Back

Марина Мијатовић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Марина Мијатовић, рођена 1989. године у Тузли. Основну школу и гимназију завршила у Зворнику (БиХ).

Основне академске студије завршава у Новом Саду и стиче звање дипломирани правник.

Мастер академске студије завршава у Београду и стиче звање мастер политиколог. У истом граду наставља школовање на докторским академским студијама. Докторирала је 2022. године и стекла звање доктора правних наука.

Завршила је обуку за медијатора – посредника.

Учествовала је на бројним конференцијама и научним скуповима и исказује највише интересовања за породичне и наследне односе.

На Институту за српску културу Приштина – Лепосавић запослена од септембра 2017. године.

 

Марина Д. Мијатовић, Предраг М. Гордић, Милан М. Мацура, "The criminal act of the betrayal contained in Emperor Aleksey Mihailovich Code since 1649", Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире, 370, XXXV, pp. 192 - 199, 978-5-907162-61-7, Јалта, 2. - 7. Oct, 2018.
Недељко Д. Станковић, Марина Д. Мијатовић, Албина Абидовић : Модели поделе Косова и Метохије крајем двадесетог века, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности: (Међународни тематски зборник), 596, pp. 163 - 170, 342.24/.25(497.115) 327.7/.8(497.115)"199/1999/...", 978-86-89025-35-4, 2018
Марина Д. Миятович : Сила и мощь – международно-правовые аспекты / Force and power – international and legal aspects, «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВЕТЫ» Сборник научных трудов XХХVII Международного Харакского форума, Симферополь, 5-7 ноября 2020 г., том 2., ISBN 978-5-907376-87-8, ISBN 978-5-907376-89-2 (том 2) УДК 32 (31), 35 – 40.
Др Марина Мијатовић, др Боривоје Балтезаревић: Жене наследници – културолошки и правни аспекти, Institute of knowledge Management, Skopje, Scientific papers, vol. 55.1., UDK 37., ISSN 2545-4439, ISSN (online) 1857-923X, 39. међународна научна конференција „Knowledge in practice“, Банско, Бугарска, децембар 2022., 137 – 143.
Др Миланко Алаџић, Марина Д. Мијатовић: Кривично законодавство у БиХ о тероризму, Баштина 56, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, YU ISSN 0353/9008, ISSN (online) 2683/5797, УДК 343.341(497.6), вол. 32. , стр. 283 – 293., 2022.