Back
Др Ена Мирковић

Ena Mirković

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Ena Mirković, scientific associate, born in 1986 in Požarevac.

Education

She graduated in 2010, at the Faculty of Philosophy in Belgrade, at the Department of History of Yugoslavia, with the topic “Magazine Our Reality (1936 – 1939)”

She received her doctorate in 2016, at the Faculty of Philosophy in Belgrade, at the Department of History of Yugoslavia, with the topic “Blagoje Nešković (1907 – 1984). Political biography “.

Work experience

2010 – 2011, Department of History of Yugoslavia, Faculty of Philosophy in Belgrade, demonstrator in teaching

2013 – 2021, Institute for Serbian Culture in Leposavić, scientifice associate

Projects

Material and spiritual culture of Kosovo and Metohija, № 178028, (2013 -2020) headed by dr Dragana Janjić, official project of the Institute of Serbian Culture-Priština / Leposavić, multidisciplinary scientific research related to the history, politics, art and culture of Kosovo and Metohija.

Open book – Register of victims of the Commission for secret graves killed after September 12, 1944 (2012-2015), headed by dr Slobodan Marković. The main tasks of the project were to investigate, find and mark all secret graves containing the remains of those shot since September 1944 in the NRS and to take over the job of locating and marking all grave sites as well as to determine the exact number of people shot since September 1944.

Inter-academic commission of SASA and MAN for determining civilian victims in Vojvodina during and after the Second World War 1941–1948 (2012-2015), headed by dr Srdjan Cvetković, a project created from bilateral cooperation between SASa and the Hungarian Academy of Sciences, with the aim of listing the number of civilian victims in Vojvodina during and after the Second World War 1941–1948.

Languages:

English and Italian.

Bibliography:

Ena Mirković (2018) Blagoje Nešković, Institute for Serbian Culture-Priština / Leposavić, p. 308,ISBN: 978-86-89025-42-2

Ena Mirković (2018) The Attitude of Blagoje Nešković towards the National Issue (1944 – 1952), in: History of the 20th Century, Institute of Contemporary History, p. 101 – 116, doi 10.29362/ist20veka.2018.2.mir.101-116: ISSN 0352-3160

Ena Mirković, Milutin Živković (2016) Mahmutbegović (Begoli) Sefedin (1885 – 1946) – the senator of the Yugoslavia Kingdom, in: Kosovo and Metohija in the context of the Balkan peoples and states: national scientific meeting with international participation, thematic collection of leading national significance, Institute for Serbian Culture Priština / Leposavić, p. 155 – 171, ISBN 978-86-89025-26-2

Ena Mirković (2014) Blagoje Nešković and the Kosovo Issue. Contributions to the research, in: Thematic collection of leading national significance: Tradition, changes, historical heritage, issues of statehood and national identity in Kosovo and Metohija, Institute for Serbian Culture-Priština / Leposavić, p. 307 – 323, ISBN 978-86-89025-13-2

Ena Mirković (2014) Report to the Presidency of the Government of the People’s Republic of Serbia on the Albanian National Minority in Kosovo and Metohija, in: Baština, 37, Institute for Serbian Culture-Priština / Leposavić, p. 375 – 386, ISBN 0353-9008.

Назив
Ена Мирковић, Власи у пописима двадесетог века у Браничевском округу, Браничевски гласник, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 7, pp. 149 - 159 , 1451-2599, 314.117(=135.1)(497.11)"19", 2010.
Ена Мирковић, Реферат о политичком стању у Србији, Војводини и Косову и Метохији, Баштина, Институт за српску културу, Св. 35, pp. 229 - 248, 0353-9008, 94(497.1)"1941/1952" 329.15:929 Nešković B., 2013.
Ена Мирковић, „Часопис „Наша стварност“ (1936−1939)“, Архив, Архив, година XIV, број 1−, pp. 133 - 147, 1450˗973, 930.25(497.11), 2013.
Ена Мирковић, ,,Благоје Нешковић и Косовско питање. Прилози истраживањуˮ, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, pp. 307 - 323, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082), 2014.
Ена Мирковић, „Др Благоје Нешковић (1907–1984) – лекарска каријера бившег револуционара “, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са V научно – стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, 4, pp. 89 - 97, 978-86-84483-23-4, 61(497.11)(091)(082), 2014.
Ена Мирковић, „Извештај претседништву владе Народне Републике Србије о албанској националној мањини на Косову и Метохији“, Баштина, Институт за српску културу, 37, pp. 375 - 386, 0353-9008, 323.15(=18)(497.115)(093.2), 2014.
Ена Мирковић, Б. Славковић, „Општи пoглед на здравствене прилике у Југославији у периоду пре и после Другог светског рата (до 1960)“, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VI научно – стручног скупа одржаног 2 - 3. октобра 2014. у Зајечару, 5, pp. 193 - 205, 978-86-84483-24-1, UDC: 61(497.11)(091)(082)., 978-86-84483-29-6, 2014.
Ена Мирковић, ,,Активности Благоја Нешковића у ревoлуционарном покрету на почетку Другог светског рата”, Баштина, Институт за српску културу, 39, pp. 209 - 227, 0353-9008, 321.15:929 Нешковић Б, 2015.
Ена Мирковић, М. Живковић, ,,Махмутбеговић (Беголи) Сефедин (1885 – 1946) – сенатор Краљевине Југославије ˮ, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: национални научни скуп са међународним учешћем, tематски зборник од водећег националног значаја, књ. 2, pp. 155 - 171, 978-86-89025-26-2, 94(497.115)(082.834) 323(497.115)(082.834) 930.85(497.115)(082.834), 2016.
Ена Мирковић, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, „Благоје Нешковић (1907-1984). Политичка биографија “, pp. ---- - ----, 323.37:929 Nešković B., 323.37:929 Nešković B., 2016.
Е. Мирковић, Б. Славковић, Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура,Зборник радова са VII научно – стручног скупа одржаног 15 - 16. октобра 2015. у Зајечару, 6, pp. 193 - 205, 61(497.11)(091)(082), 2015.
Е. Мирковић, Потери Красной Армии и партизнских отряадов, боровишихся за освобождение Белграда, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, Материалы Международной конференции „Поисковое движение в странах-участницах Второй мировой войны посвященной 65-летино Победы в Великой Отечественной войне, pp. 61 - 66, Подолык, 2010.
Ena Mirković , Благоје Нешковић и питање обавезног откупа, Годишњак за друштвену историју, Удружење за друштвену историју, Београд, 3, pp. 79 - 99, 0354-5318, 332.02:323.28(497.113)”1945/1952”(093.2) 32:929 Нешковић Б., 2017.
Dr Ena Mirković , Оdnos Blagoja Neškovića prema nacionalnom pitanju (1944 – 1952), Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, 2, pp. 101 - 116, Institut za savremenu istoriju, 323.1(497.115)"1944/1952", 10.29362/ist20veka, 2018.
Др Ена Мирковић, Благоје Нешковић и Косовско питање у светлу изјаве Ђорђија Ђока Пајковића из 1952. године, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, pp. 527 - 542, 821.163.41.09(497.115)(082) 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323(497.115)(082), 978-86-89025-35-4, 2018.
Ена Мирковић, null, Благоје Нешковић, Благоје Нешковић, 329.15:929 Nešković B. 94(497.1)"19", 978-86-89025-42-2, 2018.
Др Ена Мирковић, Однос Благоја Нешковића према Совјетском Савезу и сукоб са Информбироом, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Српско-руски односи у прошлости и садашњости, 2, pp. 199 - 222, 32:929 Nešković B."(093.2) 329.15(497.1):327.323.32"1948", 978-86-89025-40-8, 2018.
Ена Мирковић, Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, Историја медицине,фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зборник радова са VIII научно – стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, 7, pp. 117 - 128, 61(497.11)(091)(082), 978-86-84483-39-5, 2017.