Милена Видосављевић

Milena Vidosavljevic

JUNIOR RESEARCHER

master philologist (Hispanic)

Biography
Bibliography

Milena Vidosavljević, trainee researcher, was born on October 1, 1988. in Prizren.

Education

Completed her basic academic studies at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac in 2011, study group – Spanish language and Hispanic literature. She completed her master’s degree in academic studies at the same faculty in 2014, defending her master’s thesis entitled “Development of intercultural communicative competence in Spanish language teaching.” Since 2015, she has been a doctoral student, module – language, at the Faculty of Philology in Belgrade. The title of the topic of the doctoral dissertation she is currently researching is “The role of teachers in the application and development of multimodal learning in foreign language teaching”. During her studies, she spent one semester at the University of Salamanca, Spain, as part of the Erasmus + mobility program. Also, she continuously improved herself at seminars, conferences and scientific gatherings both in Serbia and abroad. Areas of her research work are: applied linguistics, sociolinguistics, discourse analysis, pedagogy, psychology, foreign language teaching methodology and Sephardics.

Work experience

Since June 2021, she has been employed at the Institute of Serbian Culture – Priština / Leposavić as a research trainee. During the previous period, she gained many years of work experience as a professor and translator of Spanish and English in institutions in the private sector.

Languages: Spanish (C1 level); English (C1 level); French (A2 level).

Excerpt from the bibliography

Thematic collections

  1. Vidosavljević, M., Vidosavljević, S. (2019). “The Importance of Teachers’ Digital Literacy“ in: Lj. Paunović, S.Vidosavljević (eds.), Innovative Approach to Education: Status, Dilemmas and Perspectives, Collection of Papers, International Symposium, Teacher Education Faculty, Prizren- Leposavić, 415-426. (М45)
  2. Vidosavljević, M. (2019). “La comunidad sefardí en Pirot” en: A. Pejović et. al (eds.), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad, Actas de la Segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), Belgrado: Facultad de Filología, 479-494. ISBN – 978-86-6153-604-5. (М45)
  3. Vidosavljević, M. (2017). The Sephardic Jewish Community of Niš, Synaxa, Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture, 1, 131-146. ISSN 2619-9998.
  4. Vidosavljević, M. (2017). “Learning foreign languages with the help of a computer”, in: Ž. Milenović, S. Vidosavljević (ed.), Proceedings of the scientific conference with international participation – Innovations in education: digitalization, innovative programs and models, Faculty of Teacher Education in Prizren – Leposavić, 109-121. ISBN 978-86-84143-43-5. (М45)
  5. Vidosavljević, M. (2015). “The role of literature in the development of intercultural communicative competence in foreign language teaching”, in: Kovačević (ed.), Contemporary Studies of Language and Literature: Proceedings of the VI Scientific Meeting of Young Philologists of Serbia held on March 22, 2014. Kragujevac: Faculty of Philology and Arts, pp 393-400. ISBN 978-86-85991-74-5. (М45)
  6. Vidosavljević, M. (2014). “Motivation of teachers and students in intercultural teaching”. in: M. Kovačević, J. Petković, (), Contemporary Studies of Language and Literature: Proceedings of the V Scientific Meeting of Young Philologists of Serbia held on March 30, 2013. Kragujevac: Faculty of Philology and Arts, pp 431-438. ISBN 978-86-85991-60-8. (М45)

Articles in journals

  1. Vidosavljević, M. (2016). Sephardic community in Niš, Proceedings of the Matica Srpska for Social Sciences, 4/159-160, 995-1011. doi: 10.2298/ZMSDN1660995V, ISSN 0352-5732. (М24)
  2. Vidosavljević, M. (2021). Digital literacy and foreign language learning, Baština, vol. 31, бр. 54, 87-103. doi: 10.5937/bastina31-32568. (М51)

Назив
Видосављевић, М. (2021). Дигитална писменост и учење страних језика, Баштина, св. 54, (у штампи)
Видосављевић, М., Видосављевић, С. (2019). “The Importance of Teachers’ Digital Literacy“ in: Lj. Paunović, S.Vidosavljević (eds.), Innovative Approach to Education: Status, Dilemmas and Perspectives, Collection of Papers, International Symposium, Teacher Education Faculty, Prizren- Leposavić, 415-426.
Видосављевић, М. (2019). “La comunidad sefardí en Pirot” en: A. Pejović et. al (eds.), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad, Actas de la Segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), Belgrado: Facultad de Filología, 479-494. ISBN – 978-86-6153-604-5.
Видосављевић, М., Видосављевић, С. (2018). The Project-Based Learning: Connecting the Foreign Language Teaching and Environmental Education, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 12, 129-140. ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2017). The Sephardic Jewish Community of Niš, Synaxa, Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture, br. 1, 131-146. ISSN 2619-9998.
Видосављевић, М. (2017). „Учење страних језика уз помоћ компјутера“, у: Ж. Миленовић, С. Видосављевић (ур.), Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем – Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 109-121. ISBN 978-86-84143-43-5.
Видосављевић, М. (2016). Сефардска заједница у Нишу, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 4/159-160, 995-1011. doi: 10.2298/ZMSDN1660995V, ISSN 0352-5732.
Видосављевић, М. (2016). Домети емпиријских истраживања употребе филма у настави страних језика, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 10, 67-82. doi:10.5937/zrufpl1610067V, ISSN 1452-9343.
Видосављевић, С, Видосављевић, M., Круљ Драшковић, Ј. (2016). Интеркултурална настава у васпитно-образовном процесу, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 10, 185-201. doi:10.5937/zrufpl1610185V, ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2015). Улога игре у настави страних језика, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 9, стр. 169-176. ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2015). „Улога књижевности у развоју интеркултуралне комуникативне компетенције у настави страних језика“, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. 03. 2014. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 393-400. ISBN 978-86-85991-74-5.
Видосављевић, М. (2014). „Мотивација наставника и ученика у интеркултуралној настави“. у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. 03. 2013. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 431-438. ISBN 978-86-85991-60-8.
Видосављевић С., Видосављевић, М., Круљ Драшковић, Ј. (2014). Култура и природа, Екологика, бр. 76, стр. 843-849. ISSN 0354 – 3285.
Видосављевић С., Видосављевић, М. (2013), Сто година од оснивања Призренске Гимназије, Педагогија, 4, стр. 658-668 ISSN 0031-3807.