Back

Др Звездана Елезовић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Звездана Елезовић, научни сарадник, рођена је 1977. године у Крушевцу, Србија.

Образовање

Дипломирала је на Факулутету Уметности 2001. године на Факултету Уметности у Приштини. Била је стипендиста Фонда за подстицање развоја младих талената града Крушевца школске 2001/02. и 2002/03. године

Магистарску тезу под називом „ Језик савремене скулптуре (Осврт на снaгу духа и кретање у скулптури)“одбранила је на Факултету уметности у Приштини, 2006.године.

Докторирала је 2016. године, тема дисертације: „Улога савремене српске ликовне уметности на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета “ на Факултету за Културу и Медије Универзитета Џон Незбит у Београду, чиме је стекла звање доктора културолошких наука.

Радно искуство

Запослена је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић од 11.03.2005. године као истрживач-приправник, у Одељење за историју културе, потом је после одбране магистарске тезе изабрана у звање истраживач-сарадник, а након одбране докторске дисертације у звање научни-сарадник 31.10.2018. године.

Као истраживач била је ангажована на научним пројектима које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

I(2005).Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106) .

II( 2006-2010). Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (ев. бр. 148020) .

III(2010-2019).Материјална и духовна култура Косова и Метохије (Ев. бр. 178028), у чијем осмишљавању и писању је активно учествовала.

Истраживања Звездане Елезовић односе се на научна питања из области културологије, с посебним акцентом на улогу савремене српске ликовне уметности на Косову и Метохији у очувању српског културног и националног идентитета. Исто тако, и на питања развоја савременог српског ликовног стваралаштва на Косову и Метохији и девастацију српског ликовног споменичког наслеђа у Покрајини.

Од 2018. године је у Уређивачком и редакцијском одбору научног часописа Баштина.

Рецензент је Зборника радова са Међународне научне конференције The proceedings of the Correspondence International Scientific Conference “Globalization: Historical, Social and Economic Consequences” held on April 3, 2021 in Nikšić (Montenegro).

Од 2021. године ментор је докторанту Мирославу Милошевићу, стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Аутор је бисте Сава Дечанац 2008, Центар за културу, Лепосавић

Члан је online Gallery Serbiana Art од 2008. године.

Члан је online Gallery Saаtchi Art од 2019.године.

Награде, признања:

Истакнути студент Универзитета у Приштини 2001.Првa награда на Октобарском Салону у Крушевцу 2001. Диплома I степена у оквиру номинације за “Теорију, методику и организацију социјално-културне делатности“, на Међународном научном конкурсу Савремене педагошке иновације, спроведеном у Петрозаводску (Русија), 27.09.2020. године, у организацији Међународног центра научне сарадње.

Објавила је више од педесет научних радова у међународним и домаћим научним часописима, тематским зборницима и зборницима са националних и међународних научних конференција у земљи и иностранству.

До сада има остварених седам самосталних и више колективних изложби у земљи и иностранству.

Издвојене референце објављених научних радова и самосталних изложби у земљи и иностранству од 2005-2021:

M33 ZvezdanaElezović 2021 TheCultureof “Short” memory: the forgotten monuments related to the events of the Second World Warin Serbia (Култура кретког сећања: Заборављени споменици кузују о догађајима из II Светског рата у Србији), у:ИСТОРИЯТА НА ПСИХОЛОГИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА, Глава трета: Втората световна война в изследванията по историческа психология, Кuолективната монография се издава с подкрепата на Фонд Научни изследвания – София, Програма за двустранно сътрудничество България – Русия Научно-изследователски проект ДНТС Русия 02/19/18.06.2018 г. „Развитието на психологията в България и Съветския съюз, през периода на Втората световна война: характеристика, особености и последици“, Међународна научна конференција у:ВеликоТрново, Бугарска, Издателство „ИВИС“ Велико Търново, 2021. 177-182, ISBN 978-619-205-170-9

M14 Zvezdana Elezovic, 2020 CULTURE IN CONTEMPORARY SOCIETY IN THE ERA OF GLOBALIZATION, СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, МЦНП «Новая наука», pp. 336 – 344, udc: 316, isbn: 978-5-00174-002-5.

M51 ZvezdanaElezovic, 2020 ЈАВНИ СПОМЕНИК КАО КОНСТИТУЕНТ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, Институт за српску културу, no. 52, pp. 1 – 7, doi: 10.5937/bastina30-29640.

М24 Dragan Tancic, Dalibor Elezovic and Zvezdana Elezovic, 2019. Defining History and Historical Method from Jean Bodin to Arnold Toynbee. Research Journal of Applied Sciences, 14: 122-128. DOI: 10.36478/rjasci.2019.122.128

M34 Др Звездана Елезовић,8 -10.новембар 2019,Српско културно наслеђе у делима савремених српских ликовних стваралаца на Косову и Метохији до деведесетих година XX века МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ Универзитета у Приштини Звечан ‒ Косовска Митровица

ТРАДИЦИОНАЛНO И САВРЕМЕНO У УМЕТНОСТИ И ОБРАЗОВАЊУ Зборник сажетака, Косовска Митровица, Стр.46-48, 2019.ISBN 978-86-83113-41-5.

М99 Звездана Элезович 17. мая 2019, Косовско-метохийские всходы посредством скулптуры : gallery Aртюг, Арт-пространство Лотос, Ялта,. Институт сербской культуры Приштина-Лепосавич, Арт-Пространство Лотос,Россия, Республика Крым, г. Ялта, наб. имени В.И. Ленина, 4, Приморский парк, ЖК ЛотосАвтор текста каталога: Академик Светомир Арсић БасараКуратор: Андрей Зоткин UDK 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)”20″(083.824), COBISS.SR-ID 276554252

М33 Драган Танчич, Звездана Елезович, 2019.,ТИПИЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА, КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИН СТИТУТ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ XXXVXАРАКСКИЙ ФОРУМ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: СИСТЕМА КООРДИНАТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 2-7 октября 2018 г. г. Ялта, Республика Крым, Симферополь ИТ «АРИАЛ» другог Светског рата у Србији УДК 37 ББК 74.00 П 50 Сборник зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

М51 Елезовић Звездана 2018, Трајко Стојановић Косовац : зачетник савремене графике на Косову и Метохији, чланак – саставни део | српски | Извор: Баштина : гласник. ISSN 0353-9008. – Св. 45, стр. 389-396.

М14. Елезовић, Звездана; Обрадовић, Филип ; Мијатовић, Марина, 2018- Споменик Григорију Степановичу Шчербини – симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије, Извор: Српско-руски односи у прошлости и садашњости : (Међународни тематски зборник).vol.2,pp.223-230,udc:725.94(497.115)316.7(497.11)“19“,isbn:978-86-89025-40-8.

М14 Девастација споменичке баштине Срба на Косову и Метохији, Elezović, ZvezdanaM. ; Arsić Basara, Svetomir, ; Janković, Miloš J., 2018 Извор: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник).-чланак – саставни део | српски |udc:343.236.4:725.94.025.1(=163.41)(497.115)”1999/…”isbn:978-86-89025-35-4Стр. 187-195.

М23 Звездана Элэзович, Ана Мумович, Далибор Элэзович, 2017, “Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов“, Вестник Томского государственного университета, 420, 141-145. ISSN 1561-7793 DOI: 10.17223/15617793/420/20

М24 Marko Atlagic, Zvezdana Elezovic, Vesna Minic, (2016) „The Main Problems and the Role of Teachers in the Transformation of Education in Serbia”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7, No 5: 138-142 ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online) http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100283701&tip=sid

M71 Звездана Елезовић27.10.2016: Улога савремене српске ликовне уметност на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета, Београд: Факултет за културу и медије Џон Незбит универзитета, Одбрањена докторска дисертација. УДК 316.7(497.115)

М99 Звездана Елезовић ,август 2016.: Скулптуре : Музеј – Народни универзитет Трстеник, Лепосавић ; Приштина : Институт за српску културу, (Косовска Митровица : Отисак), / [аутор текста каталога др Саша Радовановић] ISBN 978-86-89025-27-9 УДК 730.071.1:929

Елезовић З.(083.824) 730(497.115)”20″(083.824) COBISS.SR-ID 225096204

-Элэзович Звездана Милутин, ,№17 (январь )2015.Уничтожение сербского культурного наследия в Косово и Метохии, Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 17 (2015), 15-20. УДК 323.1 http://sci-article.ru/number/01_2015.pdf часопис реферисан на Руском индексу цитирања РИНЦhttp://elibrary.ru/title_about.asp?id=51425

М51 Elezovic Z. 2015. A brief retrospective view of the question of the construction of national art and culture of the serbs, Humanities scientific researches. № 6, 14-16. ISSN 2309-1258 Moskva: International Centre of Science and Innovations

М51 Elezovic Z. A View of Contemporary Sculpture, Международный научный журнал, июн 2015, 1-5. ISSN 2410-9371 (Online)Киев: Финансовая Рада Украины.http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/june/266

М99 Елезовић, З., новембар, 2015. Скулптуре: Галерија Петак, Београд, / [аутор текста каталога Бранка Гугољ]. Лепосавић; Приштина: Институт за српску културу, 2015. 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)”20″(083.824) ISBN 978-86-89025-24-8

M51 ZvezdanaM. Elezović, (2014) „CulturalHeritageandCulturalidentity“Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век, 11: 338-342. ISSN 1314-7099Sofia: The University of Library Studies and Information Technologies.

М14 Ана М. Мумовић, Звездана М. Елезовић, 2014,Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Уредили и приредили проф. др Валентина Питулић, проф. др Даница Андрејевић, доц. др Небојша Лазић, Рецензенти: Светлана Толстоја, Габријела Шуберт, Персида Лазаревић Ди Ђакомо. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 163-176. УДК: 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С. ISBN: 978-86-6349-026-0

Звездана Елезовић, Далибор Елезовић, 2011.,La Patrimoine Artistique Monumental Serbe Au Kosovo-Et- Métochie- Menaces Et Perspektives Au Début Du XXI Siècle, Knowledge society and 21 century humanism The 8 International Scientific Conference Sofia, (Университет по библиотекознание и информационни технологии Софија, pp. 280 – 283, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0,

М93 Zvezdana Elezović, maj 2010.,Les sons du temps, CIP-KatalogizacijaNBS – ISBN 978-86-82797-89-0, UDK: 730.071.1:929 Elezović Z(083.824),730(497.115)”20″(083.824) Zvezdana Elezović – umetnik, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić,autorska izložba u Galerie du Calvaire, Gryeres – Švajcarska, Gugolj Branka autor dodatnog teksta “Zvezdana Elezović: les sons du temps” u katalogu (8) str.: ilustr. 20 x 20 cm u koloru. Vrsta građe:Monografska publikacija, tekstualna gradjaCOBISS.SR- ID174705420

М44 Звездана Елезовић, Косовске теме у делима Паје Јовановића, Културно наслеђе Косова и Метохије – Научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, pp. 301 – 306, 978-86-82797-88-3 , 75.071.1:929 75.044(497.11)“19“, 2010.

М52 Звездана Елезовић, 2010.О претенционизму у сликарству на примеру слика Абдурахима Бузе, Баштина, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 209 – 215, 0353-9008, 75.071.1 75(=18)(497.115),

М 53 Звездана Елезовић,Косовске теме павиљона Краљевине Србије намеђународној изложби у Риму 1911. године, 2009,Баштина св. 27, стр. 261-267, Инститту за српску културу – Приштина, ISSN 0353-9008, УДК 73(=163.41)(450):069.9, COBISS.SR-ID 171980556

М 53 Звездана Елезовић,Имагинација, косовска драма, метохијски мотиви Звонка Павличића, Баштина св. 25, стр. 321-328, Инститту за српску културу – Приштина, 2008,ISSN 0353-9008, УДК 75.071.1:929 Павличић З.

Р 62 Звездана Елезовић ,»Завичајна колекција слика Александра Томашевића», Баштина св. 20, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006, стр. 195-205, YU ISSN 0353-9080, УДК 75.071.1:929 Томашевић А.

Р 63 Звездана Елезовић «Распеће споменика српске уметности и културе на Косову и Метохији», Зборник радова са научног скупа Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, одржаног 25. децембра 2006, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2006, стр. 261-268, YU ISSN 86-82797-71-2, УДК 725.94(497.113)

Р 62 Звездана Елезовић «Косовскометохијска герника Петра Ђузе», Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007, стр. 467-476, YU ISSN 0353-9080, УДК 75.044 Ђуза П.Р 62 Звездана Јовић, «Видовдански споменици у Крушевцу», Баштина, св. 19, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2005, стр. 197-209, YU ISSN 0353-9080, УДК 72/75.044(497.11);930.85(497.11) Крушевац

Р 63 Звездана Елезовић «Споменик Доситеју Обрадовићу у Приштини дело академика Николе Јовановића», Зборник радова за научни скуп Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, одржаног 24. децембра 2007, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2007, стр. 263-268., YU ISSN 86-82797-71-2, УДК 725.94(497.113)

Назив
Звездана Елезовић, Косовске теме у делима Паје Јовановића, Културно наслеђе Косова и Метохије - Научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 301 - 306, 978-86-82797-88-3 , 75.071.1:929 75.044(497.11)“19“, 2010.
Звездана Елезовић, О претенционизму у сликарству на примеру слика Абдурахима Бузе, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 209 - 215, 0353-9008, 75.071.1 75(=18)(497.115), 2010.
Елезовић, Звездана, Успех српске културе на светској изложби у Паризу 1900. године, 1977-чланак – саставни део | scc | 2010 Извор: Баштина : гласник. ISSN 0353-9008. - Св. 28 (2010), стр. [347]-353
Звездана Елезовић, Успех српске скулптуре на светској изложби у Паризу 1900.год., Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св 28, pp. 349 - 355, 0353-9008, 73:069.9(44)“1900“, 2011.
Zvezdana Elezović,les sons du temps, CIP-KatalogizacijaNBS - ISBN 978-86-82797-89-0, UDK: 730.071.1:929 Elezović Z(083.824),730(497.115)"20"(083.824) Zvezdana Elezović - umetnik, Institut za srpsku kulturu - Priština, Leposavić,autorska izložba u Galerie du Calvaire, Gryeres - Švajcarska, maj 2010. Gugolj Branka autor dodatnog teksta "Zvezdana Elezović: les sons du temps" u katalogu (8) str.: ilustr. 20 x 20 cm u koloru. Vrsta građe:Monografska publikacija, tekstualna gradjaCOBISS.SR- ID174705420
Звездана Елезовић, Далибор Елезовић, La Patrimoine Artistique Monumental Serbe Au Kosovo-Et- Métochie- Menaces Et Perspektives Au Début Du XXI Siècle, Knowledge society and 21 century humanism The 8 International Scientific Conference Sofia, (Университет по библиотекознание и информационни технологии Софија, pp. 280 - 283, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 987-954-2946-09-0, 2011.
Атлагић Марко, Звездана Елезовић, “Допринос Драгослава Срејовића развоју проучавања царске дијадеме као хералдичког симбола“, TI=[Научни скуп] Академик Драгослав Срејовић, [Рача, 21. мај 2011. године].- Str. 269-280, Центар за митолошке студије - Рача, бр. 24, pp. 269 - 280, 978-86-83829-42-2, UDC: 929.6“37“ 903/904(497.11), 978-86-83829-42-2, May2011.
М.Атлагић, З.Елезовић: Манастир Тресије – светионик космајског краја, Митолошкизборникброј28, Центар за митолошке студије Србије,Рача, Сопот (2013) 179-190.УДК: 271.222(497.11)-523.6“16/20“ 726.54(497.11)“16/20“ COBISS.SR-ID – 519524501 ISBN 978-86-83829-48-4
А.Мумовић, З. Елезовић: Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Зборник резимеа, С. Стојковић, Р. Шошкић, С. Зечевић, уредили и приредили. К. Митровица: Филозофски факултет,( 2013) 29-30. ISBN 978-86-6349-010-9 COBIS.SR-ID 202247948
М. Атлагић, З. Елезовић, Данијела Тешић-Радовановић, Две горњачке повеље., Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије:Рача;Културни центар:Жагубица, -1, нема, 30, pp. 143 - 165, 978-86-83829-50-7, 930.2:003.074(497.11)"13", 2013.
Звездана Елезовић: Међународна научна конференција О политици управљања културним наслеђем – комуникација и социјализација кроз образовање,Баштина, (35),Институт за српску културу -Приштина, Лепосавић, (2013) 421-423.УДК 008 (497.115) ISSN:00353-9008
Элезович Звездана Милутин, „Вклад первых художников‑модернистов Косова и Метохиив сохранение сербской культурной самобытности“, Социално – гуманитарнии вестник Юга Росии, бр.8, Центр социально-политических ислследований “ПремиЬер“, Краснодар, России, 2014. 3-6. ISSN2077-9240 (реферисан на "Ulrich’s Periodicals Directory")
М. Атлагић, Звездана М. Елезовић, Манастир Туман-историја и мит, Митолошки зборник, 32,Центар за митолошке студије СрбијеРача, 2014, 155-166. УДК: 271.222 (497.11)-9 ISBN 978-83-86-83829-52-1 COBISS.SR-ID 209047308
Ана М. Мумовић, Звездана М. Елезовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Уредили и приредили проф. др Валентина Питулић, проф. др Даница Андрејевић, доц. др Небојша Лазић, Рецензенти: Светлана Толстоја, Габријела Шуберт, Персида Лазаревић Ди Ђакомо. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2014, 163-176. УДК: 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С. ISBN: 978-86-6349-026-0
Марко П. Атлагић, Звездана М. Елезовић, Саша Милетић , Грб Шумадије који то није, Митолошки зборник, 33,Центар за митолошке студије Србије Рача, 2014, 119-135. УДК:929.6(497.11) 930.2(497.11) ISBN 978-86-86721-04-4.
Zvezdana M. Elezović, „Cultural Heritage and Cultural identity“Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век, 11 (2014): 338-342. ISSN 1314-7099Sofia: The University of Library Studies and Information Technologies.
Zvezdana M. Elezovic, magister,SERBIAN MONASTERIES IN KOSOVO AS WORLD CULTURAL HERITAGE AND CENTERS OF RELIGIOUS TOURISM,Научно-практический электронний журнал "Экономика и социум" №4 (13) 2014. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. УДК 004.02:004.5:004.9 ISSN 2225-1545 http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__4_13__2014g_/(1-6)
Elezovic Z.M., Elezović D.M. "On the national identity and its forms"Humanities scientific researches 12 (2014), http://human.snauka.ru/en/2014/12/9034 Moskva: International Centre of Science and Innovations.UDK 323.1 ISSN 2225-3157(online)(12-17)
Elezovic Z.M. “A retrospective view on the beginnings of modern art educationamong the Serbs”, Psychology, sociology and pedagogy. № 12 (2014). http://psychology.snauka.ru/en/2014/12/4194 Moskva: International Centre of Science and Innovations. UDC 371, ISSN 2226-2148 (online) (1-4)
Марко Атлагић, Звездана Елезовић, Манастир Туман - историја и мит, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије Рача, 32, pp. 155 - 165, 978-83-86-83829- 52-1, 271.222 (497.11)-9, ISBN 978-86-83829-52-1., 2014.
Элэзович Звездана Милутин, ИДЕНТИЧНОСТЬ:ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ,Научно-практическийэлектроннийжурнал "Экономика и социум" №4 (13) 2014. Саратов: Институтуправления и социально-экономическогоразвития. УДК 004.02:004.5:004.9 ISSN 2225-1545 http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__4_13__2014g_/(1-6)
Элэзович Звездана Милутин, Уничтожение сербского культурного наследия в Косово и Метохии, Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU», 17 (2015), 15-20. УДК 323.1 http://sci-article.ru/number/01_2015.pdf часопис реферисан на Руском индексу цитирања РИНЦhttp://elibrary.ru/title_about.asp?id=51425
Elezović, Z., Natural disasters as inspiration for contemporary painters, Zbornik radova sa Treceg Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica, Brcko: Evropski Univerzitet, 2015, 282-287. ISBN 978-99955-99-00-3.
Elezović, Z. The political situation in Kosovo and Metohija after second worldwar and the consequences for the serbian cultural heritage, Humanities scientific researches, 2015. № 2, 45-48 ISSN 2309-1258 Moskva: International Centre of Science and Innovations
Elezovic Z. A brief retrospective view of the question of the construction of national art and culture of the serbs, Humanities scientific researches. № 6, 2015. 14-16. ISSN 2309-1258 Moskva: International Centre of Science and Innovations
Elezovic Z. A View of Contemporary Sculpture, Международный научный журнал, июн 2015, 1-5. ISSN 2410-9371 (Online)Киев: Финансовая Рада Украины.http://www.inter-nauka.com/issues/conf-2015/june/266
Елезовић, З. Скулптуре: Галерија Петак, Београд, новембар, 2015 / [аутор текста каталога Бранка Гугољ]. Лепосавић; Приштина: Институт за српску културу, 2015. 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824) ISBN 978-86-89025-24-8
Marko Atlagic, Zvezdana Elezovic, Vesna Minic, „The Main Problems and the Role of Teachers in the Transformation of Education in Serbia”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7, No 5 (2016): 138-142 ISSN 2039-9340 (print) ISSN 2039-2117 (online) http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100283701&tip=sid
Звездана Елезовић, Осврт на књигу Каменка М. Марковића „Константин Бранкуши и његова духовна породица“ Баштина, 40 (2016): 221-226
Звездана Елезовић: Улога савремене српске ликовне уметност на Косову и Метохији у очувању српског културног идентитета, Београд: Факултет за културу и медије Џон Незбит универзитета, Одбрањена докторска дисертација 27.10.2016. УДК 316.7(497.115)
Звездана Елезовић: Скулптуре : Музеј - Народни универзитет Трстеник, август 2016. Лепосавић ; Приштина : Институт за српску културу, 2016 (Косовска Митровица : Отисак), 2016. / [аутор текста каталога др Саша Радовановић] ISBN 978-86-89025-27-9 УДК 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824) COBISS.SR-ID 225096204
Zvezdana Elezović, Migration and multiculturalism, Migracije u 21. vijeku: uzroci i posljedice, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa TOM I, Brčko: Evropski univerzitet; Evropski univerzitet Kallos Tuzla, 2016, 150-154, UDK 315.15:316.72, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID5758232
Звездана Элэзович, Ана Мумович, Далибор Элэзович, “Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов“, Вестник Томского государственного университета, 420, 2017, 141-145. DOI: 10.17223/15617793/420/20 ISSN 1561-7793
Vesna Minic, Marija Jovanovic and Zvezdana Elezovic, The Influence of Modern Means of Mass Communication on the Upbringing and Education of Young School Children, Social Sciences, 12, 8 (2017), 1394-1400. ISSN : 1818-5800 (Print) ISSN : 1993-6125 (Online)
Zvezdana Elezovic, About Culture in a Multinational Society, Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku,Tom I, priredila Albina Abidović. Brčko: Evropski univerzitet, 2017, 470-473.ISBN 978-99955-99-27-0
Атлагић Марко, Елезовић Звездана, Обрадовић Филип (2017), "Руски хералдички национални симболи у грбу и на заставама Србије за време Првог српског устанка (1804-1813) као знак покровитељства Русије над Србијом" Митолошки зборник 37, (стр. 153-164). Рача: Центар за митолошке студије Србије. ISSN 1450-9792 UDK 929.6/.9(497.11)"1804/1813" 94(497.11)"1804/1813" 327(470:497.11)"1804/1813"
Трајко Стојановић Косовац: зачетник савремене графике на Косову и Метохији Елезовић, Звездана, 1977-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Баштина : гласник. ISSN 0353-9008. - Св. 45 (2018), стр. 389-396
Споменик Григорију Степановичу Шчербини - симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије Елезовић, Звездана, 1977- ; Обрадовић, Филип, 1989- ; Мијатовић, Марина, 1989-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Српско-руски односи у прошлости и садашњости : (међународни тематски зборник). Књ. 2. - Стр. 223-230
Девастација споменичке баштине Срба на Косову и Метохији, Elezović, Zvezdana M., 1977- ; Arsić Basara, Svetomir, 1928- ; Janković, Miloš J., 1974-чланак – саставни део | српски | 2018 Извор: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник). - Стр. 187-195
Драган Танчич, Звездана Елезович, ТИПИЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА, КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИН СТИТУТ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ XXXV XАРАКСКИЙ ФОРУМ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: СИСТЕМА КООРДИНАТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 2-7 октября 2018 г. г. Ялта, Республика Крым, Симферополь ИТ «АРИАЛ» другог Светског рата у Србији 2019 УДК 37 ББК 74.00 П 50 Сборник зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Др Звездана Елезовић, Култура кретког сећања: Заборављени споменици( кузују) о догађајима из II Светског рата у Србији, Међународна научна конференција у:ВеликоТрново, Бугарска, (2018).
Dragan Tancic, Dalibor Elezovic and Zvezdana Elezovic, 2019. Defining History and Historical Method from Jean Bodin to Arnold Toynbee. Research Journal of Applied Sciences, 14: 122-128. DOI: 10.36478/rjasci.2019.122.128
Звездана Элезович : Косовско-метохийские всходы посредством скулптуры : gallery Aртюг, Арт-пространство Лотос, Ялта, 17. мая 2019. Институт сербской культуры Приштина-Лепосавич, Арт-Пространство Лотос,Россия, Республика Крым, г. Ялта, наб. имени В.И. Ленина, 4, Приморский парк, ЖК ЛотосАвтор текста каталога: Академик Светомир Арсић БасараКуратор: Андрей Зоткин UDK 730.071.1:929 Елезовић З.(083.824) 730(497.115)"20"(083.824), COBISS.SR-ID 276554252