Back
Junior Researcher
Biography
Bibliography

Uroš Đurković (Belgrade, 1995) is a Serbian Literature graduate of the University of Belgrade, Faculty of Philology (BA in 2018, MA in 2019, currently a PhD candidate). He is currently working as a junior research assistant at the Institute of Serbian Culture Priština/Leposavić. His main field of interest is an interdisciplinary and comparative research of Serbian literature, especially in the context of ecocriticism. In addition to scientific papers, Đurković publishes literary criticism, teaching materials, and is an editor at PPM Enklava publishing house, specialized for contemporary Serbian poetry. Fluent in English (CAE), uses German.

2022

Uroš Đurković, „Ekokritika i geopoetika: ekopsihološki pejzaži”, Poznańskie Studia Slawistyczne, 22, 2022. (u štampi)  DOI: 10.14746/pss.2022.22.6  ISSN 2084-3011

Урош З. Ђурковић, „’Тражећи спасење у несећању’: Андрић и култура заборава”, Баштина: гласник, св. 57, 2022. (у штампи) DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-38147

Урош З. Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, Philologia Serbica. год. 2, бр. 2, Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури : зборник научних радова, ур. Срђан Шмуља, 2022, 221–244. ISBN 978-99955-58-79-6

Урош З. Ђурковић, „Троструки укрштај: Лаза Костић, Ребека Вест и Станислав Винавер”, у: Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, ур. Маја Анђелковић, Мирјана Секулић, Књ. 2, 2022, 357–368. ISBN 978-86-80596-07-5

2021

Урош З. Ђурковић. „Статус дидаскалија у драми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза”, Баштина: гласник, св. 53, 2021, 111–123. ISSN 0353-9008

Урош З. Ђурковић, „Кратка, најкраћа историја исландског филма: могућности”, Рашка: часопис за књижевност, уметност и културу, год. LI, бр. 44, 2021, 71–78. ISSN 0351-0719

2020

Урош З. Ђурковић, „Екокритика и историја књижевности”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. 15, 2020, 267–284. ISSN 1820-5305

Урош З. Ђурковић, „О дидаксалијама и природи драмске комуникације”, Баштина: гласник, св. 52, 2020, 59–66. ISSN 0353-9008

Урош Ђурковић, „Сречко Косовел и српски дадаизам”, Slovansko jezikovno in literarno povezovanje ter zgodovinski kontekst: Mednarodni študentski simpozij: Slovan Slovanu Slovan [Elektronski vir] , ur. Ina Poteko, Študentska organizacija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2020, 19–26. ISBN 978-961-95112-0-6,  https://simpozijslovan.files.wordpress.com/2020/09/slovan_zbornik_2020.pdf (електронско издање)

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

2022.

Uroš Đurković, „Ecocriticism and geopoetics: ecopsychological landscapes”, Non-Western Approaches in Environmental Humanities, University of Warsaw: Warsaw, 11–13 July 2022.

Uroš Đurković, „A step towards a new paradigm: Björk’s Biophilia in the light of the performing arts”, Digital Performing Arts Participatory Practices In Digital Age, The University of Arts: Belgrade, Serbia; Birmingham City University: Birgmingham, UK, 6 –8 April 2022.

Урош Ђурковић, „Кавези Звонка Карановића: жанровска разноликост и проблем форме”, Савремена филолошка проучавања младих истраживача I, Филозофски факултет, Ниш, 25. и 26. фебруар 2022.

2021.

Магда Миликић, Урош Ђурковић, „Рефлекси свакодневице у сећањима малолетникâ на НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије 1999. године” Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика 11, Удружење фолклориста Србије, Научно-образовно културни центар „Вук Караџић” у Тршићу, Центар за културу „Вук Караџић” у Лозници и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду, Тршић, 1–3 октобар 2021.

Урош Ђурковић, „Троструки укрштај: Ребека Вест, Лаза Костић и Станислав Винавер”, XIII научни скуп младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 10. април 2021.

Урош Ђурковић, „Поетика простора у роману Глувне чини Александра Илића”, Научна конференција Philologia Serbica, Бањалука, 31. март 2021.

2018.

Uroš Đurković, „Visions of Space: Atanasije Stojković’s Fisika”, Rethinking the Impact of the Liberal Arts I: Astronomy: International Workshop, The Slavic Institute, University of Cologne, 11–12 July 2018.

2017.

Урош Ђурковић, „Имагинирање природе у модерној македонској поезији”, Радни састанак чланова међународног пројекта САНУ и МАНУ Међусобне македонско-српске књижевне везе 19. и 20. века, Београд, САНУ, 19. октобар 2017.