Back

Sena Mihajlović
Milošević, PhD

ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Sena Mihailović Milošević, expert associate, born in 1986 in Vranje.

Education:

She graduated in 2010 from the Faculty of Philology in Belgrade, at the Department of Serbian Literature with South Slavic Literatures, with the topic “Motif of male beauty in the work of Laza Kostić”

Work experience

2013–2021, Institute for Serbian Culture in Leposavić, expert associate

Projects

Material and spiritual culture of Kosovo and Metohija, no. 178028, (2011–2020) headed by Dr. Dragana Janjić, official project of the Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić, multidisciplinary scientific research related to literature, art and culture of Kosovo and Metohija.

Languages:

Ms Mihailović speaks English and Italian.

Bibliography:

Sena Mihailović-Milošević (2012), Marko Kraljevic at his wife’s wedding in the collection of Vladimir Bovan Folk Literature of Serbs in Kosovo (Heroic Poemas), in:  Thematic collection “Spiritual and material specifics of the culture of Kosovo and Metohija through history”. Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, p. 65–75, 978-86-89025-03-3

Sena Mihailović-Milošević (2013), “Relationship between fiction and truth in the List of future deceased by Danilo Nikolić”, Baština, Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, vol. 35, p. 95–104, 0353-9008

Sena Mihailović-Milošević (2016), “The Meaning of Autopoetic Expressions in the Poetry of Miroslav Cera Mihailović”, in: Language, literature, meaning: literary research, collection of papers, Faculty of Philosophy, University of Niš, p. 331–342, 978-86-7379-408-2

Sena Mihailović Milošević (2018), “Textological History of Koštana by Borisav Stanković”, Baština, Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, vol. 44, p. 67–82, 0353-9008

Sena Mihalović Milošević (2018), “Metohija as a space of happiness in the short stories by Danilo Nikolić”, in: Chronotop of Kosovo and Metohija in science and art, Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, p. 89–99, 978-86-89025-35-4

Назив
Сена Михаиловић Милошевић, Однос фикције и истине у прози Данила Николића, Тематски зборник од водећег националног значаја Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Лепосавић, pp. 107 - 119, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Темпорални поступак у „Божјим људима“ Борисава Станковића, Актуальнi питання, проблеми та перспективи развитку гуманiтаристики у сучасному iнформацiйному просторi: нацiональний та iнтернацiональний аспекти, Частина I, Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, Видавництво Схудноукраїнського нацiонального универсітету імені Володимира Даля, Луганськ, Серия ДК 1620 , pp. 184 - 193, 3 (045), ББК 60Я43 , 30. - 31. May, 2012
Сена Михаиловић-Милошевић, Жена у прози Григорија Божовића, Научна конференција “Поетика Григорија Божовића” , Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица; Филозофски факултет, Културни центар “Стари Колашин”, pp. 39 - 39, 978-86-6349-046-8, , 821.163.41.09 Божовић Г.(048), Србија, 06. Jun - 07. May, 2015
Сунчица Денић-Михаиловић, Сена Михаиловић-Милошевић, Српски писци са Косова и Метохије крајем XX и почетком XXI века , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 49 - 57, 0353-9008, 821.41.09(497.115)”20/21“ 821.163.41(497.115):929, 2011.
Сена Михаиловић-Милошевић, Анализа неких од варијаната епске песме Марко Краљевић и Мина од Костура, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 47 - 61, 0353-9008, 821.163.41.09-1:398, 2011.
Сена Михаиловић-Милошевић, Стефан Дечански у Цамблаковом Житију и Служби, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 23 - 32, 0353-9008, 821.163.41.09-94 Camblak G. 271.222(497.11)-36:929 Stefan Dečanski, srpski kralj, 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Роман Списак будућих покојника Данила Николића, Власник трајне среће, О књижевном делу Данила Николића, зборник, Библиотека града Београда, pp. 164 - 182, 978-86-7191-280-8, UDK: 821.164.41.09 821.163.41-32, 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, Наративност романа Власници бивше среће Данила Николића, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије , ФИЛУМ, Крагујевац, pp. 279 - 287, 978-86-85991-61-5, 821.163.41-31.09 Николић Д. , Србија, 30. Mar, 2013
Сена Михаиловић-Милошевић, Бора Станковић и окупација, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914-1918: узроци, последице, тумачења, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, књига 2, pp. 283 - 291, 978-86-7379-406-8, 821.163.41.09:929 Станковић. Б., 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, Марко Краљевић на свадби своје жене у збирци Владимира Бована Народна књижевност Срба на Косову (Јуначке песме), Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 65 - 75, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Композиција и поступак приповедања у Божјим људима Борисава Станковића, Научни трудове, Филология, Паисиеви четения, А, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, Пловдив, pp. 123 - 135, 0861-0029 , 0861-0029 , 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Књижевни лик деспота Стефана Лазаревића у Житију Константина Филозофа, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 41 - 49, 0353-9008, 821.163.41.09-94 Konstantin Filozof, 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Улога фокализације у карактеризацији јунака Андрићевих приповедака (на примеру приповетке „Аникина времена“), Научни трудове, Филология, Паисиеви четения, „Иво Андрич и балканското историческо битие“, 2-3. ноембри 2012, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, Пловдив, том 50, кн.1, сб. Б, pp. 259 - 271, 0861-0029, нема, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Савремена српска књижевност на Косову и Метохији као књижевност маргинализације, Зборник радова Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 275 - 285, 978-86-7379-324-5 , 821.163.41(497.115).09, 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Значење аутопоетичких исказа у поезији Мирослава Цере Михаиловића, Језик, књижевност, значење: књижевна истраживања, зборник радова , Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 331 - 342, 978-86-7379-408-2, 821.163.41.09-1 Михаиловић Цера М. , 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, The Phenomenon of Beauty in the Formation of a Tragic Hero (on the example of the play “Maksim Crnojević” by Laza Kostić, Актуальнi питання, проблеми та перспективи рoзвитку гуманiтаристики у сучасному iнформацiйному просторi: нацiональний та iнтернацiональний аспекти, збірник наукових праць (за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференцї від 30-31травня 2013 року), Частина I, Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, Схудноукраїнського нацiонального универсітету імені Володимира Даля, Луганськ, pp. 114 - 118, ББК 60Я43, Ф56, 3(045), 2013.
С. Михаиловић Милошевић, Слика Метохије у делу Григорија Божовића, Научни скуп са међународним учешћем Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект, 8-9. децембар 2017., Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу, Епархија Врањска СПЦ, Педагошки факултет у Врању, pp. 58 - 59, 978-86-80653-10-5, Врање, 2017.
Сена Михаиловић-Милошевић, Први светски рат у делу Борисава Станковића, , ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна, , Випуск 44, Кривий Рі, pp. 389 - 394, 2304-4470 , 378.147, 2015.
Сена Михаиловић-Милошевић, Наративни дискурс у романима Данила Николића, Језик, књижевност, дискурс: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 467 - 479, 978-86-7379-368-9, 821.163.41.09-31 Николић Д., 2015.
Сена Михаиловић Милошевић, Наративност романа Власници бивше среће Данила Николића, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30.марта 2013. у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, ФИЛУМ, Крагујевац, 2, pp. 279 - 287, 978-86-85991-61-5, 821.163.41-31.09 Николић Д., 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Однос фикције и истине у прози Данила Николића, Тематски зборник од водећег националног значаја Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 107 - 119, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
С. Михаиловић Милошевић, С. Михаиловић, Божји људи Борисава Станковића – боготражитељи с југа, Прва међународна конференција православних научника у Србији: Православље и наука, Международный научный вестник. Вестник Объединения православных ученых“, (РИНЦ, ResBib, EBSCO) и „ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия“, (список ВАК 2015, РИНЦ, EBSCO, Ulrichs, ResBib, Google Scolar), Међународнапросветна друштвена организација (МПОО) „Друштво православних научника” (ОПУ) (Русија), Одељење „Друштва православних научника” у Србији (Србија, Београд), Међународни центар за православне студије (Србија, Ниш), Друштво пријатеља српских манастира „Студенички круг” (Србија, Београд), Друштво руско-српско-црногорског пријатељства „Славянский мост”, pp. 77 - 79, ББК 86.372.24, 978-5-4473-0168-2, Београд, 2017.
Сунчица Денић-Михаиловић, Сена Михаиловић-Милошевић, Наставни садржаји из књижевности у остваривању хуманистичког, интеркултуралног и националног васпитања и образовања, Тематски зборник УЛОГА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РАЗВИЈАЊУ ХУМАНИСТИЧКИХ, ИНТЕРКУЛТУРАЛНИХ
И НАЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица, pp. 147 - 161, 978-86-6349-036-9, 371.3::821-82, 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Драмски говор као начин карактеризације Боре Шнајдера у драми Александра Поповића, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, књ. 2, pp. 171 - 179, 978-86-85991-51, 821.163.41-2.09 Поповић А, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Епске песме о Марку Краљевићу на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, св. 34, pp. 31 - 44 , 0353-9008, 821.163, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Однос фикције и истине у Списку будућих покојника Данила Николића, Baština, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, св. 35, pp. 95 - 104, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Николић Д., 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Сунчица Денић-Михаиловић, Смисао светлости и даљине у поезији Чеслава Милоша, Международна конференция Нобеловата награда за литература – мост между културите, ВТУ “Св. св. Кирил и Методии”, Велико Тарново, ВТУ “Св. св. Кирил и Методии”, Велико Тарново, pp. 68 - 76, 978-954-2968-48-1, UDC: нема, 2013.