Back

Др Сена Михаиловић
Милошевић

СТРУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Сена Михаиловић Милошевић, стручни сарадник, рођена 1986. године у Врању.

Образовање

Дипломирала је 2010. године на Филолошком факултету у Београду, на катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, са темом „Мотив мушке лепоте у делу Лазе Костића“

Радно искуство

2013–2021, Институт за српску културу у Лепосавићу, стручни сарадник

Пројекти

Материјална и духовна култура Косова и Метохије, бр. 178028,  (2011–2020) руководилац др Драгана Јањић, званични пројекат Института за српску културу – Приштина/Лепосавић, мултидисциплинарно научно истраживање везано за књижевност, уметност и културу Косова и Метохије.

Језици:

Говори енглески и италијански језик.

Библиографија:

Сена Михаиловић-Милошевић (2012), Марко Краљевић на свадби своје жене у збирци Владимира Бована Народна књижевност Срба на Косову (Јуначке песме), Тематски зборник  „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“, у: Тематски зборник  Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, стр. 65–75, 978-86-89025-03-3

Сена Михаиловић-Милошевић (2013), „Однос фикције и истине у Списку будућих покојника Данила Николића“, Баштина, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, св. 35, стp. 95–104, 0353-9008

Сена Михаиловић-Милошевић (2016), „Значење аутопоетичких исказа у поезији Мирослава Цере Михаиловића“, у: Језик, књижевност, значење: књижевна истраживања, зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стp. 331–342, 978-86-7379-408-2

Сена Михаиловић Милошевић (2018), „Текстолошка историја Коштане Борисава Станковића“, Баштина, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, св. 44, стp. 67–82, 0353-9008

Сена Михаловић Милошевић (2018), „Метохија као простор среће у приповеткама Данила Николића“, у: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, стp. 89–99, 978-86-89025-35-4

Назив
Сена Михаиловић Милошевић, Однос фикције и истине у прози Данила Николића, Тематски зборник од водећег националног значаја Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Лепосавић, pp. 107 - 119, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Темпорални поступак у „Божјим људима“ Борисава Станковића, Актуальнi питання, проблеми та перспективи развитку гуманiтаристики у сучасному iнформацiйному просторi: нацiональний та iнтернацiональний аспекти, Частина I, Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, Видавництво Схудноукраїнського нацiонального универсітету імені Володимира Даля, Луганськ, Серия ДК 1620 , pp. 184 - 193, 3 (045), ББК 60Я43 , 30. - 31. May, 2012
Сена Михаиловић-Милошевић, Жена у прози Григорија Божовића, Научна конференција “Поетика Григорија Божовића” , Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица; Филозофски факултет, Културни центар “Стари Колашин”, pp. 39 - 39, 978-86-6349-046-8, , 821.163.41.09 Божовић Г.(048), Србија, 06. Jun - 07. May, 2015
Сунчица Денић-Михаиловић, Сена Михаиловић-Милошевић, Српски писци са Косова и Метохије крајем XX и почетком XXI века , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 30, pp. 49 - 57, 0353-9008, 821.41.09(497.115)”20/21“ 821.163.41(497.115):929, 2011.
Сена Михаиловић-Милошевић, Анализа неких од варијаната епске песме Марко Краљевић и Мина од Костура, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 47 - 61, 0353-9008, 821.163.41.09-1:398, 2011.
Сена Михаиловић-Милошевић, Стефан Дечански у Цамблаковом Житију и Служби, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 23 - 32, 0353-9008, 821.163.41.09-94 Camblak G. 271.222(497.11)-36:929 Stefan Dečanski, srpski kralj, 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Роман Списак будућих покојника Данила Николића, Власник трајне среће, О књижевном делу Данила Николића, зборник, Библиотека града Београда, pp. 164 - 182, 978-86-7191-280-8, UDK: 821.164.41.09 821.163.41-32, 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, Наративност романа Власници бивше среће Данила Николића, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије , ФИЛУМ, Крагујевац, pp. 279 - 287, 978-86-85991-61-5, 821.163.41-31.09 Николић Д. , Србија, 30. Mar, 2013
Сена Михаиловић-Милошевић, Бора Станковић и окупација, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914-1918: узроци, последице, тумачења, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, књига 2, pp. 283 - 291, 978-86-7379-406-8, 821.163.41.09:929 Станковић. Б., 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, Марко Краљевић на свадби своје жене у збирци Владимира Бована Народна књижевност Срба на Косову (Јуначке песме), Тематски зборник „Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 65 - 75, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Композиција и поступак приповедања у Божјим људима Борисава Станковића, Научни трудове, Филология, Паисиеви четения, А, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, Пловдив, pp. 123 - 135, 0861-0029 , 0861-0029 , 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Књижевни лик деспота Стефана Лазаревића у Житију Константина Филозофа, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 41 - 49, 0353-9008, 821.163.41.09-94 Konstantin Filozof, 2012.
Сена Михаиловић-Милошевић, Улога фокализације у карактеризацији јунака Андрићевих приповедака (на примеру приповетке „Аникина времена“), Научни трудове, Филология, Паисиеви четения, „Иво Андрич и балканското историческо битие“, 2-3. ноембри 2012, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, Пловдив, том 50, кн.1, сб. Б, pp. 259 - 271, 0861-0029, нема, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Савремена српска књижевност на Косову и Метохији као књижевност маргинализације, Зборник радова Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 275 - 285, 978-86-7379-324-5 , 821.163.41(497.115).09, 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Значење аутопоетичких исказа у поезији Мирослава Цере Михаиловића, Језик, књижевност, значење: књижевна истраживања, зборник радова , Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 331 - 342, 978-86-7379-408-2, 821.163.41.09-1 Михаиловић Цера М. , 2016.
Сена Михаиловић-Милошевић, The Phenomenon of Beauty in the Formation of a Tragic Hero (on the example of the play “Maksim Crnojević” by Laza Kostić, Актуальнi питання, проблеми та перспективи рoзвитку гуманiтаристики у сучасному iнформацiйному просторi: нацiональний та iнтернацiональний аспекти, збірник наукових праць (за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференцї від 30-31травня 2013 року), Частина I, Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура, Схудноукраїнського нацiонального универсітету імені Володимира Даля, Луганськ, pp. 114 - 118, ББК 60Я43, Ф56, 3(045), 2013.
С. Михаиловић Милошевић, Слика Метохије у делу Григорија Божовића, Научни скуп са међународним учешћем Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект, 8-9. децембар 2017., Народни музеј у Врању, Народни музеј у Лесковцу, Епархија Врањска СПЦ, Педагошки факултет у Врању, pp. 58 - 59, 978-86-80653-10-5, Врање, 2017.
Сена Михаиловић-Милошевић, Први светски рат у делу Борисава Станковића, , ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна, , Випуск 44, Кривий Рі, pp. 389 - 394, 2304-4470 , 378.147, 2015.
Сена Михаиловић-Милошевић, Наративни дискурс у романима Данила Николића, Језик, књижевност, дискурс: књижевна истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, pp. 467 - 479, 978-86-7379-368-9, 821.163.41.09-31 Николић Д., 2015.
Сена Михаиловић Милошевић, Наративност романа Власници бивше среће Данила Николића, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30.марта 2013. у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, ФИЛУМ, Крагујевац, 2, pp. 279 - 287, 978-86-85991-61-5, 821.163.41-31.09 Николић Д., 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Однос фикције и истине у прози Данила Николића, Тематски зборник од водећег националног значаја Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 107 - 119, 978-86-89025-13-2, 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
С. Михаиловић Милошевић, С. Михаиловић, Божји људи Борисава Станковића – боготражитељи с југа, Прва међународна конференција православних научника у Србији: Православље и наука, Международный научный вестник. Вестник Объединения православных ученых“, (РИНЦ, ResBib, EBSCO) и „ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия“, (список ВАК 2015, РИНЦ, EBSCO, Ulrichs, ResBib, Google Scolar), Међународнапросветна друштвена организација (МПОО) „Друштво православних научника” (ОПУ) (Русија), Одељење „Друштва православних научника” у Србији (Србија, Београд), Међународни центар за православне студије (Србија, Ниш), Друштво пријатеља српских манастира „Студенички круг” (Србија, Београд), Друштво руско-српско-црногорског пријатељства „Славянский мост”, pp. 77 - 79, ББК 86.372.24, 978-5-4473-0168-2, Београд, 2017.
Сунчица Денић-Михаиловић, Сена Михаиловић-Милошевић, Наставни садржаји из књижевности у остваривању хуманистичког, интеркултуралног и националног васпитања и образовања, Тематски зборник УЛОГА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РАЗВИЈАЊУ ХУМАНИСТИЧКИХ, ИНТЕРКУЛТУРАЛНИХ
И НАЦИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет Косовска Митровица, pp. 147 - 161, 978-86-6349-036-9, 371.3::821-82, 2014.
Сена Михаиловић-Милошевић, Драмски говор као начин карактеризације Боре Шнајдера у драми Александра Поповића, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, књ. 2, pp. 171 - 179, 978-86-85991-51, 821.163.41-2.09 Поповић А, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Епске песме о Марку Краљевићу на Косову и Метохији, Baština, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, св. 34, pp. 31 - 44 , 0353-9008, 821.163, 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Однос фикције и истине у Списку будућих покојника Данила Николића, Baština, Институт за српску култруру - Приштина / Лепосавић, св. 35, pp. 95 - 104, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Николић Д., 2013.
Сена Михаиловић-Милошевић, Сунчица Денић-Михаиловић, Смисао светлости и даљине у поезији Чеслава Милоша, Международна конференция Нобеловата награда за литература – мост между културите, ВТУ “Св. св. Кирил и Методии”, Велико Тарново, ВТУ “Св. св. Кирил и Методии”, Велико Тарново, pp. 68 - 76, 978-954-2968-48-1, UDC: нема, 2013.