Back

Ratomir Antonović PhD

Research Associate
Биографија
Библиографија

Ratomir Antonović, PhD in Law

Education:

2000-2004. High school of music with the music high school “Stanković” in Belgrade. Direction for music pedagogue. Acquired title: music associate.

2004-2010. Faculty of Law, University of Kragujevac. Basic studies in the field of administration and politics. Acquired title: Bachelor of Laws in Administrative and Political Studies.

2010-2012. Faculty of Law, University of Novi Pazar. Basic academic studies in general. Acquired title: law graduate.

2013-2015. Postgraduate studies at the Faculty of Law, University of Economics and Management in Banja Luka. Acquired title: Bachelor of Laws – Master.

2015 – 2021 – Doctoral studies at the Faculty of Law, International University of Gorazde. Defended doctoral dissertation “Money laundering in the context of fraud in modern business conditions.” Acquired title: Doctor of Law in the field of general law.

Work experience:

2008-2012. City Municipality of Zvezdara – councilor and member of the Council for Social Activities.

2009-2012. JKP “Belgrade Power Plants” – Member of the Board.

2010-2012. National Assembly of the Republic of Serbia – Advisor to the President of the National Assembly for Legal Affairs.

2012-2015. Law Office “Stamenković” in Belgrade – law trainee.

2015-2019. Support Life Foundation in Belgrade – Foundation Manager.

2018-2023. Faculty of Law, Security and Management “Constantine the Great” in Nis – Assistant Professor of Criminal Law and Theoretical Law.

2019 – 2022 – Holding company for financial engineering, trade and services Fond Inex Interexport AD, Belgrade – General Manager.

2022.- Holding company for financial engineering, trade and services Fond Inex Interexport AD, Belgrade – Advisor to the General Manager.

2023.- present – Institute for Serbian Culture Prishtina – Leposavic.

Knowledge of foreign languages: Hungarian (B1); English (A1) and German (A1).

 

Биографија

Ратомир Антоновић

Доктор правних наука

Образовање:

2000-2004. Средња музичка школа са музичком гимназијом „Станковић“ у Београду. Смер за музичког педагога. Стечено звање: музички сарадник.

2004-2010. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Основне студије на управно-политичком смеру. Стечено звање: дипломирани правник управно – политичког смера.

2010-2012. Правни факултет Универзитета у Новом Пазару. Основне академске студије на општем смеру. Стечено звање: дипломирани правник.

2013-2015. Постдипломске студије на Правном факултету Универзитета за привреду и менаџмент у Бања Луци. Стечено звање: дипломирани правник – мастер.

2015 – 2021. – Докторске студије на Правном факултету Интернационалног Универзитета у Горажду. Одбрањена докторска дисертација “Прање новца у контексту преваре у савременим условима пословања”. Стечено звање: Доктор правних наука из области општег права.

Радно искуство:

2008-2012. Градска општина Звездара – одборник и члан Савета за друштвене делатности.

2009-2012. ЈКП „Београдске електране“ – члан Управног одбора.

2010-2012. Народна скупштина Републике Србије – саветник председника Народне скупштине за правна питања.

2012-2015. Адвокатска канцеларија „Стаменковић“ у Београду – адвокатски приправник.

2015-2019.  Фондација „Подржи живот“ у Београду – управитељ Фондације.

2018-2023.  Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” у Нишу – доцент за кривичноправну и теоријскоправну ужу научну област.

2019 – 2022. –  Холдинг компанија за финансијски инжењеринг, трговину и услуге Фонд Инекс Интерекспорт АД, Београд – генерални директор.

2022.- Холдинг компанија за финансијски инжењеринг, трговину и услуге Фонд Инекс Интерекспорт АД, Београд – саветник генералног директора.

2023 – до данас – Институт за српску културу Приштина – Лепосавић – доцент др.

Познавање страних језика: мађарски (Б1); енглески (А1) и немачки (А1).