Милена Шљивић

СТРУЧНИ САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

МИЛЕНА ШЉИВИЋ рођена је 09. 07. 1984. године у Београду. Завршила је средњу МШ „Др Војислав Вучковић“, одсек за виолончело.

Дипломирала је на Музичкој академији, на одсеку за етномузикологију 2008. године. Добила је мастер диплому 2009. године. Дипломирала је на тему Свадбене песме и обичаји у Призрену и околини.

Године 2010. уписује докторске студије на Филозофском факултету у Београду, одсек за етнологију и антропологију, где тренутно пише докторску дисертацију на тему Религијски идентитет избеглица са Косова и Метохије.

Са групом студената одсека за етномузикологију обилазила је и изучавала разне крајеве наше земље, међу којима издваја Смедерево, Кикинду, Белу Цркву, Косово и Метохију итд. Имала је бројне наступе на којима су представљени целокупни обичаји једног краја у Етнографском музеју у Београду.

Од 2010. године запослена је у Институту за српску културу – Приштина, са седиштем у Лепосавићу, где за гласник Баштину пише научне радове везане за избеглице са Косова и Метохије.

Тренутно у КУД – у „Никола Тесла“ држи часове традиционалног народног певања великом броју чланова, који су помоћу њеног пренесеног знања постизали значајне успехе на наступима у земљи и иностранству.

Иза себе има већ пуно сати наставе коју је држала као замена по основним и средњим музичким школама из великог броја стручних предмета: музички облици, контрапункт, етномузикологија, солфеђо, теорија музике.

Предавала је и традиционално народно певање и играње у МШ „Др Војислав Вучковић“ у 2005/06, као и 2007/09.

На Институту за стране језике завршила је највиши ниво курса енгледког језика (курс виши 2).

КатегоријаНазив
M52Милена Адамовић, Однос Српске православне цркве према Косову и Метохији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 233 - 239, 0353-9008, 398.332.4(=163.41)(497.11)\"200/...\", 2012.
M52Милена Адамовић, Религијски идентитет кроз родни аспект (на примеру избеглица са Косова и Метохије), , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 271 - 284, 0353-9008, 316.74:2(497.115) 305, 2013.
M52Милена Адамовић, Слављење празника код избеглица са Косова и Медтохије , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 361, св. 32, pp. 289 - 295, 0353-9008, 271.222(497.11)-662:323.1(497.115)“1982/...“ , 2012.
M45Милена Адамовић, Материјална култура избеглица са Косова и Метохије, Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 498, pp. 287 - 295, 987-86-89025-03-3, 930 . 85 (497 . 115) (082) 821 . 163 . 41 . 09 (082) 94 (497 . 115) ( 082) , 2012.
M52Милена Адамовић, Расељена лица са Косова и Метохије као предмет истраживања, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 175 - 182, 0353-9008, 316.662-054.73(497.115)"1999" 314.151.3-054.73(497.115)"1999/...", 2015.
M52Милена Адамовић, Одевање расељених лица са Косова и Метохије у цркви, Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 315 - 324, 0353-9008 , 391.1/.2(=163.41)(497.115)271.2:39(=163.41)(497.115), 2014.
M44Милена Адамовић, Свадбени обичаји у Призрену и околини, Тематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 379 - 395. , 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
M52Милена Адамовић, Везаност избеглица са Косова и Метохије за религију и цркву, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344, св. 30, pp. 221 - 229, 0353-9008, 316.644-054.73(497.115)“1999/...“ 341.151.3-054.73(497.115)“1999/...“ , 2011.
M52Милена Адамовић, Радне каријере по причању избеглица са Косова и Метохије, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 421, св. 31, pp. 323 - 331, 0353-9008, 314.151.3-054.73(497.115)“1999“; 316.42:39(497.115)“1999“(093.3) , 2011.
M52Милена Адамовић, Oдевање избеглица са Косова и Метохије као индикатор припадности панк и хип хоп супкултури, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 40, pp. 115 - 129 , 0353-9008, 391.1/.2(497.115) 316.723(497.115), 2016.