Back
Др Весна Зарковић

Vesna Žarković

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Dr Vesna Zarković, senior scientific associate, was born in 1973 in Kosovska Mitrovica.

Education

She graduated in 1997 from the Faculty of Philosophy in Pristina.

Master’s thesis entitled “The affair in Ibarski Kolašin 1901-1902 she defended in 2006 at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica.

She defended her doctoral dissertation entitled “Kosovo and Metohija in the politics of the great powers at the end of the 19th and the beginning of the 20th century” in 2014 at the Faculty of Philosophy in Banja Luka.

Work experience

She has been employed at the Institute of Serbian Culture Priština / Leposavić since 1998. She was elected to all titles, from researcher to senior scientific associate.

She has been engaged at the Faculty of Teacher Education of the University of Priština with a temporary headquarters in Kosovska Mitrovica since 2015.

Projects participation

Historical and national bases of spiritual and material culture of the Serbian people in Kosovo and Metohija (ev. No. 101106) from 2002-2005.

Spiritual phenomena and creation of the Serbian people in Kosovo and Metohija from the 15th to the 20th century (ev. No. 148020) from 2006-2010. As a member of the commission, she actively participated in the creation of this project.

Material and spiritual culture of Kosovo and Metohija (ev. No. 178028), from 2010-2019.

Awards, acknowledgements: 

In 2019, at the fourth international book fair in Andrićgrad, the Institute for Serbian Culture Priština / Leposavić from Leposavić won the award for publishing endeavor of the year for publications from the Republic of Serbia for the monograph Kosovo and Metohija in the politics of great powers 1896-1908 by dr Vesna Zarković.

In 2020, Dr. Vesna Zarković received the October Award of the Municipality of Leposavić for her contribution to culture and science.

Languages:

Fluent in Russian, uses English.

Monographs:

Vesna Zarković, Kosovo and Metohija in the Politics of the Great Powers 1896–1908, Institute for Serbian Culture Priština / Leposavić, Leposavić 2019, p. 398; ISBN 978-86-89025-45-3; UDK 327(497.115)“1896/1908“(093.2) 323.1(497.115)“1896/1908“ 94(497.115)“1896/1908“(093.2)

Vesna Zarković, Prishtina at the turn of the century, Institute for Serbian Culture Priština-Leposavić, 2019, p 181. ISBN 978-86-89025-47-7 UDK 94(497.115 Priština)“13/19“  908(497.115 Priština)“13/19

Srđan Slović, Vesna Zarković, Kosovo and Metohija from the Berlin Congress to the Disintegration of the SFRY – Historical, Ethnic and Security Aspects, Institute for Serbian Culture Priština / Leposavić, 2012, p 170. ISBN 978-8682797-99-9  COBISS.SR-ID 188773900 УДК 94(497.11) „1878/1991“   327(497.115) „1878/1991“ 323.1(497.115)“1878/1991“

Vesna Zarković, The Ibarski Kolašin Affair 1901-1902, Institute for Serbian Culture Priština / Leposavić 2008. p 217. ISBN 978-86-82797-81-4 УДК 94(497.11-14)”1901/1902” COBISS.SR-ID 154154252

Назив
Весна Зарковић, Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. године, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 167 - 182, 0353-9008, 930.85(497.115 Приштина)“18“ 655.421.(497.115)“18“ , 2010.
С. Словић, В. Зарковић, "Односи међу савезима као један од главних узрока избијања Првог светског рата", Међународни тематски зборник „Велики рат 1914-1918: Узроци, последице, тумачења", посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет у Нишу, 762, књ. 1, pp. 107 - 124, 94(100)“1914/1918“ 327.51(4:497.11)“1914/1918“, 978-86-7379-406-8, 2016.
Весна Зарковић, Руске дипломате на удару атентатора у Косовском и Битољском вилајету почетком XX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 129 - 144, 0353-9008, 94(497.115)“190“ 327(470:497.115)“190“ 341.7(470):323.28(497.11)“190“ , 2012.
В. Зарковић, Улога Стојана Новаковића у расветљавању убиства конзула Луке Маринковића, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 344, 42, pp. 105 - 120, 0353-9008, 327(497.11:560)"189" 94(=163.41)(497.115)"189" 341.7:929 Маринковић Л., 2017.
В. Зарковић, Оснивање и рад Српске књижаре у Солуну (1890-1896), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 426, XLVII (4) /2017, pp. 79 - 98, 0354-3293, 323.1(=163.41)(560-89)"1890/1896"(093.2) 655.421(=163.41)(560-89)"1890/1896"(093.2) 94:327(497.11)"1890/1896"(093.2), 10.5937/ZRFFP47-15583, 2017.
Весна Зарковић, „Критско питање и прилике у Косовском вилајету“ , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 37, pp. 123 - 135, 0353-9008 , 323.1(=163.41:=18)(497.115)(091) 94:327(491.11) , 2014.
Весна Зарковић, Рад српске дипломатије на заштити Срба у Старој Србији у последњој деценији XIX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 105 - 116, 0353-9008, 94(=163.41:=18)(497.115)“189“ 327(497.11:560)“189“ 323.1(=163.41)(=163.41)(497.115)“189“, 2011.
Весна Зарковић, Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века, Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и почетком XX века, Филозофски факултет у Бања Луци , 318, pp. ---- - ----, 94(497.115)"1896-1908", 94(497.115), 2014.
Весна Зарковић, Отпор Арбанаса према реформама уочи споразума у Мирцштегу, Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“ , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 203 - 214, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082) 821.163.41.09(082) 94(497.115) (082) , 2012.
Весна Зарковић, Напад на Косовску Митровицу 1903. године, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 163 - 178, 0353-9008, 94:323.22(=18)(497.115)“1903“ 327(470:560)“1903“ , 2012.
Весна Зарковић, Срђан Словић, Друштво народа – организацијa проистекла из Првог светског рата и вододелница нове ере дипломатије, Српска политичка мисао , Институт за политичке студије, вол. 52, 02/2016, год. 23, pp. 247 - 264, 1450-5460, 341.121:341.7(091) , 2016.
Весна Зарковић, Политика Бугарске према Косову и Метохији током Првог светског рата, Baština, Институт за српску културу Приштина / Лепосавић, 40, pp. 49 - 63, 0353-9008=Баштина(Приштина) , 94(497.115:497.2)“1915/1918“ 355.48(497.115:497.2)“1915/1918“ , 2016.
Весна Зарковић, „Акција Србије на очувању националног идентитета у Старој Србији крајем XIX и почетком XX века“ , Тематски зборник од водећег националног значаја "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу - Приштина, pp. 219 - 227, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497, 2014.
В. Зарковић, Корни современного конфликта в Косово и Meтoхии ; The roots of contemporary conflicts in Kosovo and Metohija and role of the great powers, Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности»; International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present», Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Фонд «Русский мир»; Институт русского зарубежья; Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко; Конгресс Русских общин Республики Молдова, 597, pp. 85 - 99, 316.4 ББК – 60.0, 978-5-9929-0563-2, 2017.
Весна Зарковић, Утицај Аустроугарске на збивања у Пљеваљском санџаку у првој деценији XIX века, Baština, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 41, pp. 111 - 127, 0353-9008=Баштина(Приштина) , 94(497.11-89-15)“190“(093.2) 327(497.11-89-15:436-89)“190“ , 2016.
Весна Зарковић, Реформе у Османском царству и Стара Србија у XIX и почетком XX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 135 - 151, 0353-9008, 94(497.11)”18/19“ , 2013.
Весна Зарковић, Рад Хаџи Серафима Ристића на побољшању положаја српског народа у Старој Србији, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св 29, pp. 69 - 80, 0353-9008, 94(497.115)“18“ 323.1(=163.41)(497.115)“18“ 271.222(497.11)-726.25:929Ристић С. , 2010.
Весна Зарковић, Однос ага и бегова према чифчијама хришћанима у Косовском вилајету пред крај турске владавине, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значајa, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, , књ. I , pp. 107 - 119, 978-86-89025-26-2, 323.3(497.115)“19“ 327(560:497.11)“19“ , 2016.
Весна Зарковић, Ситуација у Старој Србији за време руско–јапанског рата, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 129 - 142, 0353-9008, 323(497.11) „1904/1905“ 947.0:952.0“1904/1905“ , 2015.
Весна Зарковић, Борба Вилијама Дентона за побољшање положаја хришћана на Балкану и у Османском царству почетком друге половине XIX века, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 189 - 211, 0353-9008, 27(497)“18“ ; 94:327(497.11:410)“18“ , 2013.
Весна Зарковић, Покрети Арбанаса на Косову и Метохији уочи младотурске револуције, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 175 - 195, 0353-9008, 94:323.1(=18):(=163.41)(497.115)“190“ , 2011.
Весна Зарковић, Збор Арбанаса у Пећи 1899. године и његове последице, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 38, pp. 79 - 92, 0353-9008, 94(497.11-89)“1899“ 323.1(=18)(497.11-89)“1889“ , 2015.
Весна Зарковић, Значај отварања српских књижара за очување националног и културног идентитета Срба у Старој Србији крајем XIX века, „Очување и заштита културно-историјског наслеђа у иностранству“, , Институт за међународну политику и привреду, Београд , pp. 479 - 487, 978-86-7067-141-6 , 930.85(=163.41)(100)(048.3) , Србија, 3. - 24. Jun, 2010
Весна Зарковић, Извештај Богдана Раденковића о боравку Виктора Машкова у Косовској Митровици, Ибарском Колашину и Новом Пазару 1901. године (I) , Mešovita građa, Историјски институт Београд , 33, pp. 369 - 386, 0350-0802 , 323.12(=163.41)(560)“18/19“ (093), 2012.
Весна Зарковић, „Историјски мотиви и личности у делу Григорија Божовића“ , Baština, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 36, pp. 189 - 200, 0353-9008 , 821.163.41.09-3 Божовић Г., 2014.
Весна Зарковић, Срђан Словић, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ - историјски, етнички и безбедносни аспект, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 170, pp. 7 - 170, 978-8682797-99-9 , 94(497.11) „1878/1991“ 327(497.115) „1878/1991“ 323.1(497.115)“1878/1991“ , 2012.
Весна Зарковић, Учитељи у Старој Србији као носиоци националне свести, Научни скуп са међународним учешћем одржан у Лепосавићу "Настава и наука у времену и простору", Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 943 - 953, 978-86-84143-46-6, 378, Србија, 6. - 7. Mar, 2015
Весна Зарковић, Ибарски Колашин крајем 19. и почетком 20 века, Стари Колашин, Стари Колашин, Зубин Поток, pp. 75 - 99, 978-86-83099-08-5 , 94(497.115 Ибарски Колашин) (082) 316.728(497.115) (082), Србија, 2012.