Back

Dalibor Velojić

Senior Research Associate
Biography
Bibliography

BIOGRAPHY

Dalibor Velojić, senior research associate, was born in 1975 in Niš.

He graduated from the Faculty of Philosophy in Ni[ in 2004. He defended his doctoral dissertation entitled “Army in Niš 1918-1941” in 2012 at the Faculty of Philosophy in Belgrade.

Institute for Serbian Culture Priština since 2013.

Projects

National:

Spiritual and material culture of Kosovo and Metohija

He speaks English and German.

Monographs:

Army in Niš 1918-1941, Leposavić, 2014.

Papers:

– The role of the army in the education of youth – cooperation with sports federations in Niš 1918-1941, Vojnoistorijski glasnik, 1/2011, pp 180-193.

– Niš area and the Moravian-Vardar direction in the strategic ideas and war plans of the Yugoslav military leadership 1918-1941, 1/2012, pp 43-62

– The role of the army in the modernization of the city (Niš garrison 1918-1941), Vojnoistorijski glasnik, 1/2012, 71-88.

–  Health status of recruits on the territory of the Kosovo Divisional Area 1920-1934, from the scientific conference Cultural Heritage of Kosovo and Metohija; Historical achievements of Serbia in Kosovo and Metohija and challenges of the future, I, Belgrade, 2013, pp 503-523.

– Strategic assessment of the Albanian border with the war plans of the Army of the SCS Kingdom against Albania at the time of signing the tyrannical pacts 1926-1927, Baština, 35 (2013), 171-186.

– Kosovo Division in the April War of 1941, Baština, 36 (2014), 223-242.

– The units of the Air Force in Niš 1918-1941, collection of papers from the scientific conference One Hundred Years of the Serbian Air Force, I, Belgrade, 2014, 67-82.

– War plans of the army of the Kingdom of SCS / Yugoslavia towards Albania 1928-1938, Baština, 41 (2016), pp 145-155.

– Hygienic conditions in garrisons and health status of soldiers in the army of the Kingdom of SCS / Yugoslavia 1920-1934, Vojnoistorijski glasnik, 2/2016, pp 66-87.

– The Zeta division in the April war 1941, Baština, 42 (2017), pp 139-152

– War plans of the army of the Kingdom of SCS / Yugoslavia 1922-1938, Vojnoistorijjski glasnik 1/2017, pp. 46-70.

– Vardar Division in the April War of 1941, Chronotop of Kosovo and Metohija in Science and Art (international thematic collection), 2018, pp 389-400.

– Actions of NOVJ and Red Army units in the intersection of the South Moravian direction and their influence on the Niš operation in October 1944, Serbian-Russian relations in the past and present, vol. 1, 2018, pp 173-183.

– Illiteracy courses in the army of the Kingdom of SCS / Yugoslavia 1918-1941, History of the 20th century, 1/2019, pp 37-52.

– Coperation Unit of People’s Liberation Army of Yugoslavia and  the 3rd Ukrainian Front of the Red Army in Niš Operation october 1944, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ПРАВДА И ЛОЖЬ В ПОЛИТИКЕ И ИСКУССТВЕ, XXXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ XАРАКСКИЙ ФОРУМ, 2019, 51-60

– The Role of the Army in the Development of Shooting Sports in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes/Yugoslavia, Tokovi istorije, 3 (2019), pp 37-51

– Weddings of the officers of the Niš garrison according to the registry books 1918-1941, Crkvene studije, 17 (2020), pp 175-183.

– Engineering units in the Army of the Kingdom of SCS / Yugoslavia 1918-1941, History of the 20th century, 2/2021, pp 279-294.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Велојић Далибор, ,,Први српски пешадијски пук у операцији за ослобођење Ниша 1918. године”, Пешчаник, 4, 2006, стр. 65-74.
  2. Велојић Далибор, ,,Улога војске у васпитању омладине – сарадња са спортским савезима у Нишу 1918-1941″, Војноисторијски гласник, 1, 2011, стр. 180-193.
  3. Велојић Далибор, ,,Нишка област и моравско – вардарски правац у стратегијским замислима и ратним плановима југословенског војног врха 1918-1941″, Историја 20. Века, 1/2012, стр. 43-62.
  4. Велојић Далибор, ,,Улога војске у модернизацији града (нишки гарнизон 1918-1941)”, Војноисторијски гласник, 1, 2012, стр. 71-88.
  5. Велојић Далибор, ,,Здравствено стање регрута на територији Косовске дивизијске области 1920-1934″, са научног скупа Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности , I, Београд, 2013, стр. 503-523.
  6. Велојић Далибор, ,,Стратегијска процена албанске границе са ратним плановима Војске Краљевине СХС против Албаније у време потписивања тиранских пактова 1926-1927″, Баштина, св. 35, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 171-186.
  7. Велојић Далибор, ,,Косовска дивизија у Априлском рату 1941″, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014, стр. 223-242.
  8. Велојић Далибор, ,,Јединице војног ваздухопловства у Нишу 1918-1941″, Зборник радова са научног скупа Сто година српског војног ваздухопловства, I, Београд, 2014, стр. 67-82.

Монографије:

  1. Велојић Далибор, Војска у Нишу 1918-1941, Лепосавић, 2014.