Back

Ivana Ralović, PhD

ASSOCIATE

Biography
Bibliography
Ivana Ralović was born in 1982 in Kosovska Mitrovica. She completed elementary school and high school in Leposavić.

She completed her graduate / master studies at the Group for General Literature and Literary Theory of the Faculty of Philology in Belgrade. Currently is studying for a doctorate at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, where since 2017, within the module of Theory of Dramatic Arts, Media and Culture, she has submitted the topic of her doctoral dissertation entitled Transmedia Narrative in the creative work of Aleksandar Saša Petrović.

Ivana Ralović publishes papers in scientific journals, thematic collections and collections from international and national scientific conferences. Her main areas of interest are literary theory, intertextuality, history of general literature, theatrology, the study of the relationship between literature, film and popular culture. Speaks Russian and English. Writes prose.

She worked at the Research and Documentation Center of the National Theater in Belgrade. Employed at the Institute of Serbian Culture Priština – Leposavić since August 2021.

Contact: ralovic@gmail.com
Ивана Раловић (2021) „Архитектонски документаризам у стваралаштву Александра Саше Петровића: репрезентација Београда”, Зборник радова / Друга међународна конференција SmartArt – Уметност и наука у примени. Београд. (У ПРИПРЕМИ)
Ивана Раловић (2021) „Скупљачи непријатеља и њихово доба: Живојин Павловић и Александар Петровић“, Зборник радова / Научни скуп Уметност Живојина Павловића: приче, светови, медији, Институт за књижевност и уметност, Београд. (У ПРИПРЕМИ) ISBN 978-86-82101-79-6 (ФДУ) УДК 791.633-051 Павловић Ж.(048) 791.221.51(497.11)"19"(048) COBISS.SR-ID 270620172
Ivana Ralović, Ivana Laković (2020) „Da li je Instagram putopis novih medija?”, Medijski dijalozi, Podgorica, god. XIII, br. 36, str. 131–139. ISSN 1800-7074 COBISS.CG-ID 12734480 URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2020/11/medijski-dijalozi-no-36.pdf
Ivana Ralović (2018) „O sakupljanju onoga što se nikada ne može sakupiti. O Romima u stvaralaštvu Aleksandra Saše Petrovića“, Medijski dijalozi, Podgorica, god. XI, бр. 32, str. 291–300. COBISS.CG-ID 12734480 URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2019/01/medijski-dijalozi-broj-32.pdf
Ивана Раловић (2017) „Трансмедијалне сеобе Исаковича: Петровићев дијалог с Црњанским”, Књижевна историја, Београд, год. 49, бр. 162, стр. 211– 237. УДК 791.026:821.163.41-31 791.224.1 COBISS.SR-ID 258016012 URL http://knjizevnaistorija.rs/home.php
Ивана Раловић (2017) „Култура сећања: позориште као огледало критике“ Приказ књиге: Сњежана Бановић: Држава и њено казалиште, Хрватско државно казалиште у Загребу 1941–1945, Профил, Загреб, 2012, Театрон: часопис за позоришну уметност. Београд: Музеј позоришне уметности Србије, бр. 178/179, стр. 151–154. COBISS.SR-ID 28940551 YU ISSN 0351 – 7500 URL http://mpus.org.rs/702/
Ивана М. Раловић (2016) „Дијалог популарне културе и прозе Михајла Пантића“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност ISSN: 1821-3332. – god. 8, br. 8, str. 313–331. УДК 821.163.41.09-34 Пантић М. 316.72:82 URL http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo COBISS.SR-ID 171242508
Ивана М. Раловић (2016) „Косовска разгледница Григорија Божовића: жена крај огњишта“, Поетика Григорија Божовића: тематски зборник од водећег националног значаја. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Зубин Поток: Културни центар „Стари Колашин“, стр. 151–165. ISBN 978-86-6349-058-1 (ФФУП; картон) УДК 821.163.41.09-32 Božović G. COBISS.SR-ID 22297319 URL http://fifa.pr.ac.rs/izdavacka_delatnost/monografije_izdavacka_delatnost/
Ивана Раловић (2016) „Спољашња и унутрашња хронологија: два аспекта времена у Пушкиновом Евгенију Оњегину“, Наука и савремени универзитет: савремена наука о језику и књижевности. Тематски зборник радова са петог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 5 (2015), Том II, Ниш: Филозофски факултет, стр. 101–114. ISBN 978-86-7379-432-7 UDK 821.161.1.09-31 Пушкин А. С. 811.163.41:811(082)(0.034.2) 82.09(082)(0.034.2) 811.161.1(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 227308300 URL https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/savremena-nauka-o-jeziku-i-knjizevnosti-zbornik-radova-nisun-5
Ивана Раловић (2015) „Драмска баштина Народног позоришта у Београду у ери дигиталне хуманистике“, Дигитална хуманистика: тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1 / Зборник радова са међународне научне конференције Дигитална хуманистика, Београд: Филолошки факултет Универзитета, стр. 115–125. УДК 930.85:004(082) 007:004(082) УДК 004:792(497.11) DOI 10.18485/DH.2015.1.CH9 ISBN 978-86-6153-352-5 (брош.) COBISS.SR-ID 220512012
Ивана Раловић, Љубица Јањетовић (2015) „Жена античког доба у просторима јавности и просторима приватности виђена очима грчких уметника“, Društvo i prostor (Društveni prostor i kulturnoistorijska značenja; Epistemologija prostora): zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Društvo i prostor , Beograd: Srpsko sociološko društvo: Institut za uporedno pravo; Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 372–385. ISBN 978-86-81319-07-9 (SSD) ISBN 978-86-6065-345-3 (FF) ISBN 978-86-80186-11-5 (IUP; broš.) УДК 316.66:7-055.2(38) COBISS.SR-ID 522694244 URL http://iup.rs/wp-content/uploads/2021/05/2015-Drustvo-i-prostor_1.pdf
Ивана Раловић (2014) „Мија Алексић – бити глумац“, Публикација поводом деведесет година од рођења Милосава Мије Алексића, Горњи Милановац: Културни центар Горњи Милановац, стр. 41–49. ISBN 978-86-7152-029-4 УДК 792.071.2.028:929 Алексић М.(082) COBISS.SR-ID 204535308
Ивана Раловић. „Милован Глишић и Рјуносуке Акутагава: Прва Бразда и Груда Земље”, Зборник радова / Међународна научна конференција Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, Београд, 18. новембар 2016; уредници Љиљана Марковић, Дивна Тричковић. (У ШТАМПИ) УДК 930.85(520)(082) COBISS.SR-ID 228382220 Ивана Раловић (2014) „Необична бајка о писцу“, Поговор за роман Необична бајка Тамаре Симић. Београд: Драганић, стр. 99–100. ISBN 978-86-441-0843-6 (картон) УДК 821.163.41-93-34 COBISS.SR-ID 209385996
Ивана Раловић (2021)„За посебне људе“, Рецензија/поговор збирке песама За посебне људе Снежане Теодоропулос. Београд: Нова поетика, стр. 122.