруара 2012. године.

Од 2016. године ангажован је на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев.бр.178028) Института за српску културу у Лепосавићу.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 1. „Краљ у Даниловом зборнику”, Српска краљевства у средњем веку,Зборник радова са међународног научног одржаног у Краљеву у част обележавања 800 година од крунисања Стефана Немањића (Првовенчаног) Краљево (2017) 163-174.
 2. „Насеља Браничева крајем XIV века, Село Балкана, континуитет и промене кроз историју”, Зборник радова, књ. 34, Историјски институт Београд, Музеј на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно, Београд (2017) 35-47.
 3. „Жупа Ждрело”, Београдски историјски часопис, vol. VII, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд (2016) 63-71.
 4. „Прилог разматрању седишта раносредњовековне епископије Мораваца”, Баштина, св. 40, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, Лепосавић (2016) 27-33.
 5. „Померање политичког, верског и духовног средишта са Косова и Метохије у моравску Србију”, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Национални научни скуп са међународним учешћем, књ. 2, Институт за српску културу Приштина/ Лепосавић, Лепосавић (2016) 43-53.
 6. „Један помен хусара у Раваничкој повељи, Велики прасак, Сто година атентата у Сарајеву”, Зборник радова са научног скупа одржаног 28.јуна 2014. у Центру за културу Пожаревац, Центар за културу Пожаревац, Пожаревац (2015) 91-97.
 7. „Витезови великоморавске долине, Кнегиња Милица- монахиња Јефимија”, Тематски зборник са научног симпозијума, Трстеник (2014) 95-110.
 8. „Средњовњковни трг Шетоње”, Браничевски гласник, 8, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац (2012) 67-81.
 9. „Параћин у средњем веку”, Весник: орган војних музеја, 37 Војни музеј Београд, Београд (2010) 141-147.

 

Монографије:

 1. Синиша Мишић, Гордан Бојковић, Средњовековни манастири и цркве Црне Реке, Народни музеј у Пожаревцу, Пожаревац 2018.
 2. Небојша Ђокић, Гордан Бојковић, Цркве и манастири у Браничеву по српским и аустријским пописима из XVIII века, Народни музеј у Пожаревцу, Пожаревац 2016.