Back

Др Сена Михаиловић
Милошевић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

БИОГРАФИЈА

 Сена Михаиловић Милошевић, научни сарадник, рођена је 1986. године у Врању.

Образовање

 Дипломирала је 2010. године на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду са темом „Мотив мушке лепоте у делу Лазе Костића“.

Мастер рад „Поступци драмске карактеризације у делу Развојни пут Боре Шнајдера Александра Поповића“ одбранила је на матичном факултету наредне године.

Докторирала је на истом факултету 2023. године са докторском дисертацијом „Косово и Метохија у делима Григорија Божовића и Данила Николића“.

Радно искуство

 Од септембра 2011. године запослена је на Институту за српску културу Приштина, са привременим седиштем у Лепосавићу.

Пројекти

 Материјална и духовна култура Косова и Метохије, бр. 178028, (2011–2020), руководилац др Драгана Јањић, званични пројекат Института за српску културу Приштина–Лепосавић, мултидисциплинарно научно истраживање везано за књижевност, уметност и културу Косова и Метохије.

Медији и технологија: нови трендови у информисању и комуникацији под покровитељством Министарства информисања и телекомуникација, 2023. године.

Члан је Научног одбора научног часописа Института за историју и теорију књижевности Румунске академије наука и уметности Revista de istorie si teorie literară, који је категорисан на међународној EBSCO листи.

Језици

 Говори енглески и италијански језик.

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 Сена Михаиловић Милошевић (2012), „Марко Краљевић на свадби своје жене у збирци Владимира Бована Народна књижевност Срба на Косову (Јуначке песме)“, Тематски зборник научног скупа са међународним учешћем, Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Лепосавић, Институт за српску културу, 65–75.

Сена Михаиловић (2013), „Улога фокализације у карактеризацији јунака Андрићевих приповедака (на примеру приповетке „Аникина времена“)“, Научни трудове, Паисиев­и четения, „Иво Андрич и балканското историческо битие“, 2–3. ноембри 2012, т­о­м 50, ­кн.­1, ­сб. Б, Пловдив­ск­и универс­итет „Паи­сий Хилендарс­ки“, Филологич­ески факултет, Пловдив, 259–271.

Сена Михаиловић (2013), „Драмски говор као начин карактеризације Боре Шнајдера у драми Александра Поповића“, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 171–179.

Сена Михаиловић Милошевић (2013), „Однос фикције и истине у Списку будућих покојника Данила Николића“, Баштина, св. 35, Приштина – Лепосавић, 95–104.

Сена Михаиловић (2014), „Савремена српска књижевност на Косову и Метохији као књижевност маргинализације“, Зборник радова Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 275–285.

Сена Михаиловић (2015), „Наративни дискурс у романима Данила Николића“, Зборник радова Језик, књижевност, дискурс: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 467–479.

Сена Михаиловић Милошевић (2018), „Метохија као простор среће у приповеткама Данила Николића“, Зборник радова Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 89–99.

Сена Михаиловић Милошевић (2018), „Текстолошка историја Коштане Борисава Станковића“, Баштина, св. 44, 67–82.

Sena Mihailović Milošević (2019), „Political persecution of Moscow student and Serbian writer Grigorije Božović“, XXXVI Meždunarodnый Harakskiй forum, Političeskoe prostranstvo & socialьnoe vrmя, Pravda i ložь v politike i iskusstve, Яalta, 159–163.

Ана Мумовић, Сена Михаиловић Милошевић (2023), „Лет у јаму – Пребиловци у српској књижевности“, Зборник радова Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“, Београд, 299–311.