Back

Зорана Ћупић

Истраживач сарадник
Биографија
Библиографија

Зорана Ћупић рођена је 1994. године у Пећи. Основну школу и гимназију завршила је у Чачку.

Дипломирала је 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, студијски програм Српска књижевност и језик (тема дипломског рада: Између нарације и поезије – Теодосијево виђење Петра Коришког). Мастер академске студије завршила је 2019. године на истом факултету одбраном мастер рада: Мотив трпељивости у апокрифу о Јову и Никодимовом јеванђељу. На основним и мастер студијама остварила је укупну просечну оцену 9,28.

Докторске академске студије уписала је школске 2019/2020. године, такође на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Српски језик. Тема докторске дисертације, чијој је изради приступила под менторством проф. др Милоша Ковачевића, носи наслов Језичко-стилске одлике драма Душана Ковачевића.

Академске 2019/2020. године била је сарадник у ваннаставном раду на мастер курсу Методика наставе књижевности на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Током 2020. године стекла је звање истраживач-приправник и постала стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Као стипендиста, у периоду од 2020. до 2022. године, била је ангажована у научноистраживачком раду Института за српску културу Приштина – Лепосавић под менторством др Марије Јефтимијевић Михајловић, вишег научног сарадника.

Од јула 2022. године запослена је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић. У августу 2022. године стекла је звање истраживач-сарадник.

Области научног интересовања: интегрална стилистика, анализа дискурса, прагматика, драма. Учествовала на више научних скупова и конференција.

Говори и пише енглески језик.

Контакт: cupiczorana1194@gmail.com

 1. Зoрана З. Ћупић, Бесови у њему и бесови ван њега – коначна победа (Књижевни и психолошки погледи на лик Светога Петра Коришког у Теодосијевом Житију), Баштина, св. 52, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2020, 67‒

 [doi: 10.5937/bastina30-29264 / ISSN 0353-9008 = Баштина (Приштина)]

 1. Зорана З. Ћупић, Основни језичко-стилски поступци у драми Клаустрофобична комедија Душана Ковачевића, Лик: часопис за литературу и културу, 6, бр. 10, Андрићград: Андрићев институт, 2020, 135‒155.

[УДК 821.163.41.09 811.163.41’38/ https://doi.org/10.18485/ai_lik.2020.6.10.6. / ISSN 2303-8640]

 1. Зорана З. Ћупић, Интеграцијско-корелацијски приступ драмама Душана Ковачевића, Драмско стваралаштво Душана Ковачевића (Радови са научног скупа Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, одржаног 28. и 29. јуна 2020. године у Андрићграду), главни и одговорни уредник Емир Кустурица, уредник едиције Милош Ковачевић, Андрићград: Андрићев институт, 2021, 309–333.

[УДК 82.09+821.163.41.09-2 Kovačević D. / ISBN 978-99976-21-88-7]

 1. Зорана З. Ћупић, Драме Душана Ковачевића у настави српског језика и књижевности, Баштина, св. 55, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2021, 79–95.

[doi: 10.5937/bastina31-34198 / ISSN 0353-9008 = Баштина (Приштина)]

 1. Зорана З. Ћупић, Савремени Хамлет са лобањом у руци – типови и говор лудака у драмама Душана Ковачевића, Савремена проучавања језика и књижевности (Зборник радова са XIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 10. априла 2021. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу), година XIII, књ. 1, одговорни уредници: Милош Ковачевић, Јелена Петковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2022, 315–325.

[УДК 811.163.41’38 821.163.41-2.08 Kovačević D. / ISBN: 978-86-80596-06-8 / ISBN 978-86-80596-15-0 (низ)]

 1. Зорана З. Ћупић, Страх у драмама Душана Ковачевића, Страх у научном и уметничком стваралаштву (Тематски зборник радова са научног скупа Страх у научном и уметничком стваралаштву, одржаног 16. и 17. јуна 2022. године у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић), уредили и приредили: Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2022, 127–141.

[УДК 821.163.41.09-2 Ковачевић Д. / ISBN: 978-86-89025-80-4]

 1. Зорана З. Ћупић, Функција стилске пререгистрације у језичко-стилској анализи романа Змајеви од папира Мире Оташевић, Баштина, св. 60, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2023, 81–92.

[DOI: https://doi.org/10.5937/bastina33-45606 / ISSN 0353-9008 = Баштина (Приштина)]

 1. Зорана З. Ћупић, Фонолошки систем говора метохијског села Братотин, Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе: тематски зборник. Књ. 1, Језик и књижевност, уредили и приредили: Јасмина Ахметагић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2023, 47–64.

[УДК 811.163.41’282.2(497.115) 811.163.41’342(497.115) / ISBN: 978-86-89025-91-0]

Учешће на научним скуповима и конференцијама:

 1. Драмско стваралаштво Душана Ковачевића, Андрићград: Андрићев институт, 2020.
 2. XIII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2021.
 3. Страх у научном и уметничком стваралаштву, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2022.
 4. X научна конференција са међународним учешћем, Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Београд: Факултет за пословне студије и право, 2023.
 5. IV научна конференција Philologia Serbica, Значај и значење ватре у српском језику, књижевности и култури, Бања Лука: Филолошки факултет, 2023.
 6. Први стилистички колоквијум у организацији Међународног славистичког комитета, Научно-истраживачког пројекта Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту (Грац 2007–) и Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2023.
 7. Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2023.
 8. Интердисциплинарни курс Како комуницирати савремену науку, Београд: Центар за промоцију науке, 2023.