Back

Виолета Ђорђевић

ИСТРАЖИВАЧ - ПРИПРАВНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

Биографија

Виолета Ђорђевић је рођена у Лесковцу 24. јануара 1996. године, где је завршила основну и средњу школу.

Основне академске студије је уписала 2015. године на студијском програму Социјална политика и социјални рад на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Дипломирала је 2019. године са просечном оценом 9,51 и уписаних 244 ЕСПБ бода, додатних 4 ЕСПБ бода остварила је ангажујући се у ваннаставним активностима. Током студирања волонтирала је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НВО – Центар за унапређење друштва са децом без родитељског старања и НВО – Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину – BELhospice.

Током основних студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а током завршне године основних студије била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије – стипендија Доситеја. Пет пута је током студија добила награду за младе таленте коју додељује град Лесковац и Канцеларија за младе Лесковац.

Мастер академске студије на студијском програму Социјални рад уписала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду 2019. године и исте завршила 2022. године са просечном оценом 9,63. По уписивању мастер академских студија Виолета је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду изабрана у звање демонстратор-сарадник за ужу научну Социо-психолошку и социо-медицинску област за школску 2019/20 годину и започела је приправнички стаж у Градском центру за социјални рад Београд – Одељење Звездара. Приправнички стаж наставља у Центру за социјални рад Лесковац где је била запослена две године на позицији водитеља случаја. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити.

Тренутно је на другој години докторских академских студија на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Просечна оцена 10,00.

Од фебруара 2023. године запослена је на Институту за српску културу Приштина-Лепосавић као истраживач-приправник.

Виолета течно говори енглески језик, а служи се и немачким језиком.

 

Радови:

Ђорђевић, В., Стојановић, Т. (2024). Перцепција стручних радника центара за социјални рад о материјалној подршци сиромашнима у Републици Србији. Баштина, Вол. 34, св. 62, стр. 223-235. https://doi.org/10.5937/bastina34-48678. (М24)

Đorđević, V. (2024). Seeking equilibrium: Migration, moral responsibility and solidarity in welfare states. In: Т. А. Сенюшкиной (ed.). Политическое пространство и социальное время: диалектика целей и ценностейСборник научных трудов XLII Международного Харакского форума. Ялта: Симферополь, pp. 98-109.

Ђорђевић, В. (2024). Интердисциплинарни модел безбедности у школама: Сарадња школа, центара за социјални рад и полиције. У: M. Шикман (ур.). Полиција у образовном систему. Бања Лука: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, стр. 305-315.

Đorđević, V., Hrnčić, J. (2023). Problemi dece roditelja u zatvoru i njihova pozicija u sistemu socijalne zaštite. Temida, Vol. 26, br. 3, str. 365-387. https://doi.org/10.2298/TEM2303365D. (М24)

Stojanović, T., Đorđević, V. (2023). Usluge socijalne zaštite namenjene deci i porodicama u migracijama u Republici Srbiji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Vol. 17, br. 30, str. 171-187. (М52)

Конференције:

Научно-стручна конференција „Полиција у образовном систему“, Бања Лука: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 29. март 2024. године.

Национална научна конференција „Међународни аспекти социјалне политике и социјалног рада у време криза и конфликата“, Београд: Факултет политичких наука, 12. децембар 2023. године.

XLII Международный Харакский форум «ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ДИАЛЕКТИКА ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ», г. Ялта-Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 8-10 ноября 2023 г.

Национална конференција са међународним учешћем „Превазилажење неједнакости: Одговори теорије и праксе социјалне политике и социјалног рада“, Београд: Факултет политичких наука, 2. јун 2023. године.