Back
Др Марија Јефтимијевић Михајловић

Marija Jeftimijević Mihajlović

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

Dr Marija Jeftimijević Mihajlović was born in Kosovska Mitrovica on 13.07.1978.

She graduated from the Faculty of Philology at the University of Pristina in 2001, at the Department of Serbian Literature and Language, as a student of the generation (with an average grade of 9.15), with the topic “Lyrical Discourse in Ivo Andrić’s Novels”. She defended her master’s thesis entitled Poetics of Branko Miljković in 2009 at the Faculty of Philosophy, University of Pri[tina, with a temporary headquarters in Kosovska Mitrovica. She received her doctorate from the same faculty in 2016, with the topic Stylistic and thematic features of Petar Sarić’s novels.

She has been working at the Institute for Serbian Culture – Pri[tina since 2002, first as a research trainee, then as a research associate, and she was elected a scientific associate in 2017. She was first engaged in the project Historical and national basis of spiritual and material culture of the Serbian people in Kosovo and Metohija (ev. No. 101106) from 2002-2005, then in the project Spiritual phenomena and creativity of the Serbian people in Kosovo and Metohija from the XV to XX century (ev. No. 148020) for the period 2006–2010, and starting from 2010 on the project Spiritual and Material Culture of Kosovo and Metohija, where as a member of the commission she actively participated in project creation.

The results of work and scientific engagement on these projects are four monographs and almost a hundred scientific papers, articles and reviews. She is the editor of several thematic collections and scientific monographs, a participant in numerous domestic and international scientific conferences, a member of the editorial board of the journal “Baština” and a reviewer in journals of leading national importance. In addition to her engagement in the subproject “Serbian Novel in Kosovo and Metohija”, within which she studied all relevant novelists and their works in this field, she is also engaged in comparative studies of Serbian and Russian literature, the results of which are an anthology of Russian poetry, several scientific papers on the reception of lesser-known Russian writers in the Serbian public, as well as participation in the III Congress of the Russian Religious Society (“(„Религия и религии: дискурсы и практики“), at the Russian State Pedagogical University Herzen in St. Petersburg 4-6.10. 2019, with the topic “Orthodox view of the world of F. M. Dostoevsky. “

Dr Jeftimijević speaks Russian and uses English. She writes poetry and loves to paint.

Monographs:

  1. Myth (o) poetics of the novel by Petar Sarić, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, 2021, 483. p. ISBN 978-86-89025-67-5 COBISS.SR-ID 43585289
  2. Signs and meanings: research of Serbian literature in Kosovo and Metohija, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, 2018, 279. str. ISBN 978-86-89025-41-5 COBISS.SR-ID 271985164
  3. Miljković between poetry and myth, Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić, 2012, 195. p. ISBN 978-86-89025-01-9 COBIS.SR-ID 188948748
  4. Image and idea (poetics and criticism), Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavic, 2011. 266. p. ISBN 978-86-82797-95-1 COBIS.SR-ID – 186167564

Назив
М. Јефтимијевић Михајловић, „Значај приче и причања (структурно двогласје као семантички слој романа Петруша и Милуша Петра Сарића), Баштина, Институт за српску културу - Приштина, 344, 42, pp. 73 - 82, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П., 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Слика српског страдања у приповедачкој прози Григорија Божовића“, Век српске голготе (1915-2015), I-III, тематски зборник међународног значаја, Филозофски факултет Косовска Митровица, Књига II Књижевност , pp. 93 - 113, 978-86-6349-068-0 , 821.163.41. , 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Патријархална калокагатија једне Андрићеве јунакиње (прилог естетици)“, Serbian Studies Research, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад, год. 2, бр. 1, pp. 135 - 164, 2217-5210, 821.163.41.09 Andrić I., 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Мајка као велики демијург и/или архетип страдања (Деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића), Гласник одјељења хуманистичких наука Црногорске Академије наука и умјетности (Гласник Одјељења хуманистичких наука) , Црногоска академија наука и умјетноси, Књига 2, pp. 153 - 162, 2337-0122, 821. 163.4-31.09 Сарић П. , 2015.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Сан о слободи и страх од ње (Тиранија и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића)“, Зборник радова Филозофског факултета, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 424, XLVII (2), pp. 53 - 72, 0354-3293= Зборник радова филозофског факултета, 821.163.41.09-31 Сарић П., 10.5937/ZRFFP47-14120, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Традиционное и современное как вызовы поэтического искусства (Влияние Арсения Тарковского на поэзию современного сербского поэта Желько Медича) / Traditional and modern as challenges of poetic art (The influence of Arseniy Tarkovsky on modern Serbian poet Zeljko Medic’s poetry)“, Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности» (г. Орел, 19-21 апреля 2017 г.) / International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present» (Orel, April 19-21, 2017), Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Фонд «Русский мир» Институт русского зарубежья Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко Конгресс Русских общин Республики Молдова, 597, pp. 528 - 543, 316.4 ББК – 60.0, 978-5-9929-0563-2, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, Бањански театар апсурда: Сутра стиже Господар Петра Сарића у светлу бекетовске филозофије чекања, Баштина, Институт за српску културу - Приштина, 41, pp. 35 - 47, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П., 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Грађа за библиографију Петра Сарића“, Песничко и прозно ткање Петра Сарића, зборник, Фондација Група север – Центар за културу, 129, pp. 119 - 127, 821.163.41.09 Sarić P. (082), 978-86-80980-00-3, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Косовски мит у критичарској перспективи Мирјане Бечејски“, Стремљења, часопис за књижевност, уметност и културу, Јединство, Приштина, Година LIV, јун 2014, pp. 131 - 135, 0585-4229=, 82, 2014.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Философија свејединства у песништву Арсенија Тарковског“, Наука без граница – Science beyond boundaries – Наука без границ, 21-22. септембар, Зборник резимеа, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини / Филозофски факултет у Косовској Митровици, 318, pp. 107 - 108, 37.01 (048) 323(048) 316.4(048), 978-86-6349-077-2, Косовска Митровица, 21. - 22. Sep, 2017
М. Јефтимијевић Михајловић, „Тишина која пева (Песничка космогонија Живке Комленац)“, Живка Комленац, У звезданом телу, "Алма", Београд, 86, pp. 73 - 85, 821.163.41-1, 978-86-7974-504-0, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Ерос и Логос у песништву Милице Јефтимијевић Лилић“, Милица Лилић, Посланице Одисеју, "Алма", Београд, 126, pp. 111 - 125, 821.163.41-1 821.163.41.09-1 M. Jeftimijević-Lilić, 978-86-7974-512-5, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Бранко Миљковић и Стефан Маларме (поетичке сродности и разлике)“ , Philologia Mediana, Филозофског факултета у Нишу, год. III, бр. 3, pp. 237 - 252, 1821-3332, 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Од почетка света до погледа с Ветерника“ (Радосав Стојановић, Песме последњег заноса, изабране и нове песме, Летопис Матице српске, Матица српска, Год. 189, књ. 492, с, pp. 917 - 920, 0025-5939 , 821.163.41-14.09 Stojanović R, 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Поговор збирке песама Мирјане Јовановић Живим за љубав, Живим за љубав, Градска библиотека Косовска Митровица, pp. 67 - 77, 978-86-913385-0-3 , 821.163.41-1 , 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Поетката на песната на Бранко Миљковиḱ“, Видело, списание на литература, култура и наука, НИУ Македонски информативен издавачки центар, бр. 10-11, зима-прол, pp. 177 - 182, 1820-6336, 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића (глас, фокализацја и дистанца)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 87 - 96, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Јевтовић М. , 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјски преглед развоја романа и његово место у књижевној традицији Косова и Метохије“, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, бр 1, pp. 63 - 84, 978-86-6349-014-7 (ФФУП), , 821.163.41.09-31``18/19`` 82.0 , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Песник ватре и смрти, празнине и заборава“ (о неким основним елементима Миљковићеве поетике), Исток, часопис за књижевност, уметност и културну баштину, Уметничка академија „Исток“, Књажевац, број 7-8, година II,, pp. 23 - 32, 2335-013X=Исток , 82+7+39 , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Романи Петра Сарића у књижевној традицији Косова и Метохије“, Домети, Градкса библиотека "Карло Бијелицки", Градкса библиотека "Карло Бијелицки", 158-159, pp. 95 - 102, 0351-0425, 008+82(05), Сомбор, 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Поетика светопоља Александра Деспотовића“, Светопоље (зборник поезије), песнички сусрети „Александар Аца Деспотовић“, Културни центар „Драгица Жарковић“, Косовска Митровица, pp. 5 - 14, 978-86-89145-05-2 , 821.163.41-1(082) , 2014.
М. Јефтимијевић Михајловић, "Митрова Америка Петра Сарића (поетичке и аутопоетичке особености романа), Стварање, Удружење књижевника Црне Горе, 407, 1, pp. 355 - 362, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Улога речи у стваралачком поступку у делу Бранка Миљковића“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св. 29, pp. 53 - 65, 0353-9008, 821.163.41.09-01 Миљковић Б. 821.163.41.09-4 Миљковић Б., 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Власт и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св. 28, pp. 39 - 49, 0353-9008, 821.163.41,09-31 Сарић П., 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Мудрост, лепота и хармонија (О заснованости естетичког тумачења Саре Петра Сарића), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 101 - 117, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Миљковић између поезије и мита , Миљковић између поезије и мита , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 195, pp. 7 - 195, 978-86-89025-01-9 , 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Слика и идеја (поетика и критика), Слика и идеја (поетика и критика), Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 266, pp. 9 - 266, 978-86-82797-95-1, 821. 163.41.09“19“; 821.163.41.09 Јефтимијевић-Михајловић М., 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Бесмисао егзистенције и смисао апсурда (сродности стваралачких проседеа Албера Камија и Петра Сарића)“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св.34, pp. 141 - 153, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. 821.133.1.09-31 Ками А.; 141.32, 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Психологизација и карактеризација ликова у приповеткама Григорија Божовића“, Поетика Григорија Божовића, тематски зборник водећег националног значаја, Филозофски факултет, Косовска Митровица, pp. 121 - 138, 978-86-6349-058-1 (ФФУП) , 821.163.41.09-32 Божовић Г. , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Petar Sarić a literárna tradícia Kosova a Metohije“, Kultúra, XIX, pp. 6 - 7, May2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Књига и њен аутор – о критичарском методу Јасмине Ахметагић“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 315 - 318, 0353-9008, 008, 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „(Мета)физичка еманација лепоте (Естестско/анестетско као бинарне опозиције феномена лепоте у роману Дивљи калем Радосава Стојановића), Philologia Mediana, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, година VI, број 6 , pp. 271 - 284, 1821-3332 , 821.163.41-09-31 Стојановић Р., 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Идентитет и његова обличја у роману Митрова Америка Петра Сарића“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 49 - 63, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјско наслеђе и одјеци савремених историјских дешавања у песништву Радосава Стојановића“, Тематски зборник "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 141 - 153, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјско осећање и колективно памћење“, Александар Деспотовић, \"Светопоље (изабране песме)\", Дом Културе „Свети Сава“, , pp. 115 - 123, 978-86-88917-00-2, 821.163.41-1, 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Слика српског страдања у приповедачкој прози Григорија Божовића („Злате из Слатине“ из 1926. и године и друге)“, ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015), Међународна научна конференција , Филозофски факултет Косовска Митровица, pp. 100 - 100, 978-86-6349-047-5 , 341.485(=163.41)(497.11)’’1915/2015’’(048) 327(4)’’1915/2015’’(048) 323(497.115)’’1915/2015’, Србија, 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Психологизација и карактеризација ликова у приповеткама Григорија Божовића“, Научна конференција „Поетика Григорија Божовића“ , Научна конференција „Поетика Григорија Божовића“ , Косовска Митровица – Филозофски факултет; Ниш – Филозофски факултет, Културни центар Стари Колашин, pp. 51 - 51, 978-86-6349-046-8 , 821.163.41.09 Божовић Г. (048) , Србија, 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Верски идентитет Симеона Лековца / Синана Бин Мухамеда (Између православне филозофије и психологије), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, тематски зборник од водећег националног значаја, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Књига I, pp. 161 - 172, 978-86-89025-25-5 , 821.163.41.09 Божовић Г., 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Са собом на јутрење или дешифровање Фениксовог кода“, Зоран Недељковћ, "Шаптач", Алфеурс арт, pp. 102 - 106, 821.163.41-1, 978-86-6421-004-1, 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Велики ахавски трг – етимон свих Сарићевих каснијих романа“, Зборник 30. књижевних сусрета Савремена српска проза, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, pp. 139 - 150, 978-86-83191-56-7 , 821.163.41.09 Сарић П.(082) , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, Филозофки факултет у Косовској Митропвици, pp. ---- - ----, 821.163.41.09-31 Сарић П. , Одбрањена докторска дисертација Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Очима се дух не може наситити“ или за чим трагамо по далеким земљама („Сусрет у Кини“ Ива Андрића), Иво Андрић у нашем времену: зборник сажетака, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, Андрићев институт, 169, pp. 25 - 26, 821.163.41.09 Андрић И. (048.3), 978-99976-21-19-1, Андрићград – Вишеград, 13. - 14. Oct, 2017
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Филиповићев теоријски и аналитички приступ Андрићевом делу“, Живот и дело Вука Филипповића, тематски зборник од водећег националног значаја, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, pp. 129 - 144, 978-86-6349-011-6 , 821.163.41.09-31 Андрић И. 82.09 Филиповић В. , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Светлост као божански (духовни принцип једног савременог романсијера)“, Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\" , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 131 - 139, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Светосавље у делима Чедомира Ребића“, Тематски зборник \"Духовно стваралаштво Чедомира Ребића\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 300, pp. 189 - 205, 978-86-82797-93-7, 821.163.41 (091).09 Ребић Ч., 2011.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Романи Петра Сарића као попришта људских драма појединаца“, Песничко и прозно ткање Петра Сарића, зборник, Фондација Група север – Центар за културу Плужине, 129, pp. 54 - 72, 821.163.41.09 Sarić P. (082), 978-86-80980-00-3, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Херменеутички кодови Мирјане Бечејски“ поговор у књизи Мирјане Бечејски, "Земаљски и небески знаци", Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, pp. 269 - 278, 978-86-89025-10-1 , 821.163.4109-1 Земаљски и небески знаци, Вукадиновић А.; 821.163.41.09; 82.0 , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „У трагању за бићем (Дијалектика егзистенције и дијалектика стварања као основа онтолошке утемељености поезије Богдана Џувера), Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 25 - 38, 0353-9008 , 821.163.41.09-1 , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Стварање као судбина (Феномен стваралачког процеса у поеми „Ткаља“ и у роману Велики ахавски трг Петра Сарића), Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 81 - 94 , 0353-9008 , 821.163.41.09-13 СарићП.821.163.41.09-31 Сарић П., 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Во потрага на битието на песната (Бранко Миљковиḱ и Ацо Шопов)“, Бранувања, Здружение на литература, култура и наука, Струга, pp. 4 - 9, 1857-7369, 1857-7369, 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Панорама као модел обликовања стварности (Андрићева панорама у доживљају Вука Филиповића)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 73 - 83, 0353-9008, 821.163.41.09-3 Андрић И. 821.163.41.09 Филиповић В. , 2012.