Back

Јована Јовановић

Истраживач приправник
Биографија
Библиографија

ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ је рођена 1994. године у Косовској Митровици.

Основне академске студије завршила је 2018. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оценом 9,38 и стекла звање дипломирани професор језика и књижевности (Говор села Добраве).

Мастер академске студије српског језика и књижевности завршила је 2019. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оценом 9,86 и стекла звање мастер професор језика и књижевности (Функционалност наслова поглавља у роману Сеобе Милоша Црњанског).

Студент је треће године докторских академских студија на Филозофском факултету у Косовској Митровици на модулу Језик и књижевност, са просечном оценом 10,00.

Ангажована је на потпројекту Српски народни говори Косова и Метохије, који је део пројекта Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији при одбору за Косово и Метохију САНУ, а у оквиру којег је предвиђена израда Речника Поибарја.

Запослена је у Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић као истраживач-приправник од јула 2022. године.

Служи се енглеским и руским језиком.

Николић, Ј. (2020). Напомене о говору села Добраве у лепосавићкој околини. У: З. Арсић (ур.), Наука без граница 3 (185–197). Косовска Митровица: Филозофски факултет. 197.811.163.41’282.2 (М13)

Николић, Ј. (2020). Поступци структурирања насловȃ поглављȃ у роману Сеобе Милоша Црњанског. Баштина, 52, 83–98. UDK 821.163.41.09-31 Црњански М. DOI:10.5937/bastina30-29265 (М51)

Николић, Ј. (2021). Хидронимија десног слива Средњег Ибра. Баштина, 54, 41–59. УДК 811.163.41’373.2  doi: 10.5937/bastina31-32590 (М51)

Николић, Ј. (2021). Функционалност насловȃ поглављȃ у роману Сеобе Милоша Црњанског. У: Г. Јашовић (ур.), Драган Лилић између лингвистике и стилистике (177–195). Косовска Митровица: Филозофски факултет. 81’42 821.163.41.08-31 Црњански М. (М44)

Радовановић, Д. и Николић, Ј. (2022). Распоред наставака генитива множине у косовско-ресавском дијалекту (картографски приказ). Зборник радова Филозофског факултета, LII (1), 43–75.  УДК: 811.163.41’366.543  811.163.41’282.3(497.115) DOI: 10.5937/zrffp52-36558 (М51)

Радовановић, Д. и Николић, Ј. (2022). Акут у говорима косовско-ресавског дијалекта (скица географског распореда). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LXV (1), 77–93. UDC 811.163.41’28 https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2022.65.1.4  (М23)

Радовановић, Д. и Николић, Ј. (2022). Именовање лица у свадбеној обичајно-обредној пракси лепосавићке околине. Баштина, 56, 35–48. УДК 811.163.41’282.2  811.163.41’373 DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-36693 (М24)