Back

Mirjana Bečejski

SENIOR RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

BIOGRAPHY

Mirjana Bečejski, research associate, was born in 1978 in Prokuplje.

Education:

She graduated in 2002 at the Department of Serbian Literature and Language at the Faculty of Philology in Priština (now the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica) and in 2003 completed her master degree at the Department of Art History at the Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica. She defended her doctoral thesis entitled “Danilo Kiš’s Essays” in 2016 at the Faculty of Philosophy in Niš.

Work experience:

Since 2004, she has been employed at the Institute of Serbian Culture Priština – Leposavić, where she was engaged in the following projects:

Historical and national bases of spiritual and material culture of the Serbian people in Kosovo and Metohija (еv. No.. 101106), 2004–2005.   

Spiritual phenomena and creativity of the Serbian people in Kosovo and Metohija from the 15th to the 20th century (еv. No. 200020), 2006–2010.   

Material and spiritual culture of Kosovo and Metohija (еv. No. 178028), 2011–2020.

During 2020, she published papers within the scientific research work of the NIO under the Agreement concluded with the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia number 451-03-68 / 2020-14 / 200020 (from January 24, 2020), and during 2021 she publishes within the scientific research work of the NIO under the Agreement concluded with the Ministry of Education, Science and Technological Development No. 451-03-9 / 2021-14 / 200020 (dated February 5, 2021).

Languages: Dr Bečejski speaks English.

Bibliography:

Mirjana Bečejski (2020), Zero discipline by Danilo Kiš, Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, Leposavić, p 445, УДК 821.163.41.09 Kiš D.; ISBN 978-86-89025-62-0; COBISS.SR-ID 26643209

Mirjana M. Bečejski (2019), Danilo Kiš and gnosticizam, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Book sixty-seven, vol. 2, Ur. Jovan Delić, p. 559–579. UDC 821.163.41.09 Kiš D.; ISSN 0543-1220 / UDC 82 (05); COBISS.SR-ID 9627138 http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_67_2.pdf

Mirjana M. Bečejski (2018), A contribution to the theoretical reflection of an essay, Philologia Mediana: Yearly book for Serbian and international literature, year. X, бр.10, Editor. Irena Arsić, pp 135–146. UDK 82.09-4. ISSN 1821-3332=Philologia Mediana; COBISS.SR-ID 171242508

Mirjana M. Becejski (2013), Earthly and heavenly signs, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, p 300. UDK 821.163.41.09-1 Vukadinović А.; 821.163.41.09; 82.0, ISBN 978-86-89025-10-1, COBISS.SR-ID 200242700

Мирјана М. Бечејски (2012), Косовски мит у савременој поетици (Прилог генологији). У: Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Тематски зборник са националног научног скупа са међународним учешћем (Лепосавић, 15. новембар 2011), Ур. Срђан Словић, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр. 141–154. УДК 821.163.41.09 (082), ISBN 978-86-89025-03-3, COBIS.SR-ID 190063116

Мирјана М. Бечејски (2008), Поезија као „велика нарација“. Круг и криви круг у поезији Алека Вукадиновића, Баштина, св. 24, Ур. Чедомир Ребић, стр. 103–124. УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А., ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 3404300

Назив
Мирјана Бечејски, Митеме и поетеме Томаса Мана у поетичком кључу Радомира Ивановића“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу – Приштина, Књ. 1, pp. 173 - 182, 978-86-89025-25-5, 821.112.2.09 Ман Т.; 82.09 821.163.41.09:82.09(082), 2016.
Мирјана Бечејски, „Приповедне инстанце, фокализатори и наратери у Проклетој авлији Иве Андрића (теоријске дистинкције)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 83 - 94, 0353-9008, 821.163.41.09:31 Андић И., 2013.
Мирјана Бечејски, Стаменковић Сава, „Положај Чефура у роману Горана Војновића 'Чефури раус!'“., Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Том II, pp. 238 - 245, 978-954-07-4046-1, 978-954-07-4046-1, 2015.
М. Бечејски, Поетика и теологија плача (Антологија плача: од Светога Саве до патријарха Пајсија, Избор, предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић, Просвета, Београд, 2011.), Црквене студије/ Church Studies: Годишњак центра за црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш, 9, pp. 543 - 550, 1820-2446, Ниш, 2012.
Мирјана Бечејски, Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића, Гласник Одјељења умјетности (Подгорица) , ЦАНУ, pp. 223 - 246, 0350-5480, 821.163.4.09-31 Петровић Б. , 2013.
Мирјана Бечејски, 4. „Косовски мит у савременој поетици“ (прилог генологији). , Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 141 - 154, 978-86-89025-03-3, 821.163.41.09 (082), 2012.
Мирјана Бечејски, „Порука у боци и 'Савршена пукотина'“ (Пешчаник Данила Киша у контексту савремених естетичких и поетичких проучавања)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 93 - 114, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Киш Д., 2013.
Мирјана Бечејски, „Боље је ако се налазимо међу прогоњенима него међу прогонитиљима“ (По-етичка начела Оца и Сина у Пешчанику Данила Киша), Philologia Mediana , Филозофаки факултет, Ниш , pp. 185 - 198, 1821-3332, 821.163.41-3.09 Киш Д., 2013.
Мирјана Бечејски, „'Јавке' у (ауто)поетичком контексту“, Зборник радова "На великом путовању – читајући Брајковићеве песме", Удружење књижевника Србије: „Филип Вишњић“, pp. 198 - 203, 209557772, 821.163.41.09-1, 2014.
Мирјана Бечејски, „Киш нас је заразио сумњом у књижевне и друштвене каноне“, , Миливоје Павловић,Венац од трња за Данила Киша, Службени гласник, Београд , pp. 421 - 427, 978-86-519-1998-8, 821.163.41:929 Киш Д.; 821.163.41.09 Киш Д., , 2016.
Мирјана Бечејски, „Рана есејистика Данила Киша. Аутобиографски и аутопоетички есеји“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, Филозофски факултет, Ниш , година VIII, број 8, pp. 265 - 278, 1821–3332, 82, 2016.
Мирјана Бечејски, „Есејистика Данила Киша“, „Есејистика Данила Киша“, Филозофски факултет у Нишу, pp. ---- - ----, 1545260799, 821.163.41.09-4 Киш Д. (043.3), , 2016.
Мирјана Бечејски, 3. „Скривени мотиви у приповеци \'Коста Грмов\' Петра Панића“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 119 - 129, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Панић П., 2011.
Мирјана Бечејски, „'Варијације на средњоевропске теме' Данила Киша“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић , св. 40, pp. 11 - 24, 0353-9008, 821.163.41.09-4 Киш Д. , 2016.
Мирјана Бечејски, „\'Дијалог са оцем\' или парадоксални –изам. (Модернизам и постмодерниозам)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 85 - 101, 0353-9008, 82.02ПОСТМОДЕРНИЗАМ ; 82.02МОДЕРНИЗАМ, 2012.
Мирјана Бечејски, Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, „Научна и стваралачка мисао Чедомира Ребића“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 155 - 189, 978-86-82797-93-7, 821.163.41.(091).09. Ребић Ч., 2011.
Мирјана Бечејски, „Оглед о есеју Сретена Марића“, Philologia Mediana, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, година VI, број 6 , pp. 257 - 271, 1821–3332, 821.163.41.09-4 Марић С, 2014.
Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративни процес у књижевном делу Данила Киша“, Данило Киш: осамдесет година од рођења (1935–2015): , Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица,Одјељење хуманистичких наука , књ.7, pp. 165 - 182, 978-86-7215-386-6, 821.163.4:929 Киш Д. (082), 821.163.4.09 (082), 012:929 Киш Д. , 2016.
Мирјана Бечејски, „Земаљски и небески знаци“, , Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2, pp. 35 - 52, 978-86- 6349-014-7 (ФФУП), , 821.163.41.09:398; 821.163.41.09-1; 398(497.115) , 2013.
Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративнио процес у књижевном делуДанилаКиша“, Међународни научни скуп ДанилоКиш – осамдесет година од рођења (1935–2015), ЦАНУ, Подгорица , pp. 6 - 6, /, /, Crna Gora, 2015.
М. Бечејски, Есеј кроз дијахронију. Развој и проучавање есеја у српској књижевности, Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 43, pp. 47 - 62, 0353-9008, 82.0; 821.163.41.09-4., 2017.
Мирјана Бечејски, „Обретеније главе кнеза Лазара у поезији друге половине XX века“, Тематски зборник од националног значаја са међународним учешћем "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 61 - 77, 978-86-89025-13-2 , 821.163.41.09 (497.115) (82), 2014.
Мирјана Бечејски, "Похвала врсти: есејисте Сретен Марић и Данило Киш“, Letopis Matice srpske, Matica srpska, Novi Sad, књ. 496, св.5, pp. 597 - 615, 0025-5939, 82 061(497.113), 2015.
Мирјана Бечејски, „Приповеднеинстанце, фокализатори и наратери у ПроклетојавлијиИвеАндрића (приповеднеситуације)“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 63 - 79, 0353-9008 , 821.163.41.09-31 (82.0) Андрић И, 2014.
Мирјана Бечејски, 5. „Истина вере и истина сумње у приповеци \'Симон Чудотворац\' Данила Киша“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 97 - 112, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Киш Д., 2012.
Мирјана Бечејски, Земаљски и небески знаци, , Земаљски и небески знаци , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 9 - 317, 978-86-89025-10-1 , 821.163.41.09-1 Вукадиновић А, 2013.
Мирјана Бечејски, „О неким критичким аспектима Марије Јефтимијевић-Михајловић“ , Слика и идеја, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 245 - 259, 978-86-82-797-95-1, 821.163.41.09\"19\" 821.163.41.09 Jeftimijević-Mihajlović M., 2011.