Зорана Ћупић

Истраживач приправник
Биографија
Библиографија

ЗОРАНА ЋУПИЋ , истраживач-приправник, докторанд,

 cupiczorana1194@gmail.com

Образовање:

Зорана Ћупић, истраживач приправник, рођена је 1994. године у Пећи. Основну школу и гимназију завршила је у Чачку.

Основне академске студије завршила је 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Српска књижевност и језик, одбраном дипломског рада Између нарације и поезије – Теодосијево виђење Петра Коришког.

Мастер академске студије завршила је 2019. године на истом факултету, одбраном мастер рада Мотив трпељивости у апокрифу о Јову и Никодимовом јеванђељу. На основним и мастер студијама остварила је укупну просечну оцену 9,28.

Докторске академске студије уписала је 2019. године, такође на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Српски језик. Тема докторске дисертације, чијој је изради приступила под менторством проф. др Милоша Ковачевића, носи наслов Језичко-стилске одлике драма Душана Ковачевића.

Области научног интересовања: стилистика, социолингвистика, драма, репрезентологија.

 Говори енглески језик.

Радно искуство:

Академске 2019/2020. године била је сарадник у ваннаставном раду на мастер курсу Методика наставе књижевности на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Током 2020. године стекла је звање истраживач приправник на Филолошком факултету Универзитета у Београду и постала стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као стипендиста, у периоду од 2020. до 2022. године, била је ангажована у научноистраживачком раду Института за српску културу Приштина – Лепосавић, под менторством др Марије Јефтимијевић Михајловић, вишег научног сарадника.

Од јула 2022. године запослена је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић као истраживач приправник.

  1. З. Ћупић, Бесови у њему и бесови ван њега – коначна победа (Књижевни и психолошки погледи на лик Светога Петра Коришког у Теодосијевом Житију), Баштина, св. 52, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 67‒ ISSN 0353-9008
  2. З. Ћупић, Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића, Лик, бр. 10, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 135‒155. ISSN 2303-8640
  3. З. Ћупић, Интеграцијско-корелацијски приступ драмама Душана Ковачевића, у: М. Ковачевић (ур.), Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 309–333. ISBN: 978-99976-21-88-7
  4. З. Ћупић, Драме Душана Ковачевића у настави српског језика и књижевности, Баштина, св. 55, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 79–95. ISSN 0353-9008
  5. З. Ћупић, Савремени Хамлет са лобањом у руци – типови и говор лудака у драмама Душана Ковачевића, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. XIII, књ. 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 315–325. ISBN: 978-86-80596-06-8

 

Учешће на научним скуповима:

  1. Научни скуп Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 28. и 29. јун 2020. године.
  2. XIII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 10. април 2021. године.
  3. Међународни научни скуп Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 16. и 17. јун 2022. године.