Back

Др Ивана Раловић

СТРУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Ивана Раловић је рођена 1982. у Косовској Митровици. Основну школу и гимназију завршила је у Лепосавићу.

Дипломске/мастер студије завршила је на Групи за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Тренутно је на докторским студијама на Факултету драмских уметности у Београду, где од 2017. године у оквиру модула Теорија драмских уметности, медија и културе има пријављену тему докторске дисертације Трансмедијално приповедање у стваралачком опусу Александра Саше Петровића.

Радове објављује у научним часописима, тематским зборницима и зборницима са међународних и националних научних скупова. Главне области интересовања књижевна теорија, интертекстуалност, историја опште књижевности, театрологија, проучавање односа књижевности, филма и популарне културе. Говори руски и енглески језик. Пише прозу.

Радила је у Истраживачко-документационом центру Народног позоришта у Београду. На Институту за српску културу Приштина – Лепосавић запослена од августа 2021. године.

Контакт: ralovic@gmail.com

Ивана Раловић (2021) „Архитектонски документаризам у стваралаштву Александра Саше Петровића: репрезентација Београда”, Зборник радова / Друга међународна конференција SmartArt – Уметност и наука у примени. Београд. (У ПРИПРЕМИ)
Ивана Раловић (2021) „Скупљачи непријатеља и њихово доба: Живојин Павловић и Александар Петровић“, Зборник радова / Научни скуп Уметност Живојина Павловића: приче, светови, медији, Институт за књижевност и уметност, Београд. (У ПРИПРЕМИ) ISBN 978-86-82101-79-6 (ФДУ) УДК 791.633-051 Павловић Ж.(048) 791.221.51(497.11)"19"(048) COBISS.SR-ID 270620172
Ivana Ralović, Ivana Laković (2020) „Da li je Instagram putopis novih medija?”, Medijski dijalozi, Podgorica, god. XIII, br. 36, str. 131–139. ISSN 1800-7074 COBISS.CG-ID 12734480 URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2020/11/medijski-dijalozi-no-36.pdf
Ivana Ralović (2018) „O sakupljanju onoga što se nikada ne može sakupiti. O Romima u stvaralaštvu Aleksandra Saše Petrovića“, Medijski dijalozi, Podgorica, god. XI, бр. 32, str. 291–300. COBISS.CG-ID 12734480 URL https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2019/01/medijski-dijalozi-broj-32.pdf
Ивана Раловић (2017) „Трансмедијалне сеобе Исаковича: Петровићев дијалог с Црњанским”, Књижевна историја, Београд, год. 49, бр. 162, стр. 211– 237. УДК 791.026:821.163.41-31 791.224.1 COBISS.SR-ID 258016012 URL http://knjizevnaistorija.rs/home.php
Ивана Раловић (2017) „Култура сећања: позориште као огледало критике“ Приказ књиге: Сњежана Бановић: Држава и њено казалиште, Хрватско државно казалиште у Загребу 1941–1945, Профил, Загреб, 2012, Театрон: часопис за позоришну уметност. Београд: Музеј позоришне уметности Србије, бр. 178/179, стр. 151–154. COBISS.SR-ID 28940551 YU ISSN 0351 – 7500 URL http://mpus.org.rs/702/
Ивана М. Раловић (2016) „Дијалог популарне културе и прозе Михајла Пантића“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност ISSN: 1821-3332. – god. 8, br. 8, str. 313–331. УДК 821.163.41.09-34 Пантић М. 316.72:82 URL http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo COBISS.SR-ID 171242508
Ивана М. Раловић (2016) „Косовска разгледница Григорија Божовића: жена крај огњишта“, Поетика Григорија Божовића: тематски зборник од водећег националног значаја. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Зубин Поток: Културни центар „Стари Колашин“, стр. 151–165. ISBN 978-86-6349-058-1 (ФФУП; картон) УДК 821.163.41.09-32 Božović G. COBISS.SR-ID 22297319 URL http://fifa.pr.ac.rs/izdavacka_delatnost/monografije_izdavacka_delatnost/
Ивана Раловић (2016) „Спољашња и унутрашња хронологија: два аспекта времена у Пушкиновом Евгенију Оњегину“, Наука и савремени универзитет: савремена наука о језику и књижевности. Тематски зборник радова са петог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 5 (2015), Том II, Ниш: Филозофски факултет, стр. 101–114. ISBN 978-86-7379-432-7 UDK 821.161.1.09-31 Пушкин А. С. 811.163.41:811(082)(0.034.2) 82.09(082)(0.034.2) 811.161.1(082)(0.034.2) COBISS.SR-ID 227308300 URL https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2016/savremena-nauka-o-jeziku-i-knjizevnosti-zbornik-radova-nisun-5
Ивана Раловић (2015) „Драмска баштина Народног позоришта у Београду у ери дигиталне хуманистике“, Дигитална хуманистика: тематски зборник у 2 књиге. Књ. 1 / Зборник радова са међународне научне конференције Дигитална хуманистика, Београд: Филолошки факултет Универзитета, стр. 115–125. УДК 930.85:004(082) 007:004(082) УДК 004:792(497.11) DOI 10.18485/DH.2015.1.CH9 ISBN 978-86-6153-352-5 (брош.) COBISS.SR-ID 220512012
Ивана Раловић, Љубица Јањетовић (2015) „Жена античког доба у просторима јавности и просторима приватности виђена очима грчких уметника“, Društvo i prostor (Društveni prostor i kulturnoistorijska značenja; Epistemologija prostora): zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije Društvo i prostor , Beograd: Srpsko sociološko društvo: Institut za uporedno pravo; Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 372–385. ISBN 978-86-81319-07-9 (SSD) ISBN 978-86-6065-345-3 (FF) ISBN 978-86-80186-11-5 (IUP; broš.) УДК 316.66:7-055.2(38) COBISS.SR-ID 522694244 URL http://iup.rs/wp-content/uploads/2021/05/2015-Drustvo-i-prostor_1.pdf
Ивана Раловић (2014) „Мија Алексић – бити глумац“, Публикација поводом деведесет година од рођења Милосава Мије Алексића, Горњи Милановац: Културни центар Горњи Милановац, стр. 41–49. ISBN 978-86-7152-029-4 УДК 792.071.2.028:929 Алексић М.(082) COBISS.SR-ID 204535308
Ивана Раловић. „Милован Глишић и Рјуносуке Акутагава: Прва Бразда и Груда Земље”, Зборник радова / Међународна научна конференција Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, Београд, 18. новембар 2016; уредници Љиљана Марковић, Дивна Тричковић. (У ШТАМПИ) УДК 930.85(520)(082) COBISS.SR-ID 228382220 Ивана Раловић (2014) „Необична бајка о писцу“, Поговор за роман Необична бајка Тамаре Симић. Београд: Драганић, стр. 99–100. ISBN 978-86-441-0843-6 (картон) УДК 821.163.41-93-34 COBISS.SR-ID 209385996
Ивана Раловић (2021)„За посебне људе“, Рецензија/поговор збирке песама За посебне људе Снежане Теодоропулос. Београд: Нова поетика, стр. 122.