Back

Jasmina Knežević

RESEARCH ASSOCIATE
Biography
Bibliography

BIOGRAPHY

Jasmina Knežević, scientific associate, was born in 1974 in Novi Sad.

Education:

She graduated in 2004 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. Topic: The role of phraseology in the characterization of characters in the plays of Dušan Kovačević.

Dr Knežević received her master’s degree in 2014 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. Topic: Dreams in the literature of Serbian romanticism.

She received her PhD in 2019 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. Topic: Romanticism in Serbian literature from an imagological perspective.

Work experience:

Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić in the interval from 2004 to 2006, and from 2008 until today. The projects on which she was engaged are (in chronological order): Historical and national bases of spiritual and material culture of the Serbian people in Kosovo and Metohija (ev. No. 101106) in the interval 2004-2005; Spiritual phenomena and creativity of the Serbian people in Kosovo and Metohija from the 15th to the 20th century (ev. No. 148020) from 2008 to 2010; and from 2011 until today she has been working on the project Material and Spiritual Culture of Kosovo and Metohija (ev. no. 178028). All projects were financed (and the last one is still financed) by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

Institute of Slavic Philology of the Jagiellon University in Krakow (Poland): lecturer for the Serbian language in the interval from 01.10.2006. to 30.09.2008.

Languages: French, English, Polish

Bibliography:

Jasmina Vučetić (2004): “Phraseology in the plays of Dušan Kovačević”. In: Contributions to the Study of Language, 35/2004. Novi Sad: Department of Serbian Language and Linguistics, Faculty of Philosophy in Novi Sad. pp 231–285. ISSN 0555-1137.

Jasmina Vučetić (2010): “Dictionary of Phraseologisms by Grigorije Božović (My Kolašin)”. In: journal Baština, vol. 28. Leposavić: Institute for Serbian Culture – Priština, Leposavić. pp 75-147. ISSN 0353-9008.

Jasmina Vučetić (2013): The Reverse of Form and Idea: Literature and Language in the Context of Culture and Tradition. Leposavić: Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić. Editor: Dr. Srdjan Slović, p 320. ISBN 978-86-89025-11-8.

Jasmina Knežević (2015): “A Dream in the Language of Đorđe Marković Koder: The Forgotten Code(er)”, part I. Journal Baština, vol. 39. Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić, p. 37-48. ISSN 0353-9008.

Jasmina Knežević (2015): “A Dream in the Language of Đorđe Marković Koder: The Forgotten Code(er)”, part II. Journal Baština, vol. 39. Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić, p. 11-33. ISSN 0353-9008.

Jasmina Knežević (2018): “Coryphaeus of Onerism of Serbian Romantic Literature, Laza Kostic”. Journal Baština, vol. 44. Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić, p. 25-53. ISSN 0353-9008.

Jasmina Knežević (2018): “Russian paintings by Laza Kostic in the context of Serbian-Russian relations”. In: Serbian-Russian relations in the past and present (book 2), collection of papers. Edited and prepared by Vesna Zarković, Marija Jeftimijević Mihajlović and Dalibor Velojić. Leposavić: Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić, p. 263-285. ISBN 978-86-89025-40-8.

Jasmina Knežević (2019): „Имагем канонâ (Canonical in our plays and socio-historical circumstances of their origin and maintenance)”. Journal Baština, vol. 48. Institute for Serbian Culture – Priština / Leposavić, p. 41-52. ISSN 0353-9008.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 1. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологија у драмама Душана Ковачевића”, Прилози проучавању језика, 35/2004, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2004, стр. 231-285.
 2. Кнежевић Јасмина, ,,Фаустовски мотиви у роману Испод вулкана Малкома Лаурија”, Стање ствари (часопис за различите видове уметничког изражавања), бр. 11, Нови Сад, 2005, стр. 167-182.
 3. Кнежевић Јасмина, ,,Женски ликови у приповедачкој прози Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Зборник радова са научног скупа одржаног 15. децембра 2009. у Лепосавићу под називом ,,Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 329-339.
 4. Кнежевић Јасмина, ,,Фрaзеолошки подтекст као полазиште за реконструкцију једног минулог света”, Баштина, св. 27, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 45-56.
 5. Кнежевић Јасмина, ,,Речник фразеологизама Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Баштина, св. 28, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2010, стр. 75-147.
 6. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеолошке особености спортске рубрике дневног листа Јединство“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011.
 7. Кнежевић Јасмина, ,,Косовски мит у поезији Ђуре Јакшића”, Баштина, св. 31, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011, стр. 87-100.
 8. Кнежевић Јасмина, ,,Хумористичка страна Јединства као извор смехотворне културе”, тематски зборник ,,Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју”, Лепосавић, 2012, стр. 155-175.
 9. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологизам као стожер афористичког мишљења и казивања”, Баштина, св. 32, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 75-85.
 10. Кнежевић Јасмина, ,,Костићев повратак у будућност”, Баштина, св. 33, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 57-72.
 11. Кнежевић Јасмина, ,,Закон гостопримства, јачи од смрти”, Баштина, св. 34, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 79-92.

Монографије:

Кнежевић Јасмина, Наличје форме и идеје: књижевност и језик у контексту културе и традиције, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2013.