Др Ена Мирковић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ДР ЕНА МИРКОВИЋ је рођена 1986. године у Пожаревцу, где је завршила и гимназију (2005). Историју је студирала на Филозофском факултету у Београду, на коме је дипломирала 2010. године са просечном оценом 9, 06. Исте године уписала је докторске студије историје.

Током основних студија као млађи сарадник била је ангажована у Истраживачкој станици Петница, учествујући у организацији семинара и радионица.

Као апсолвент радила је у Гимназији у Пожаревцу, а од 2011. хонорарно за Државну комисију за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. године.

У школској 2010/2011. години била је демонстратор у настави на Катедри за Историју Југославије.

Од 2012. године сарађивала је на пројекту „Утврђивање цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата 1941–1948” Међуакадемске комисије САНУ и Мађарске академије наука (МАН) за утврђивање цивилних жртава у Војводини за време и после Другог светског рата.

Године 2013. постала је сарадник Института за српску културу – Приштина, с привременим седиштем у Лепосавићу, у коме је ангажована на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Прво истраживачко искуство стекла је приликом израде дипломског рада „Часопис Наша стварност (1936–1939)“, којим је и отпочело њено стручно занимање за политичку улогу интелектуалаца левичарског опредељења.

Истовремено, стекла је и прво искуство учествовања на научним конференцијама, с обзиром на то да је у мају 2010. године била учесник научног скупа одржаног у Русији поводом обележавања 65-те годишњице победе над фашизмом. Саопштење којим је учествовала било је посвећено губицима Црвене армије и партизанских јединица у борбама за ослобођење Београда 1944. године.

Наредних година учествовала је на још неколико научних скупова.

Докторску дисертацију под називом Благоје Нешковић (1907–1984). Политичка биографија одбранила је децембра 2016, са оценом 10, 00.

  
КатегоријаНазив
M53Ена Мирковић, Власи у пописима двадесетог века у Браничевском округу, Браничевски гласник, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 7, pp. 149 - 159 , 1451-2599, 314.117(=135.1)(497.11)"19", 2010.
M52Ена Мирковић, Реферат о политичком стању у Србији, Војводини и Косову и Метохији, Баштина, Институт за српску културу, Св. 35, pp. 229 - 248, 0353-9008, 94(497.1)"1941/1952" 329.15:929 Nešković B., 2013.
M52Ена Мирковић, „Часопис „Наша стварност“ (1936−1939)“, Архив, Архив, година XIV, број 1−, pp. 133 - 147, 1450˗973, 930.25(497.11), 2013.
M44Ена Мирковић, ,,Благоје Нешковић и Косовско питање. Прилози истраживањуˮ, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, pp. 307 - 323, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082), 2014.
M45Ена Мирковић, „Др Благоје Нешковић (1907–1984) – лекарска каријера бившег револуционара “, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, 4, pp. 89 - 97, 978-86-84483-23-4, 61(497.11)(091)(082), 2014.
M52Ена Мирковић, „Извештај претседништву владе Народне Републике Србије о албанској националној мањини на Косову и Метохији“, Баштина, Институт за српску културу, 37, pp. 375 - 386, 0353-9008, 323.15(=18)(497.115)(093.2), 2014.
M45Ена Мирковић, Б. Славковић, „Општи пoглед на здравствене прилике у Југославији у периоду пре и после Другог светског рата (до 1960)“, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, 5, pp. 193 - 205, 978-86-84483-24-1, UDC: 61(497.11)(091)(082)., 978-86-84483-29-6, 2014.
M52Ена Мирковић, ,,Активности Благоја Нешковића у ревoлуционарном покрету на почетку Другог светског рата”, Баштина, Институт за српску културу, 39, pp. 209 - 227, 0353-9008, 321.15:929 Нешковић Б, 2015.
M44Ена Мирковић, М. Живковић, ,,Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије ˮ, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, књ. 2, pp. 155 - 171, 978-86-89025-26-2, 94(497.115)(082.834) 323(497.115)(082.834) 930.85(497.115)(082.834), 2016.
M71Ена Мирковић, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, pp. ---- - ----, 323.37:929 Nešković B., 323.37:929 Nešković B., 2016.
M45Е. Мирковић, Б. Славковић, Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, 6, pp. 193 - 205, 61(497.11)(091)(082), 2015.
M34Е. Мирковић, Потери Красной Армии и партизнских отряадов, боровишихся за освобождение Белграда, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, pp. 61 - 66, Подолык, 2010.
M51Ena Mirković , Благоје Нешковић и питање обавезног откупа, Годишњак за друштвену историју, Удружење за друштвену историју, Београд, 3, pp. 79 - 99, 0354-5318, 332.02:323.28(497.113)”1945/1952”(093.2) 32:929 Нешковић Б., 2017.
M24Dr Ena Mirković , Оdnos Blagoja Neškovića prema nacionalnom pitanju (1944 – 1952), Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, 2, pp. 101 - 116, Institut za savremenu istoriju, 323.1(497.115)"1944/1952", 10.29362/ist20veka, 2018.
M14Др Ена Мирковић, Благоје Нешковић и Косовско питање у светлу изјаве Ђорђија Ђока Пајковића из 1952. године, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, pp. 527 - 542, 821.163.41.09(497.115)(082) 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323(497.115)(082), 978-86-89025-35-4, 2018.
M42Ена Мирковић, null, Благоје Нешковић, Благоје Нешковић, 329.15:929 Nešković B. 94(497.1)"19", 978-86-89025-42-2, 2018.
M44Др Ена Мирковић, Однос Благоја Нешковића према Совјетском Савезу и сукоб са Информбироом, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, 2, pp. 199 - 222, 32:929 Nešković B."(093.2) 329.15(497.1):327.323.32"1948", 978-86-89025-40-8, 2018.
M45Ена Мирковић, Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, 7, pp. 117 - 128, 61(497.11)(091)(082), 978-86-84483-39-5, 2017.