Back

Др Ивана Раловић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Др Ивана Раловић, научна сарадница

Др Ивана Раловић дипломирала је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Докторирала је на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду, одбранивши докторску дисертацију „Трансмедијално приповедање у стваралачком опусу Александра Саше Петровића” под менторством проф. др Невене Даковић. Радила је у Истраживачко-документационом центру Народног позоришта у Београду, од августа 2021. године запослена је на Институту за српску културу Приштина Лепосавић.

Као докторанткиња, била је сарадница на пројекту Положај научница у друштву и на тржишту рада у Србији, који је остварен у Етнографском институту САНУ, а уз подршку Унесковог Програма партиципације. У оквиру пројекта учествовала је на семинару Научнице за научнице: методологије феминистичких истраживања (новембар 2019) и у организацији конференције Научнице у друштву (11–12. фебруар 2020. САНУ, Београд), а у оквиру истог пројекта била је лекторка и коректорка зборника Научнице у друштву (ур. Лада Стевановић, Младена Прелић и Мирослава Лукић Крстановић). Пројекат је добио награду „Анђелка Милић” (2020) коју додељује Секција за феминистичке студије и критичка истраживања маскулинитета (СЕФЕМ). Учествовала је и на програму Наслеђе и значај научница у Србији: истраживање прошлости као инвестиција за будућност (ЕИ САНУ/Унеско) и била учесница вебинара Истраживање наслеђа и значаја научница у Србији: методе и приступи у току 2021. године.

Похађала је и Жан Моне модул и летњу школу у организацији Катедре за музикологију на Факултету музичке уметности у Београду: Јединство у разноврсности: локално наспрам глобалног (Unity in Diversity: Local versus Global) у склопу Жан Моне модула из области ЕУ студија Музика и уметност у обликовању европског културног идентитета (Jean Monnet Module Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identity, 2017/18. и 2018/19).

Учествовала је на више националних и међународних научних скупова

(XLII Международный Xаракский форум «Политическое пространство и социальное время: диалектика целей и ценностей » 8-10 ноября 2023 года в г. Ялта- Симферополь, 15. Симпозијум Истраживачког пројекта Иво Андрић у европском контексту – Андрићева публицистика, 1922. октобра, Словенија 2023; Међународни научни скуп Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе, Лепосавић 1314. септембар 2023; XL Международный Xаракский форум «Политическое пространство и социальное время: право силы VS сила права» 5-7 ноября 2022 года в г. Ялта, Республика Крым; Десетa научнa конференцијa са међународним учешћем под називом „Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије”, 27. јануара 2023. године; Међународни научни скуп Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић 1617. јуна 2022; СмартАрт – Друга међународна конференција Факултета примењених уметности у Београду Уметност и наука у примениИскуство и визија, Београд, 28 – 30. 11. 2021; Међународни научни скуп – XII Црногорски Медијски дијалози, Медији и туризам – позитивне и негативне консеквенце медијског извјештавања Жабљак, 31.5– 2.6. 2019. године; Научни скуп Уметност Живојина Павловића – приче, светови, медији, у организацији Института за књижевност и уметност и Факултета драмских уметности у Београду, 2930. новембра 2018. године; Међународна интердисциплинарна конференција Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, Филолошки факултет, Београд, 18. новембар 2016; Научна конференција Поетика Григорија Божовића, 67. јун 2016, Филозофски факултет Косовска Митровица; Научна конференција Наука и савремени универзитет V, Филозофски факултет, Ниш, 1314. новембар 2015; Међународни научни скуп Друштво и простор Филозофски факултет, Нови Сад 2526. септембра 2015. године; Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд, 2527. септембар 2015.

Радове објављује у научним часописима, тематским зборницима и зборницима са међународних и националних научних скупова. Фокус научног интересовања су поља књижевне теорије, историје опште књижевности, транмседијалности, те проучавање односа књижевности, филма и популарне културе.

Чланица је стручног театролошког тима за израду Енциклопедије Народног позоришта.

М14
Раловић Ивана. „Спољашња и унутрашња хронологија: два аспекта времена у Пушкиновом Евгенију Оњегину”. Наука и савремени универзитет: савремена наука о језику и књижевности. Тематски зборник радова са петог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 5 (2015), Том II. Уредници Бојана Димитријевић, Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2016, стр. 101–114. ISBN 978-86-7379-432-7; URL http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo; UDK 821.161.1.09-31 Пушкин А. С., 811.163.41:811(082)(0.034.2), 82.09(082)(0.034.2), 811.161.1(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 227308300,
URL https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/savremena-nauka-o-jeziku-i-knjizevnosti-zbornik-radova-nisun-5
Раловић Ивана, Јањетовић Љубица. „Жена античког доба у просторима јавности и просторима приватности виђена очима грчких уметника”. Društvo i prostor (Društveni prostor i kulturnoistorijska značenja; Epistemologija prostora): zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Društvo i prostor. Urednici zbornika Pavle Milenković, Snežana Stojšin, Ana Pajvančić-Cizelj. Beograd: Srpsko sociološko društvo: Institut za uporedno pravo; Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015, str. 372–385. ISBN 978-86-81319-07-9 (SSD); ISBN 978-86-6065-345-3 (FF), ISBN 978-86-80186-11-5 (IUP; broš.), УДК 316.66:7-055.2(38), COBISS.SR-ID URL 522694244.
URL https://iup.rs/wp-content/uploads/2021/05/2015-Drustvo-i-prostor_1.pdf
M24
Раловић Ивана. „Бановић Страхиња између песме и филма”. Баштина, св. 55. (ур. Драган Танчић), Институт за српску културу Лепосавић, 2021, стр. 97–115. COBISS.SR-ID – 55539209,
DOI https://doi.org/10.5937/bastina31-34295.
Раловић Ивана. „Трансмедијалне сеобе Исаковича: Петровићев дијалог с Црњанским”. Књижевна историја, год. 49, бр. 162. Главни и одговорни уредник Бојан Јовић. Београд, 2017, стр. 211–237. ISSN 0350-6428, УДК 791.026:821.163.41-31, 791.224.1, COBISS.SR-ID 258016012,
URL http://arhiva.knjizevnaistorija.rs/editions/162/ralovic.pdf
М33
Раловић Ивана. „Архитектонски документаризам у стваралаштву Александра Саше Петровића: репрезентација Београда”. Уметност и наука у примени: искуство и визија [Електронски извор]: зборник: избор радова са Друге међународне конференције Факултетa примењених уметности у Београду SmartArt 2021, Београд, 23–25. 09. 2021. Уредници Милан Просен, Данијела Димковић. Београд, 2021, стр. 471–483. ISBN 978-86-80245-45-4, УДК 7.05(082) 73/76(082), COBISS.SR-ID 84503817, https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.2.ch25
М 34
Раловић Ивана. „Српска књижевност у новомедијском окружењу”. Зборник сажетака / Међународна научна конференција „Дигитална хуманистика и словенско културно наслеђе”, Београд, 6-7. мај 2019; уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић. Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2019, стр. 53-54. ISBN 978-86-6153-581-9 (брош.) УДК 930.85:004.9(048), COBISS.SR-ID 276157708.
Раловић Ивана. „Александар Петровић: књижевност и филм”. Књига резимеа / Научни скуп Наука и савремени универзитет 6 конференција, 12. септембар 2016. Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2016 (Ниш: Филозофски факултет), стр. 184–185. ISBN 978-86-7379-431-0, УДК 371(048), 371.3::811(048), 811.163.41(048) 82(048), COBISS.SR-ID 227292428
Ralović Ivana, Ukropina Ivana. „Mit i pseudomit u reklami”. Sažeci radova Mitologija i imaginacija / Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija, Cres, Hrvatska, 22–25. 9. 2016. Mythology and Imagination / International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media (2016), Cres, Croatia, September 22−25, 2016; [urednik Srećko Brdovčak Mac]. - Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo: Sveučilište Sjever: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2016, str. 75. ISBN 9789535631460 (Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja) 1:316.774(048)
Раловић Ивана. „Милован Глишић и Рјуносуке Акутагава: Прва Бразда и Груда Земље”/ Зборник резимеа / Међународна научна конференција Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, Београд, 18. новембар 2016; уредници Љиљана Марковић, Дивна Тричковић, стр. 52. ISBN 978-86-6153-375-4 (брош.), УДК 930.85(520)(048), COBISS.SR-ID 227262220
M44
Раловић Ивана. „Филмско приповедање и приказивање страдања у логору: Завештање и Дара из Јасеновца”. Зборник радова. Књ. 2. Десета научна конференција са међународним учешћем Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Београд, 2023. годинe, одговорни уредници Живота Радосављевић, Драган Танчић, Викторија Рјапухина. Београд: Факултет за пословне студије и право, Универзитет „Унион – Никола Тесла”: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет „Унион – Никола Тесла”; Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2023, стр. 101–114. УДК 341.485(=411.16)(4)"19"(082), 341.322.5(4-12)"19"(082), 316.75"20"(082), COBISS.SR-ID 111142153, УДК 791.224.2:341.322.5(497.13).1941/1945.(048)
Раловић Ивана. „Памћење страха: Други светски рат од књижевности до филма”. Тематски зборник „Страх у научном и уметничком стваралаштву”. Уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 2022, стр. 93–113. COBISS.SR-ID – 72212489, УДК 821.09; 791.224/.225
Раловић Ивана. „Скупљачи непријатеља и њихово доба: Живојин Павловић и Александар Петровић”. Уметност Живојина Павловића: приче, светови, медији: зборник радова. Уредници Бојан Јовић, Невена Даковић. Институт за књижевност и уметност, Факултет драмских уметности, Београд, 2022. 41–57; ISBN 978-86-82101-79-6 (ФДУ), УДК 791.633-051 Павловић Ж.(048) 791.221.51(497.11)"19"(048); COBISS.SR-ID 270620172
Раловић Ивана. „Косовска разгледница Григорија Божовића: жена крај огњишта”. Поетика Григорија Божовића: (тематски зборник од водећег националног значаја). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Зубин Поток: Културни центар „Стари Колашин” (уредили и приредили Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић 2016), (Краљево: Мак-ди). 151–165. ISBN 978-86-6349-058-1; УДК 821.163.41.09-32 Božović G., COBISS.SR-ID 22297319,
URL http://fifa.pr.ac.rs/izdavackadelatnost/monografijeizdavackadelatnost/
M51
Ralović Ivana, Laković Ivana. „Da li je Instagram putopis novih medija?”. Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, god. XIII, br. 36. Urednik Mimo Drašković. Podgorica Istraživački medijski centar Podgorica i IVPE Cetinje, 2020. str. 131–139. ISSN 18a00-7074, COBISS.CG-ID 12734480,
URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2020/11/medijski-dijalozi-no-36.pdf
Ralović Ivana. „O sakupljanju onoga što se nikada ne može sakupiti. O Romima u stvaralaštvu Aleksandra Saše Petrovića”. Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, god. XI , br. 32. Urednik Mimo Drašković. Podgorica: Istraživački medijski centar Podgorica i IVPE Cetinje, 2018, str. 291–300. UDK 821.163.4.09, ISSN 1800-7074, COBISS-CG-ID 12734480,
URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2019/01/medijski-dijalozi-broj-32.pdf
Раловић Ивана. „Култура сећања: позориште као огледало критике”. Театрон: часопис за позоришну уметност, бр. 178/179. Главни уредник Радомир Путник. Музеј позоришне уметности Србије Београд, 2017, стр. 151–154.COBISS.SR-ID 28940551, YU ISSN 0351 – 7500;
URL http://teatroslov.mpus.org.rs/prikaziPDF.php?id=702
Раловић Ивана. „Дијалог популарне културе и прозе Михајла Пантића”. Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност. Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Год. 8, бр. 8 (2016). Главни уредник Ирена Арсић, стр. 313–331. УДК 821.163.41.09-34 Пантић М. 316.72:82,
URL http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo, COBISS.SR-ID 171242508