Back
Др Joван Симијановић

Др Joван Симјановић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Јован Симијановић, научни сарадник, рођен 16. октобра 1981. у Краљеву

Образовање

Дипломирао (еквивалент мастер) 12. маја 2006. године на Катедри за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини привремено измештеног у Косовској Митровици. Дипломски рад под насловом Византија и Јужни Словени у VI и VII веку одбранио је  код ментора проф. др Радивоја Радића.

Докторирао 5. децембра 2017. на модулу за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. Докторски рад Краљево – Ранковићево, град у социјализму 1944 – 1955 одбранио је код ментора проф. др Мире Радојевић.

Радно искуство

Од августа 2006. запослен је у Институту за српску Културу из Приштине са привременим седиштем у Лепосавићу. Од запослења био је ангажован на пројектима наведеног Института. Једину паузу у раду (неплаћено одсуство) је имао током 2007. године због одслужења редовног војног рока.

Језици

Осим матерњег српског и енглески

Изабрана библиографија – најважније референце

Јован Симијановић, 2018, Друштвена историја Краљева-Ранковићева : 1944-1955, Лепосавић : Институт за српску културу Приштина, COBISS.SR-ID – 272398604

Јован Симијановић, 2018, „Прилог историји пословања “Трепче” (1944-1956)‟, Баштина, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, vol. 452, no. 46, pp. 263 – 277, COBISS.SR-ID – 272664076

Јован Симијановић, 2018, „Неке карактеристике демографског развоја Краљева после Другог светског рата‟, Баштина, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, vol. 508, no. 44, pp. 247 – 261, DOI/ISAN 10.5937/bastina1844247S, COBISS.SR-ID           265090316

Јован Симијановић, 2016, „Индустрализација у Краљеву и Косовској Митровици након Другог светског рата 1944-1955“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја : Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић 30. новембар 2015, Књ. 2, Историја, стр. [261]-282. COBISS.SR-ID – 522845845

Јован Симијановић, 2015, „Здравство у Краљеву 1944–1955“, Баштина, св. 39, Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић, 2015, стр. 229-245. COBISS.SR-ID – 522860693

Јован Симијановић, 2011, “Утицај миграција са Косова и Метохије на демографски развој Краљева у периоду након Другог светског рата“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу  Приштина –Лепосавић, 2011, стр. 117-133. COBISS.SR-ID – 186398988

Јован Симијановић, 2013, „Делатност Градског народноослободилачког одбора у Краљеву током 1945. године“, Баштина, св. 34, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2013, стр. 213-225. COBISS.SR-ID – 200179980

Јован Симијановић, Дарко Гучанин, 2018, „Братимљење и сарадња Краљева и Титове Митровице“, Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности : (међународни тематски зборник), Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2018, стр. 507-526. COBISS.SR-ID – 264526348

Јован Симијановић, 2018„Значение участия частей Красной Армии в военных действиях около Кралева, осенью 1944 года‟, Сборник научных трудов XХХV Международного Харакского форума, Политическое пространство и социальное время: Система координат в меняющемся мире, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Институт за српску културу, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, vol. Сборник научных трудов XХХV Международного Харакского форума, no. 15, pp. 285 – 300, udc: 37, isbn: 978-5-907162-61-7, Ялта, Республика Крым, 2. – 7. Oct, 2018.

Јован Симијановић, 2021, „Прилог изучавању страдања Краљева и Краљевчана током агресије НАТО пакта“ Тематски зборник : НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију) : да се вечно памти. – Стр. 483-, COBISS.SR-ID 34290441

Јован Симијановић,2010, “ Један осврт на историјски значај оснивања Кола српских сестара“, у часопису Баштина, св. 29, Институт за српску културу  Приштина – Лепосавић, 2010, стр. 81-91. COBISS.SR-ID – 181973004

Назив
Јован Симијановић, „Здравство у Краљеву 1944–1955“, Baština, Инатитут за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 229 - 245, 0353-9008, 614.2(497.11 Kraljevo)"1944/1945", 2016.
Јован Симијановић, ”Неки аспекти процеса урбанизације града Краљева након Другог светског рата 1944-1955.” , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 273 - 276, 0353-9008 , 94:711.1(497.11)"1944/1955"(093.2), 2014.
Јован Симијановић, Здравство у Краљеву 1944–1955., Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 229 - 245, 0353-9008, 614.2(497.11 Краљево)“1944/1955“, 2015.
Драгана Јањић, Јован Симијановић, „Митрополит Викентије Крџић”, Узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет Ниш, I, pp. 665 - 685, 978-86-7379-406-8, 94(497.11) ”1905/1919”; 2-726.1:929 Крџић В. 930-85(497.11)”1914/1919”;272.22(497.11)”1914/1919”;341, 2016.
Јован Симијановић, „Акција српског четника Саватија Милошевића“, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 323 - 335, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082)930.85(497.115)(082)323.1(=163.41)(497.115)(082)821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
Јован Симијановић, Избеглице са Косова и Метохије у Рашкој у Другом светском рату, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 31, pp. 233 - 246, 0353-9008 , 314.151.3-054.74(497.11)\"1941/1944\", 2011.
Јован Симијановић, Изјаве избеглица које су боравиле у Студеничком срезу током Другого светског рата, Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\", Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 498, pp. 251 - 267, 978-86-89025-03-3, 930 . 85 (497 . 115) (082) 821 . 163 . 41 . 09 (082) 94 (497 . 115) ( 082) , 2012.
Бојан Шево, Драган Танчић, Јован Симијановић, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, D. Tančić ; Leposavić : Institut za srpsku kulturu Priština, pp. 0 - 138, 978-86-89149-04-3, 355.01:32 351.78:32 232.285, 2013.
Д. Танчић, Б. Шево, Ј. Симијановић, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 355.01:32 351.78:32 232.285, 978-86-89149-04-3, 2013.
Јован Симијановић, „Снабдевање становништва у Краљеву 1944-1951.“ , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 195 - 205, 0353-9008 , 351.778.2:330.59(497.11)"1944/1951"(093.2) 316.728(497.11)"1944/1951"(093.2), 2014.
Јован Симијановић, „Развој школства у Краљеву накод Другог светског рата у периоду 1944.-1955“, Научни скуп са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу "Настава и наука у времену и простору", Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 954 - 974, 978-86-84143-46-6, 371.3(082) 37.01(082) 37.015.3:159.953.5(082), Србија, 2015.
Јован Симијановић, „Један осврт на историјски значај оснивања Кола српских сестара“, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 81 - 91, 0353-9008, 061.23-055.2(497.11)"1903/1942"(093.2) 070(497.11)"1905/1941", 2010.
Јован Симијановић, „Индустрализација у Краљеву и Косовској Митровици након Другог светског рата 1944-1955“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књ. 2, pp. 261 - 282, 978-86-89025-26-2, 330.341(497.11)ʺ1944/1955ʺ 330.342.22(497.11)ʺ1944/1955ʺ, 2016.
Јован Симијановић, „Делатност Градског народноослободилачког одбора у Краљеву током 1945. Године“,, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 213 - 225, 0353-9008, 94:342.52(497.11)"1944/1945"(093.2), 2013.
Јован Симијановић, „Одбори друштва "Коло српских сестара" на Косову и Метохији између два светска рата“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 183 - 196, 0353-9008, 061.23-055.2(497.11)"1918/1942"(093.2), 2010.
Јован Симијановић, Утицај миграција са Косова и Метохије на демографски развој Краљева у периоду након Другог светског рата, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 344, св. 30, pp. 117 - 132, 0353-9008 , 314.116(497.11)\"1945/2002\" 314.15(=163.41)(497.115)\"194/200\" , 2011.
Јован Симијановић, „Преглед развоја здравствених установа у Краљеву 1944-1960“ , Наша прошлост, Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево, бр. 14, pp. 149 - 159, Наша прошлост, 94:614.2(497.11)"1944/1960"(093.2), 2014.