Back

Др Ана Стишовић
Миловановић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Ана Стишовић Миловановић, научни сарадник,  рођена је 1964. године у Ужицу.

Образовање

Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на студијској групи за југословенску и светску књижевност 1989. године

Магистарске студије завршила је на Учитељском факултету у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, 2009. године одбранивши магистарску тезу „Српска бајка у драми за децу“.

Докторирала је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву 2011. године.

Радно искуство

Од 1993 – 2010. била је сарадник Катедре за Методику наставе – хоспитовање за студенте.

На Интернационалном универзитету била је ангажована од 2011. до 2016. као професор на предметима Увод у светску књижевност, Средњевековна српска књижевост, Српска књижевност прве половине 20. века, Српска књижевност друге половине 20. века

Од 2017. године запослена је на Институту за српску културу Приштина/Лепосавић у звању научног сарадника.

Научноистраживачки пројекти на којима је учествовала као руководилац или као члан пројектног тима

  1. Као члан пројектног тима била је укључена у рад на пројекту «Материјална и дуговна култура Косова и Метохије» (ев. број: 178028)
  2. На пројекту “Andric Initiative“ Института за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу била је члан пројектног тима.
  3. На пројекту „Balkan Youth School“ под покровитељством Владе Републике Турске била је члан пројектног тима.
  4. Као члан пројектног тима учествовала је на пројекту «Дани људске сигурности» под покровитељством Владе Републике Шведске.

Резултати наведених пројеката су објављени у монографијама, тематским зборницима радова и часописима.

Ауторка је два акредитована семинара за усавршавање наставника српског језика и књижевности:

  1. „Корелативно проучавање ињижевноуметничких дела“, 2011/13.
  2. „Стратегије коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у настави и учењу“, 2016/2018.

Била је ментор на једној докторској дисертацији, једној магистарској тези, на десет мастер и двадесе два дипломска рада.  

Уредништво у часописима

Школски час

Рашка

Sent

Cultura Balkanica

Била је члан Председништва Дрштва за српски језик и књижевност.

Ана Стишовић Миловановић аутор је уџбеника за средњу школу, приручника за наставнике, хрестоматија и монографских студија. Пише књижевну критику и објављује је у књижевним и научним часописима и периодици. Аутор је бројних рецензија.

Рецензент и приређивач монографије Мирољуба Јоковића „Имагинација историје – проблем историјске и књижевноестетске дистанце у српском роману о Првом светском рату – европски контекст“, Центар за културу „Градац“, Рашка, 2017.

Приређивач и писац предговора роману Милисава Савића “La Sans Pareille“, Просвета, Библиотека „Велики роман“, Београд 2018.

Аутор је преко 60 објављених научних радова.

Извод из библиографије

Монографије

  1. Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, Рашка школа, Београд, 2014.
  2. Књига за Људмилу – постмодерни романи Милисава Савића, Градац, Рашка, 2018.
  3. Нити истог клупка, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2018.
Назив
А. Стишовић Миловановић, Савремени и класични методички поступци у настави српског језика и књижевности, Наука и политика, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 5, 1, pp. 453 - 465, 001:32 (082) 811(082) 811.163.41 (082), 978-99938-47-33-5, Пале, 22. - 23. May, 2010
А. Стишовић Миловановић, Изазови архетипске критике у тумачењу дела, Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, 1, 10, pp. 318 - 324, 978-86-88561-00-6, Алексинац, 2011.
А. Стишовић Миловановић, Идентитет грађен у неупоредивој дсамоћи ("La Sans Pareille" М.Савића), Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко уметнички факултет Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 28. - 29. Oct, 2016
А. Стишовић Миловановић, "Кућа на осами"-орфичко путовање Иве Андрића, 250 години "ИСТОРЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА", Филологически Факултет Пловдивски Университет "Паисии Хилендарски", Пловдив, БЪгариЯ, 2. - 3. Nov, 2012
А. Стишовић Миловановић, Књижевна дела за децу као естетски предмет, Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини Универзитет у Крагујевцу, Јагодина, 20. - 20. Mar, 2010
А. Стишовић Миловановић, С. Даздаревић, Mathematical Linguistic as a Postulate of Phenological Analysis og Literary Works, Teaching, Acquring and Applying Intercultural Linguistic Competence, International Burch University, International Burch University, 1, 1, pp. 36 - 36, 2233-1336, Сарајево, 3. - 5. May, 2013
А. Стишовић Миловановић, Диогенов фењер ("Средње слово" Енеса Халиловића), Алманах, Удружење "Алманах" Подгорица, Удружење "Алманах" Подгорица, 69-70, pp. 301 - 304, 0354-5342, Подгорица, 2016.
А. Стишовић Миловановић, Когнитивне теорије учења као основ рада са даровитом децом, Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, Висока школа за васпитаче струковних студија, 9, 9, pp. 253 - 264, 373.2 (497.11) (082) 371.13(497.11(082) 373.2. 022 (082), 978-86-903623-9-4, Алексинац, Oct2010.
А. Стишовић Миловановић, др Самина Даздаревић, Космогонијски елементи у Андрићевим романима На Дрини ћуприја и Проклета авлија, Зборник радова са Прве знанствене конференције у области књижевности и језика, Едукацијски факултет Универзитета у Травнику, 1, 1, pp. 179 - 189, 821.163.4(497.6) Andric I ((063) (082), 978-9958-640-36-0, Травник, 8. - 9. Nov, 2012
А. Стишовић Миловановић, Од књижевног дела ка естетичком предмету (теоријски и когнитивни дискурс), Универзитетска мисао, Интернационални универзитет у Новом Пазару, 12, 3, pp. 77 - 92, 1451-3870, Нови Пазар, 9. - 10. Nov, 2012
А. Стишовић Миловановић, Ричардсова теорија емпатије у проучавању архетипских феномена, Наука и савремени универзитет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, pp. 72 - 73, Ниш, 10. - 11. Nov, 2011
А. Стишовић Миловановић, Конкретизација лтерарног феномена у архетипској функцији, Васпитно-образовни хоризонти, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Суботица, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Суботица, 3, pp. 234 - 248, 37.01 (082), 978-86-87893-11-5, Суботица, 14. - 15. May, 2010
А. Стишовић Миловановић, Списатељско око (о "Малом глосару кретивног писања" М.Савића), Кораци, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, Народна библиотека Крагујевац, XLIX, 4-6, pp. 4 - 6, 0454-3556, 82 (05), Крагујевац, 2015.
А. Стишовић Миловановић, Потрага за црквом Јањом ("Епска Србија" М.Савића), Кораци, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац, LI 2017, 7-9, pp. 129 - 139, 0454-3556, 82 (05), Крагујевац, Oct2016.
А. Стишовић Миловановић, Интертекстуалност и аутоцитатност у анализи књижевног дела, Vyuka jihoslovanskych jaziku a literatur v dnešni Evrope, Semiinar jihoslovanskych filologii a balkanistiky Ustavu slavistiky Filozoficke fakulty Masarikovy univerzity a občanske sdruženi Porta Balcanica, Brno, Czecia, 30. May - 01. Jun, 2013
А. Стишовић Миловановић, Принцип инструменталног концептуализма у проучавању књижевности, Принцип инструменталног концептуализма у проучавању књижевности, Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, pp. 1 - 344, Источно Сарајево, 1. - 1. Jul, 2010
А. Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, уређивачки одбор, Школски час, ИП "Ваша књига", Школски час -часопис за српски језик и књижевност, 1450-6521, Београд, 01. Sep, 2014 - 31. Dec, 2017
А. Стишовић Миловановић, Епонимни јунак у "Сеобама" Милоша Црњанског, Нова Зора, Српско културно просвјетно друштво, Српско културно просвјетно друштво, 49/50, pp. 169 - 179, 1512-9918, 82, Билећа Република Српска, May2016.
А. Стишовић Миловановић, Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, Инструментални концептуализам у проучавању књижевности, Друштво Рашка школа, pp. 5 - 309, 82.0162.62:82, 978-86-83337-99-6, 2016.
А. Стишовић Миловановић, Зрење времена и литературе, др Мирољуб Јоковић: Имагинација историје-проблем историјске и књижевноестетске дистанце у српском роману о Првом светском рату- европски контекст, Центар за културу "Градац", Центар за културу "Градац", pp. 5 248 - 12 268, 821.163.41.09-31 82.09-31, 978-86-88391-49-8, Рашка, 21. - 21. Oct, 2017
А. Стишовић Миловановић, Транспоновање архетипа из књижевности за децу у светску књижевност, Детињство, Змајеве дечје игре, XXXVII, 1-2, pp. 25 - 30, 0350-5286, Нови Сад, 3. - 4. Jun, 2010
А. Стишовић Миловановић, Књижевна критика између произвољног и аутентичног тумачења дела, Philologia Mediana, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, III, 3, pp. 309 - 319, 1821-3332=Philologia Mediana, 82, 2011.
А. Стишовић Миловановић, Компетенције наставника у светлу нових научних парадигми, Образовање и усавршавање наставника, Учитељски факултет Ужице, 1, pp. 151 - 156, 978-86-6191-000-5, Ужице, 12. - 13. Nov, 2010
А. Стишовић Миловановић, Књижевни јунак као парадигма митске прошлости, Ставови промјена-промјена ставов, Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, Филозофски факултет Универзитета Црне Горе, pp. 132 - 138, 821.163.4.09-31, Подгорица, 2011.
А. Стишовић Миловановић, Мучна нејасност тумачења књижевности (као парадигма Епсонове идеје), Језик, књижевност, комуникација, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, pp. 38 - 38, Ниш, 15. - 16. Apr, 2011