Др Звездана Елезовић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ДР ЗВЕЗДАНА ЕЛЕЗОВИЋ, рођена 1977. године у Крушевцу, Србија. Дипломирала је на Факултету Уметности у Приштини 2001. године. На истом факултету је магистрирала 2006. године, тема: Језик савремене скулптуре (Осврт на снaгу духа и кретање у скулптури). Била је стипендиста Фонда за подстицање развоја младих талената града Крушевца школске 2001/02. и 2002/03. године.

Докторирала је на Факултету за Културу и Медије, Џон Незбит универзитета у Београду, 2016. године, тема: Улога савремене српске ликовне уметности на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета.

Објавила је више од четрдесет научних радова у међународним и домаћим научним часописима, тематским зборницима и зборницима са националних и међународних научних конференција.

Ангажована је на Пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 178028), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Награде:

  1. Истакнути студент Универзитета у Приштини 2001.
  2. Добитник прве награде на Октобарском Салону у Крушевцу 2001.

Колективне изложбе:

Крушевац (више пута), Приштина, Београд, Врњачка Бања (више пута), Варварин, Бања Лука,учесник је Интернационалног Симпозијума златарства Мајданарт, Мајданпек.

Самосталне изложбе:

Галерија Факултета Уметности Универзитета у Приштини са измештеним седиштем у Звечан-Косовска Митровица, Звечан 2006;

Уметничка Галерија Крушевац 2007;

Les sons du temps, Gruyeres, SUISSE, 2010;

Скулптуре, Београд, 2015;

Скулптуре: Музеј – Народни универзитет Трстеник, 2016;

Косовско-метохийские всходы посредством скулптуры : gallery Aртюг, Арт-пространство Лотос, Ялта, Институт сербской культуры Приштина-Лепосавич, Арт-Пространство Лотос, Россия, Республика Крым, г. Ялта, наб. имени В.И. Ленина, 4, Приморский парк, ЖК Лотос 17. мая 2019;

Аутор је бисте Сава Дечанац 2008, Центар за културу, Лепосавић.

КатегоријаНазив
M44Звездана Елезовић, Косовске теме у делима Паје Јовановића, Културно наслеђе Косова и Метохије - Научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 301 - 306, 978-86-82797-88-3 , 75.071.1:929 75.044(497.11)“19“, 2010.
М52Звездана Елезовић, О претенционизму у сликарству на примеру слика Абдурахима Бузе, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 209 - 215, 0353-9008, 75.071.1 75(=18)(497.115), 2010.
М52Елезовић, Звездана, Успех српске културе на светској изложби у Паризу 1900. године, 1977-чланак – саставни део | scc | 2010 Извор: Баштина : гласник. ISSN 0353-9008. - Св. 28 (2010), стр. [347]-353
М52Звездана Елезовић, Успех српске скулптуре на светској изложби у Паризу 1900.год., Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св 28, pp. 349 - 355, 0353-9008, 73:069.9(44)“1900“, 2011.
М93 Zvezdana Elezović,les sons du temps, CIP-KatalogizacijaNBS - ISBN 978-86-82797-89-0, UDK: 730.071.1:929 Elezović Z(083.824),730(497.115)"20"(083.824) Zvezdana Elezović - umetnik, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić,autorska izložba u Galerie du Calvaire, Gryeres - Švajcarska, maj 2010. Gugolj Branka autor dodatnog teksta "Zvezdana Elezović: les sons du temps" u katalogu (8) str.: ilustr. 20 x 20 cm u koloru. Vrsta građe:Monografska publikacija, tekstualna gradjaCOBISS.SR- ID174705420
М33Звездана Елезовић, Далибор Елезовић, La Patrimoine Artistique Monumental Serbe Au Kosovo-Et- Métochie- Menaces Et Perspektives Au Début Du XXI Siècle, Knowledge society and 21 century humanism The 8 International Scientific Conference Sofia, (Университет по библиотекознание и информационни технологии Софија, pp. 280 - 283, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 2011.
М52Атлагић Марко, Звездана Елезовић, “Допринос Драгослава Срејовића развоју проучавања царске дијадеме као хералдичког симбола“, TI=[Научни скуп] Академик Драгослав Срејовић, [Рача, 21. мај 2011. године].- Str. 269-280, Центар за митолошке студије - Рача, бр. 24, pp. 269 - 280, 978-86-83829-42-2, UDC: 929.6“37“ 903/904(497.11), 978-86-83829-42-2, May2011.
М52М.Атлагић, З.Елезовић: Манастир Тресије – светионик космајског краја, Митолошкизборникброј28, Центар за митолошке студије Србије,Рача, Сопот (2013) 179-190.УДК: 271.222(497.11)-523.6“16/20“ 726.54(497.11)“16/20“ COBISS.SR-ID – 519524501 ISBN 978-86-83829-48-4
М34А.Мумовић, З. Елезовић: Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Зборник резимеа, С. Стојковић, Р. Шошкић, С. Зечевић, уредили и приредили. К. Митровица: Филозофски факултет,( 2013) 29-30. ISBN 978-86-6349-010-9 COBIS.SR-ID 202247948
М52М. Атлагић, З. Елезовић, Данијела Тешић-Радовановић, Две горњачке повеље., Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије:Рача;Културни центар:Жагубица, -1, нема, 30, pp. 143 - 165, 978-86-83829-50-7, 930.2:003.074(497.11)"13", 2013.
М47Звездана Елезовић: Међународна научна конференција О политици управљања културним наслеђем – комуникација и социјализација кроз образовање,Баштина, (35),Институт за српску културу -Приштина, Лепосавић, (2013) 421-423.УДК 008 (497.115) ISSN:00353-9008
М51Элезович Звездана Милутин, „Вклад первых художников‑модернистов Косова и Метохиив сохранение сербской культурной самобытности“, Социално – гуманитарнии вестник Юга Росии, бр.8, Центр социально-политических ислследований “ПремиЬер“, Краснодар, России, 2014. 3-6. ISSN2077-9240 (реферисан на "Ulrich’s Periodicals Directory")
М52М. Атлагић, Звездана М. Елезовић, Манастир Туман-историја и мит, Митолошки зборник, 32,Центар за митолошке студије СрбијеРача, 2014, 155-166. УДК: 271.222 (497.11)-9 ISBN 978-83-86-83829-52-1 COBISS.SR-ID 209047308
М14Ана М. Мумовић, Звездана М. Елезовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Уредили и приредили проф. др Валентина Питулић, проф. др Даница Андрејевић, доц. др Небојша Лазић, Рецензенти: Светлана Толстоја, Габријела Шуберт, Персида Лазаревић Ди Ђакомо. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2014, 163-176. УДК: 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С. ISBN: 978-86-6349-026-0
М52Марко П. Атлагић, Звездана М. Елезовић, Саша Милетић , Грб Шумадије који то није, Митолошки зборник, 33,Центар за митолошке студије Србије Рача, 2014, 119-135. УДК:929.6(497.11) 930.2(497.11) ISBN 978-86-86721-04-4.
М51Zvezdana M. Elezović, „Cultural Heritage and Cultural identity“Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век, 11 (2014): 338-342. ISSN 1314-7099Sofia: The University of Library Studies and Information Technologies.
М53Zvezdana M. Elezovic, magister,SERBIAN MONASTERIES IN KOSOVO AS WORLD CULTURAL HERITAGE AND CENTERS OF RELIGIOUS TOURISM,Научно-практический электронний журнал "Экономика и социум" №4 (13) 2014. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. УДК 004.02:004.5:004.9 ISSN 2225-1545 http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__4_13__2014g_/(1-6)
М51Elezovic Z.M., Elezović D.M. "On the national identity and its forms"Humanities scientific researches 12 (2014), http://human.snauka.ru/en/2014/12/9034 Moskva: International Centre of Science and Innovations.UDK 323.1 ISSN 2225-3157(online)(12-17)
М51Elezovic Z.M. “A retrospective view on the beginnings of modern art educationamong the Serbs”, Psychology, sociology and pedagogy. № 12 (2014). http://psychology.snauka.ru/en/2014/12/4194 Moskva: International Centre of Science and Innovations. UDC 371, ISSN 2226-2148 (online) (1-4)
М52Марко Атлагић, Звездана Елезовић, Манастир Туман - историја и мит, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије Рача, 32, pp. 155 - 165, 978-83-86-83829- 52-1, 271.222 (497.11)-9, ISBN 978-86-83829-52-1., 2014.
М51Элэзович Звездана Милутин, ИДЕНТИЧНОСТЬ:ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ,Научно-практическийэлектроннийжурнал "Экономика и социум" №4 (13) 2014. Саратов: Институтуправления и социально-экономическогоразвития. УДК 004.02:004.5:004.9 ISSN 2225-1545 http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__4_13__2014g_/(1-6)
Элэзович Звездана Милутин, Уничтожение сербского культурного наследия в Косово и Метохии, Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 17 (2015), 15-20. УДК 323.1 http://sci-article.ru/number/01_2015.pdf часопис реферисан на Руском индексу цитирања РИНЦhttp://elibrary.ru/title_about.asp?id=51425
М31Elezović, Z., Natural disasters as inspiration for contemporary painters, Zbornik radova sa Treceg Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica, Brcko: Evropski Univerzitet, 2015, 282-287. ISBN 978-99955-99-00-3.
М51Elezović, Z. The political situation in Kosovo and Metohija after second worldwar and the consequences for the serbian cultural heritage, Humanities scientific researches, 2015. № 2, 45-48 ISSN 2309-1258 Moskva: International Centre of Science and Innovations
М51Elezovic Z. A brief retrospective view of the question of the construction of national art and culture of the serbs, Humanities scientific researches. № 6, 2015. 14-16. ISSN 2309-1258 Moskva: International Centre of Science and Innovations
М51Elezovic Z. A View of Contemporary Sculpture, Международный научный журнал, июн 2015, 1-5. ISSN 2410-9371 (Online)Киев: Финансовая Рада Украины.http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/june/266
М99Елезовић, З. Скулптуре: Галерија Петак, Београд, новембар, 2015 / [аутор текста каталога Бранка Гугољ]. Лепосавић; Приштина: Институт за српску културу, 2015. 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824) ISBN 978-86-89025-24-8
М24Marko Atlagic, Zvezdana Elezovic, Vesna Minic, „The Main Problems and the Role of Teachers in the Transformation of Education in Serbia”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7, No 5 (2016): 138-142 ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online) http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100283701&tip=sid
М52Звездана Елезовић, Осврт на књигу Каменка М. Марковића „Константин Бранкуши и његова духовна породица“ Баштина, 40 (2016): 221-226
M71Звездана Елезовић: Улога савремене српске ликовне уметност на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета, Београд: Факултет за културу и медије Џон Незбит универзитета, Одбрањена докторска дисертација 27.10.2016. УДК 316.7(497.115)
М99Звездана Елезовић: Скулптуре : Музеј - Народни универзитет Трстеник, август 2016. Лепосавић ; Приштина : Институт за српску културу, 2016 (Косовска Митровица : Отисак), 2016. / [аутор текста каталога др Саша Радовановић] ISBN 978-86-89025-27-9 УДК 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824) COBISS.SR-ID 225096204
М31Zvezdana Elezović, Migration and multiculturalism, Migracije u 21. vijeku: uzroci i posljedice, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa TOM I, Brčko: Evropski univerzitet; Evropski univerzitet Kallos Tuzla, 2016, 150-154, UDK 315.15:316.72, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID5758232
М23 Звездана Элэзович, Ана Мумович, Далибор Элэзович, “Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов“, Вестник Томского государственного университета, 420, 2017, 141-145. DOI: 10.17223/15617793/420/20 ISSN 1561-7793
М24Vesna Minic, Marija Jovanovic and Zvezdana Elezovic, The Influence of Modern Means of Mass Communication on the Upbringing and Education of Young School Children, Social Sciences, 12, 8 (2017), 1394-1400. ISSN : 1818-5800 (Print) ISSN : 1993-6125 (Online)
М31Zvezdana Elezovic, About Culture in a Multinational Society, Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku,Tom I, priredila Albina Abidović. Brčko: Evropski univerzitet, 2017, 470-473.ISBN 978-99955-99-27-0
М52Атлагић Марко, Елезовић Звездана, Обрадовић Филип (2017), "Руски хералдички национални симболи у грбу и на заставама Србије за време Првог српског устанка (1804-1813) као знак покровитељства Русије над Србијом" Митолошки зборник 37, (стр. 153-164). Рача: Центар за митолошке студије Србије. ISSN 1450-9792 UDK 929.6/.9(497.11)"1804/1813" 94(497.11)"1804/1813" 327(470:497.11)"1804/1813"
М51 Трајко Стојановић Косовац: зачетник савремене графике на Косову и Метохији Елезовић, Звездана, 1977-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Баштина : гласник. ISSN 0353-9008. - Св. 45 (2018), стр. 389-396
М14Споменик Григорију Степановичу Шчербини - симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије Елезовић, Звездана, 1977- ; Обрадовић, Филип, 1989- ; Мијатовић, Марина, 1989-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Српско-руски односи у прошлости и садашњости : (међународни тематски зборник). Књ. 2. - Стр. 223-230
М14Девастација споменичке баштине Срба на Косову и Метохији, Elezović, Zvezdana M., 1977- ; Arsić Basara, Svetomir, 1928- ; Janković, Miloš J., 1974-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник). - Стр. 187-195
М33Драган Танчич, Звездана Елезович, ТИПИЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА, КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИН СТИТУТ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ XXXV XАРАКСКИЙ ФОРУМ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: СИСТЕМА КООРДИНАТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 2-7 октября 2018 г. г. Ялта, Республика Крым, Симферополь ИТ «АРИАЛ» другог Светског рата у Србији 2019 УДК 37 ББК 74.00 П 50 Сборник зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Др Звездана Елезовић, Култура кретког сећања: Заборављени споменици( кузују) о догађајима из II Светског рата у Србији, Међународна научна конференција у:ВеликоТрново, Бугарска, (2018).
М24 Dragan Tancic, Dalibor Elezovic and Zvezdana Elezovic, 2019. Defining History and Historical Method from Jean Bodin to Arnold Toynbee. Research Journal of Applied Sciences, 14: 122-128. DOI: 10.36478/rjasci.2019.122.128
М99Звездана Элезович : Косовско-метохийские всходы посредством скулптуры : gallery Aртюг, Арт-пространство Лотос, Ялта, 17. мая 2019. Институт сербской культуры Приштина-Лепосавич, Арт-Пространство Лотос,Россия, Республика Крым, г. Ялта, наб. имени В.И. Ленина, 4, Приморский парк, ЖК ЛотосАвтор текста каталога: Академик Светомир Арсић БасараКуратор: Андрей Зоткин UDK 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824), COBISS.SR-ID 276554252