Back

Доц. др Боривоје Балтезаревић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Доц. др Боривоје Балтезаревић, научни сарадник, рођен је 1976. године у Нишу.

Образовање

Дипломирао је на Филозофском факултету, Департман за енглески језик и књижевност 2001. и добио звање професор енглеског језика и књижевности. Академски степен мастер комуниколог стекао је 2013. на Факултету за културу и медије, Мегатренд Универзитет, Београд, Србија, одбраном мастер рада под називом „Медијска манипулација у служби интереса мултинационалних компанија“. На истом факултету стекао је академски степен доктора наука – културолошке науке, одбраном докторске дисертације под називом: „Утицај дигиталних медија на деконструкцију културног идентитета појединца и друштва“.

Радно искуство

Од 05. јанура 2022 запослен је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић као научни сарадник у области друштвених наука-политикологија. Од 2018 до 2022. ангажован је као доцент на Високој школи за комуникације, Београд, на предметима из уже научне области Култура и на Факултету за менаџмент, Сремски Карловци, Универзитет Унион-Никола Тесла, Београд, на предметима из уже научне области Менаџмент у медијима. Остварио је више од десет година радног искуства као стручњак за међународну сарадњу и пројекте, и то у области НBО, локалне самоуправе и високог образовања. Такође је био ангажован у ИТ сектору као наративни и концептуални дизајнер. Објавио је 4 међународне монографије и већи број научних и стручних радова у домаћој и страној стручној периодици. Члан је Националног координационог комитета Међународног дана светлости (МДС) при Комисији Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО-ом, члан редакције и рецензент часописа Хуманистика и члан УНС-а. Области научног истраживања усмерене су на филозофију науке, (културни) идентитет, културу сећања и питања слободе појединца у контексту глобализације и живота посредованог технологијом.

Цитираност

Извештај Google Scholar liste показује укупно 67 цитата (h-index = 5, i10-indeks = 2) https://scholar.google.com/citations?user=RVWc0s8AAAAJ&hl=en&oi=ao

Извештај са истраживачке платформе Researchgate показује укупно 38 цитата (h-index = 4) https://www.researchgate.net/profile/Borivoje-Baltezarevic

 

Монографска студија/поглавље у монографији /тематски зборници

 • Borivoje Baltezarevic, Andjelka Racic (2020). Аpplication of Ethics in the Legal Profession, p. 49 –59. In Law and New Technologies, Beau Bassin, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-620-3-19872-0.
 • Nenad Ravić, Borivoje Baltezarević, Andjelka Račić (2020) Significanse of implementation of the ethical practice and corporate social responsibility in small and medium enterprises, p. 61 – 88. In Law and New Technologies, Beau Bassin, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-620-3-19872-0.

 Радови у међународним часописима

 • Baltezarević, R. V., Kwiatek, P. B., Baltezarević, B. V., & Baltezarević, V. N. (2022). The meaning of silence in personal communication: spiral of silence or a stimulant of creativity?. Creativity Studies, 15(1), 58–73. https://doi.org/10.3846/cs.2022.11374.
 • Borivoje Baltezarević, Radoslav Baltezarević, Vesna Baltezarević, Piotr Kwiatek, Ivana Baltezarević (2021). Stereotypical Negative Female Gender Roles in Digital Games, Acta Ludologica, Volume 4, No 2, 42-61.
 • Borivoje Baltezarević, Olivera Milutinović, Radoslav Baltezarević, Vesna Baltezarević (2020). Digital storage and online mediated memory, International Review, No. 1-2, 34-42. JEL: A30, 033, 035. UDC: 316.77:004.004.738.5:316. COBISS.SR-ID:18170377
 • Radoslav Baltezarevic, Borivoje Baltezarevic, Piotr Kwiatek and Vesna Baltezarevic (2019). The Impact of Virtual Communities on Cultural Identity, Symposion, 6, 1, 7-22, ISSN-L 1584-174X.
 • Borivoje Baltezarević, Vesna Baltezarević (2019). The media as a new playground, Facta universitatis Series Physical Education and Sport, Vol. 17, No 1, 23-30 https://doi.org/10.22190/FUPES190303005B. UDC 796:159.954ISSN 1451-740X (Print); ISSN 2406-0496 (Online).
 • Baltezarević, R., Baltezarević, B., Baltezarević, V., Kwiatek, P., Baltezarević, I. (2019). Political Marketing in Digital Games: ‘Game Over’ for Traditional Political Marketing Methods, Acta Ludologica, 2019, Vol. 2, No. 2, 28-47. ISSN 2585-8599. e-ISSN 2585-9218. EV 5620/18.
 • Radoslav Baltezarevic, Borivoje Baltezarevic, Vesna Baltezarevic, (2018). The video gaming industry (from play to revenue), International Review, No 3-4, 71-76. ISSN 2217-9739, COBISS.SR-ID 272210188. UDC:338.46:004.42 004.42:79.
 • Baltezarević, B., Baltezarević, R. & Baltezarević, V. (2018). Culture in new media times. Informatologia, 51 (3-4), 200-205. https://doi.org/10.32914/i.51.3-4.8. ISSN 1330-0067.
 • Radoslav Baltezarević, Borivoje Baltezarević (2018). The impact of video games on the formation of eSports, Facta universitatis Series: Physical Education and Sport Vol. 16, No 1, 2018, 137-147 https://doi.org/10.22190/FUPES170614012B, UDC 796.01 681.327.8., ISSN 1451-740X (Print); ISSN 2406-0496 (Online).

Саопштења са међународних скупова штампана у целини

 • Borivoje Baltezarević, Olivera Milutinović, Vesna Miletić, (2019) Good Servant, Bad Master: Digitally Mediated Communication, Outsourcing of Memory and Importance of Critical Awareness in Preservation of Cultural Identity, XESCOM: IV International Symposium on Communication Management, 25-27 April, Porto, Portugal. Proceedings: COMMUNICATION, MEDIA AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE DIGITAL ERA, p. 121-129. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto/CIC.Digital. ISBN: 978-989-8969-30-9.

Монографије националног значаја/монографска студија

 • Borivoje Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic, Olivera Milutinovic (2020). The Art of Communication in the Virtual World-The Challenges of the Modern Age. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing member of Omniscriptum Publishing Group. ISBN 978-620-0-53933-5.
 • Baltezarevic, R.& Baltezarevic, V. & Baltezarevic, B. (2020). Droit, éthique et société des medias, Publisher: Éditions universitaires européennes, France. ISBN-10: 6139565936; ISBN-13: 978-6139565931.
 • Radoslav Baltezarevic, Borivoje Baltezarevic, Vesna Baltezarevic (2020). New Media in Contemporary Society-New Rules of the Game. Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing member of Omniscriptum Publishing Group.ISBN 978-620-0-53907-6.
 • Borivoje Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic, Vesna Baltezarevic (2018). The Internet as Medium of Communication and Knowledge Sharing, Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-330-02763-3.

Радови у часописима националног значаја

 • Olivera B. Milutinović, Borivoje V. Baltezarević (2021). Razvoj tehnologije i integrativni pristup istraživanju onlajn obrazovanja, Baština, sv. 53, 477-485. UDK 37.018.43:004. doi: 10.5937/bastina31-30155. doi: 10.5937/bastina31-30155.
 • Марко М. Миловић, Боривоје Балтезаревић (2021). Отимање материјалног блага Косова и Метохије од стране међународних и домаћих фактора, Мегатренд ревија, Vol. 18, № 4, 293-302. DOI: 10.5937/MegRev2104293M
 • Анђелка Рачић, Боривоје Балтезаревић (2021). Етички аспект интензификације дигитализације за време пандемије КОВИД-19 у јавној управи Републике Србије, Ecologica, Vol. 28, No 103, 387-394. https//doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.8
 • Оливера В. Милутиновић, Боривоје Б. Балтезаревић (2019). Утицај технолошких иновација на тржиште рада и креирање потребе за новим стручним профилима. Баштина, Приштина–Лепосавић, sv. 49, 203-210. UDK 005.963.1:331.548/001.895:331.5. doi:10.5937/bastina1949203M.
 • Baltezarević Borivoje, Baltezarević Vesna, Olivera Milutinović (2021). Knowledge share supported by new technologies, IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 17, No. 1, January 2021, pp. 36-40.
 • Vukonjanski Igor, Baltezarevic Borivoje Vučeković, Miloš (2021). IT approach to integrated local development planning. IPSI Transactions on Internet Research, Vol. 17, No. 1, January 2021, pp. 41-45.
 • Боривоје Балтезаревић, Радослав Балтезаревић (2018). Утицај видео игре на идентитет играча, Култура полиса, год. XV бр. 36, 475-489. ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391; UDK: 316.728:159.922.8.
 • Боривоје Балтезаревић, Радослав Балтезаревић, Весна Балтезаревић, (2018). Активности старијих особа на онлајн друштвеним мрежама, Мегатренд ревија, Vol. 15, № 3, 2018: 157-172. ISSN 1820-3159,COBISS.SR-ID 116780812, UDK 316.472.4-053.