Back
Др Ана Мумовић

Ana Mumović

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Ana Mumović, senior research associate, born in 1980 in Kosovska Mitrovica.

Education

She graduated in 2004, at the Faculty of Philosophy in Priština, at the Department of Serbian Literature and Language with the topic “Orthodoxy in the storytelling art of Laza Lazarević”.

She received her master’s degree in 2008, at the Faculty of Philology in Belgrade, with the topic “Religious motives in the stories of Simo Matavulj”.

Dr Mumović obtained her PhD in 2014 from the Faculty of Culture and Media in Belgrade with the topic “Social and Cultural Significance of Literary Criticism”.

Work experience

Employed at the Institute of Serbian Culture since 2004. She was engaged in the project Historical and National Basis of Spiritual and Material Culture of the Serbian People in Kosovo and Metohija, funded by the Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia (2004-2006), then Spiritual Phenomena and Creativity of the Serbian People in Kosovo and Metohija from XV to XX century, funded by the Ministry of Science of the Republic of Serbia (2006-2010), then the project Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija (2010-2020), funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

She also participates in the research project Andrić-Initiative, Ivo Andrić in the European context (2007–2021), Karl Franz University in Graz.

Languages:

Speaks English language.

 

Назив
Ана Мумовић, „Личност и дело Григорија Божовића (Миленко Јевтовић као књижевни историчар)“, Поетика Григорија Божовића (тематски зборник водећег националног значаја), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Клтурни центар „Стари Колашин“, Зубин Поток, Косовска Митровица, pp. 341 - 349, 978-86-6349-058-1, 821.163.41.09 Божовић Г. (082), 2016.
Ана Мумовић, Слика и визија Призрена у српској уметничкој поезији 19. века (Старе и актуелне идеје), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 39 - 52, 0353-9008, 821.163.41.09-1"18", 2010.
Ана Мумовић, „Критика као култура (Метаморфоза појма национални идентитет)“, , Култура и друштвени развој (II) , Megatrend Univerzitet, Београд, pp. 571 - 581, 978-86-7747-532-1, 82.09 323.15(=163.41)159.922.4, 2015.
Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, pp. 163 - 176, 978-86-6349-026-0, 821.163.41.09-6 Петровић Његош П. II 821.163.41.09-6 Караџић В. С, 978-86-6349-026-0, 2014.
Ана Мумовић, „Историја српске књижевне критике као култура (За и против историјског модела критике Предрага Палавестре)“, Godišnjak Učiteljskog fakulteta Vranje,Godišnjak Učiteljskog fakulteta Vranje, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књига VI, pp. 297 - 303, 1820-3396, UDC: 821.163.41.09-95 Палавестра П., DOI: 10.5937/gufv1506297M, 2015.
З. Елезовић, А. Мумовић, Д. Елезовић, Григорий Степанович Щербина (1868–1903) в культуре косовских сербов, Вестник Томского государственного университета, Томский государственный университет, 420, pp. 141 - 145, 1561-7793, УДК 929:341.7 Щербина Г. С., 10.17223/15617793/420/20, Jul2017.
Ана Мумовић, Призрен и српски модернисрти (Пројекција наслеђа као вредности), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 67 - 77, 0353-9008, 821.163.41.09-1, 2011.
Ана Мумовић, Звездана Елезовић, Звездана Елезовић: Његош и Вук као инспирација уметника, у Међународна научна конференција Одкосовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Зборник резимеа, уредили и приредили. К. Митровица: Филозофскифакултет, pp. 29 - 30, 29-30.ISBN 978-86-6349-010-9 UDK 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), Србија, 2013.
Ана Мумовић, Фреска Симонида у српској поезији XX века (Реторичко, етичко и естетичко читање), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 65 - 75, 0353-9008, 821.163.41.09-1, 2010.
Ана Мумовић, Друштвено и културно значење књижевне критике, Друштвено и културно значење књижевне критике, Мегатренд универзитет у Београду, pp. ---- - ----, 821.163.41.09, 821.163.41.09, 2014.
Ана Мумовић, „Проклета авлија у интерпретацији Вука Филиповића“, Andrićeva avlija/Andrićs hof, Andrić-Initiative 8, 978-86-7396-531-4 (Svet knjige), pp. 403 - 414, 978-3-9504084-1-6 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 978-99938-30-93-1 (Nar, /, 2015.
Ана Мумовић, „Jovan Skerlić kao učitelj života (Kulturno-istorijski i estetički kriterijumi istorije književnosti kao kritike)“, Istraživanja u pedagogiji, Srpska akademija obrazovanja, Visoka škola strukovnih studija „Mihajlo Palov“, Beograd, Vršac, god. 5, br. 1., pp. 127 - 132, 2217-7337, 37.013-43, 2015.
А. Мумовић, Вера у стварање (Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља), Вера у стварање (Верски мотиви у приповеткама Симе Матавуља), Институт за српску културу Приштина Лепосавић, 821.163.41.09-32, 978-86-82797-96-8, 2011.
Ана Мумовић, „Велики поводањ као природна катастрофа (Прилог тумачењу романа На Дрини ћуприја)“, Зборник радова са трећег међуенародног скупа Катастрофе превенција и санирање последица, Европски универзитет Брчко дистрикта, том 2, pp. 274 - 281, 978-99955-99-0-0, 821.163.41-14.09 Андрић И., 2015.
Ана Мумовић, „Григорије Божовић Миленка Јевтовића“ , Научна конференција Поетика Григорија Божовића, Филозофски факултет - К. митровица, Ниш: Филозофски факултет, Културни центар: Стари Колашин, pp. 35 - 35, 978-86-6349-046-8, 821.163.41.09 Божовић Г.(048), 2015.
Ана Мумовић, Уредник монографије Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), Милош Ђорђевић, Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), ВВС „Михајло Палов“, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Градска библиотека Нови Сад, Вршац, Грац, Нови Сад, pp. 5 - 305, 978-3-9504084-8-5, Нова књига о Андрићу (Јединство дела и континуитет идеја), , 2016.
Ана Мумовић, „Друштвено и културно значење књижевне критике (Прилог теоријској расправи о појму и бићу књижевне критике)“ , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 19 - 36, 0353-9008, 82-95:316.4 7.072.3, 2015.
Ана Мумовић, „Андрићеви знакови као аутопоетички коментари“, Andrićeva avlija/Andrićs Zeichen, Andrić-Initiative , Institut für Slawistik Der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike srpske, Svet knjige, , 9, pp. 325 - 331, 978-3-9504084-1-6 ; (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99938-30-93, 978-99938-30-93-1, 2016.
Ана Мумовић, Косово – отворена тема, Косово – отворена тема, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 5 - 154, 978-86-89025-22-4, 821.163.41.09(497.115) 930.85(497.115) 94(497.115), 2015.
Ана Мумовић, Историчар књижевности старога кова (Милован Ј. Богавац у књижевној критици) , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 95 - 110, 0353-9008 , 821.163.41.09-95, 2014.
Ана Мумовић, Вук Ђорђевић, „Дидактичка култура, књижевност за децу и медији“, Зборник резимеа са међународног научног скупа 21. округли сто о даровитима: "Даровити и дидактичка култура" , Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Палов“, Вршац , pp. 72 - 72, 978-86-7372-215-3, 371.3:159.928-053.5(082), 2015.
Ана Мумовић, „Вера као национална и етичка основа приповедања Сима Матавуља и Григорија Божовића (Компаративна анализа приповедака Пилипенда и Канда Дељина)“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, тематски зборник од водећег националног значаја, Институт за српску културу-Приштина/Лепосавић, књ. 1, pp. 119 - 131, 978-86-89025-25-5, 821.163.41.09:82.09(082), , 2016.
Ана Мумовић, Његош и Вук као инспирација уметника, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813­2013), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, pp. 29 - 30, 978-86-6349 -010-9, UDC: 821.163.41.09 Петровић Његош T. II (048) 821.163.41.08 Петровић Његош T. II (048), Србија, 2013.
Ана Мумовић, Књижевна критика као наслеђе и култура (Историја српске књижевности на Косову и Метохији, Tематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 77­ - 92, 978­86­89025­13­2, 94(497.115) (082); 930.85(497.115)(082); 323.1(=163.41)(497.115)(082); 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
Ана Мумовић, Критика и критичка књижевност (Прилог разумевању критике као културе у опусу Предрага Палавестре), Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 15 - 24, 0353-9008 , 821.163.41.09-95 , 2014.
Ана Мумовић, „Предраг Палавестра (1930-2014)“, Зборник матице српске за књижевност и језик, Матица српска, књига шездесет друга, pp. 889 - 893, 0543-1220, UDC: 821.163.41.09 Палавестра П., 2015.
Ана Мумовић, Милош Обилић, као инспирација песника новог доба (Национални идентитет и карактер јунака), Тематски зборник: Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 113 - 130, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
Ана Мумовић, „Културни образац и култура у светлу књижевне критике“, , Српски културни образац у светлу српске књижевне критике, Институт за књижевност и уметност, Београд, pp. 307 - 317, 978-86-7095218-8, 323.1(=163.41):316.32;821.164.41.09;821.163.41(091), 2015.