Back

Зорана Ћупић

Истраживач сарадник
Биографија
Библиографија

БИОБИБЛИОГРАФИЈА

Зорана Ћупић рођена је 1994. године у Пећи. Основну школу и гимназију завршила је у Чачку.

Основне академске студије завршила је 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Српска књижевност и језик, одбраном дипломског рада Између нарације и поезије – Теодосијево виђење Петра Коришког.

Мастер академске студије завршила је 2019. године на истом факултету, одбраном мастер рада Мотив трпељивости у апокрифу о Јову и Никодимовом јеванђељу. На основним и мастер студијама остварила је укупну просечну оцену 9,28.

Докторске академске студије уписала је школске 2019/2020. године, такође на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Српски језик, где је положила све испите предвиђене студијским програмом и роком са просечном оценом 10,00. Тема докторске дисертације, чијој је изради приступила под менторством проф. др Милоша Ковачевића, носи наслов Језичко-стилске одлике драма Душана Ковачевића.

Области научног интересовања су стилистика у окриљу савремене српске драме и књижевности, социолингвистика и репрезентологија.

Говори енглески језик.

Академске 2019/2020. године била је сарадник у ваннаставном раду на мастер курсу Методика наставе књижевности на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Током 2020. године стекла је звање истраживач приправник на Филолошком факултету Универзитета у Београду и постала стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као стипендиста, у периоду од 2020. до 2022. године, била је ангажована у научноистраживачком раду Института за српску културу Приштина – Лепосавић под менторством др Марије Јефтимијевић Михајловић, вишег научног сарадника.

Од јула 2022. године запослена је на Инстутуту за српску културу Приштина – Лепосавић.

Након одобрења теме докторске дисертације на Већу научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду, августа 2022. године стекла је звање истраживач сарадник на Институту за српску културу Приштина – Лепосавић.

Библиографија:

Ћупић 2022: З. Ћупић, Савремени Хамлет са лобањом у руци – типови и говор лудака у драмама Душана Ковачевића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. XIII, књ. 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 315–325. ISBN: 978-86-80596-06-8

Ћупић 2021: З. Ћупић, Драме Душана Ковачевића у настави српског језика и књижевности, Баштина, св. 55, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 79–95. ISSN 0353-9008

Ћупић 2021: З. Ћупић, Интеграцијско-корелацијски приступ драмама Душана Ковачевића, у: М. Ковачевић (ур.), Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 309–333. ISBN: 978-99976-21-88-7

Ћупић 2020: З. Ћупић, Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића, Лик, бр. 10, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 135‒155. ISSN 2303-8640

Ћупић 2020: З. Ћупић, Бесови у њему и бесови ван њега – коначна победа (Књижевни и психолошки погледи на лик Светога Петра Коришког у Теодосијевом Житију), Баштина, св. 52, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 67‒81. ISSN 0353-9008

Учешће на научним скуповима и конференцијама:

Научни скуп Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 28. и 29. јун 2020. године.

XIII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 10. април 2021. године.

Међународни научни скуп Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 16. и 17. јун 2022. године

  1. З. Ћупић, Бесови у њему и бесови ван њега – коначна победа (Књижевни и психолошки погледи на лик Светога Петра Коришког у Теодосијевом Житију), Баштина, св. 52, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 67‒ ISSN 0353-9008
  2. З. Ћупић, Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића, Лик, бр. 10, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 135‒155. ISSN 2303-8640
  3. З. Ћупић, Интеграцијско-корелацијски приступ драмама Душана Ковачевића, у: М. Ковачевић (ур.), Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 309–333. ISBN: 978-99976-21-88-7
  4. З. Ћупић, Драме Душана Ковачевића у настави српског језика и књижевности, Баштина, св. 55, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 79–95. ISSN 0353-9008
  5. З. Ћупић, Савремени Хамлет са лобањом у руци – типови и говор лудака у драмама Душана Ковачевића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. XIII, књ. 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 315–325. ISBN: 978-86-80596-06-8

 

Учешће на научним скуповима:

  1. Научни скуп Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 28. и 29. јун 2020. године.
  2. XIII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 10. април 2021. године.
  3. Међународни научни скуп Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 16. и 17. јун 2022. године.