Back

Др Ратомир Антоновић

Научни сарадник
Биографија
Библиографија

Ратомир Антоновић, доктор правних наука

Образовање:

2000-2004. Средња музичка школа са музичком гимназијом „Станковић“ у Београду. Смер за музичког педагога. Стечено звање: музички сарадник.

2004-2010. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Основне студије на управно-политичком смеру. Стечено звање: дипломирани правник управно – политичког смера.

2010-2012. Правни факултет Универзитета у Новом Пазару. Основне академске студије на општем смеру. Стечено звање: дипломирани правник.

2013-2015. Постдипломске студије на Правном факултету Универзитета за привреду и менаџмент у Бања Луци. Стечено звање: дипломирани правник – мастер.

2015 – 2021. – Докторске студије на Правном факултету Интернационалног Универзитета у Горажду. Одбрањена докторска дисертација “Прање новца у контексту преваре у савременим условима пословања”. Стечено звање: Доктор правних наука из области општег права.

Радно искуство:

2008-2012. Градска општина Звездара – одборник и члан Савета за друштвене делатности.

2009-2012. ЈКП „Београдске електране“ – члан Управног одбора.

2010-2012. Народна скупштина Републике Србије – саветник председника Народне скупштине за правна питања.

2012-2015. Адвокатска канцеларија „Стаменковић“ у Београду – адвокатски приправник.

2015-2019.  Фондација „Подржи живот“ у Београду – управитељ Фондације.

2018-2023.  Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” у Нишу – доцент за кривичноправну и теоријско правну ужу научну област.

2019 – 2022. –  Холдинг компанија за финансијски инжењеринг, трговину и услуге Фонд Инекс Интерекспорт АД, Београд – генерални директор.

2022.- Холдинг компанија за финансијски инжењеринг, трговину и услуге Фонд Инекс Интерекспорт АД, Београд – саветник генералног директора.

2023 – до данас – Институт за српску културу Приштина – Лепосавић – научни сарадник

Познавање страних језика: мађарски (Б1); енглески (А1) и немачки (А1).

 

Библиографија:

АНТОНОВИЋ, Ратомир, БАТАВЕЉИЋ, Драган, ИЛИОСКИ, Драган Коришћење чистије енергије из обновљивих извора у Србији и региону, уредник Љиљана Танасијевић, Зборник радова „Одржива енергетика 2017“,  стр. 21-34, Кластер привредних комора Србије, Врњачка бања, 2017. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Утицај корупције на принципе владавине права, уредник Срето Ного, Збoрник радова „Принцип владавине права“, Удружење за међународно кривично право,  стр. 342- 359, Тара 2017. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Проблем корупције у правосуђу, У: Зборник радова XИВ Међународног научног скупа “Правнички дани проф. др Славко Царић”, уредник: Милорад Бејатовић, стр. 237-246 Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад 2017. године.

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Савремена мигрантска криза у Европи и њен утицај на религијски тероризам, Правна ријеч број 52, стр. 325-336, Бања Лука, 2017. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир Настанак и развој корупције, Интермекс, Правни информатор број 9/2017, Београд, 2017. године.

ЈЕРЕМИЋ, Дејан, АНТОНОВИЋ, Ратомир, СТАНОЈЕВИЋ, Слободан, РАДОВИЋ, Томислав – “Елементи мултиваријантне анализе криминалитета на оскудним скуповима”, стр. 18-36,  ОДИТОР, часопис за менаџмент, право и финфнсије број 2/2017, Београд, 2017. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Безбедносни аспекти мигрантске кризе, У: Тематски зборник радова “Правни и безбедносни аспекти миграција и последице мигрантске кризе”, уредник: Иван Костадиновић, Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константнин Велики”, стр. 415-420, Ниш, 2017. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Злоупотреба службеног положаја овлашћеног лица у правном лицу у процесу својинске трансформације, У: Тематски зборник радова “Друштвено економски и безбедносни контекст функционисања компанија”, уредник: Александар Петковић, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, стр. 295-302, Нови Сад, 2017. године.

JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA, Aleksandra, ANTONOVIĆ, Ratomir Trade Encourages Corruption in Education and Prevents Progress in Educational Reforms in Developing Countries, International Scientific Conference “The Education at the crossrads – Conditions, Challenges, Solutions and perspectives,  Makedonsko naučno društvo, str. 231-239, Bitola, 2017. godine.

ЈАГАЊАЦ, Јасмин, ПУШАРА, Александра, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Економски аспекти комуналног отпада као енергетског извора у великим градовима у савременим условима, стр. 95-100,  Факултет заштите на раду, Универзитета у Нишу, Ниш, 2017. године.

БРКОВИЋ, Радоје, АНТОНОВИЋ, Ратомир, МИЛОВАНОВИЋ, Драган – Злоупотреба права на штрајк, стр. 1-22, Радно и социјално право, година XXИ, број 2, Београд, 2017. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Корупција као препрека у процесу реформи система образовања у Републици Србији, у: Зборник радова “Образовање, безбедност, технологија, агробизнис”, уредник: Мирсад Нуковић, НАУКАКОМ, Нови Пазар, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Legal and Security Aspects of Corruption in the Western Balkan Countries, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “25  ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ”  ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Велико Търново, Булгариа, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Утицај великих мигрантских процеса на стање безбедности у земљама Европске уније, у: Тематски зборник радова “Југоисточна Европа и постмодерни изазови”, уредник: Анастазија Ђелић, Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики”, Ниш и Центар за стратешка истраживања националне безбедности ЦЕСНА Б, Београд, стр. 273-280,  2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир, МАТОВИЋ, Ана, МАРЈАНОВИЋ, Марјан – Пожар као безбедносни проблем у Републици Србији и механизми превенције, у: Зборник радова “Примена нових технологија у менаџменту и економији АНТиМ 2018”, уредник: Маја Анђелковић, стр. 195-203,  Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије права, Београд, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Правни оквири хуманитарног рада у Републици Србији, Избор судске праксе, година 26. број 4, стр. 5-8, Београд, 2018. године,

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Тероризам као претња универзалним људским правима, у: Зборник радова “Универзално и особено у праву”, уредник: Огњен Вујовић, стр. 57-72, Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2018. године,

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Демографска катаклизма Србије и најновије мере њене пронаталитетне политике, у: Зборник радова “Демографска слика Србије”, уредник: Драган Батавељић, стр. 49-60,  Удружење “Опстанак”, Александровац, 2018. године,

МАРЈАНОВИЋ, Марјан, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Соларна енергија као ресурс на енергетском тржишту и заштита животне средине, у: Зборник радова “Трендови, технолошке иновације и дигитализација у саобраћају, екологији и логистици у функцији одрживог развоја”, уредник: Ибрахим Јусуфранић, Интернационални универзитет у Травнику, Травник, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Пружање правне помоћи као услужна делатност, у: Зборник радова “Савремени правни промет и услуге”, уредник: Миодраг Мићовић, стр. 533-545,  Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Казна затвора као облик ограничавања слободе кретања, у: Зборник радова “Процес европских интеграција и регионална сарадња”, уредник: Иван Костадиновић, Факултет за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” из Ниша, Универзитета “Унион Никола Тесла” Београд, Ниш, стр. 341-359, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Удружени злочиначки подухват НАТО земаља према СРЈ, у: Зборник радова Адвокатске коморе Ниш, уредници: Срђан Алексић и Срето Ного, Ниш, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Инострани елемент као претња уставном и националном суверенитету Босне и Херцеговине, у: Зборник радова “Суверенитет и рад међународних судова”, уредник: Срето Ного, Удружење за међународно кривично право, стр. 339-351 Тара, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир, ЦВИЈЕТИЋ, Зоран – Техничка исправност моторних возила као елемент безбедности саобраћаја, у: Тематски зборник радова “Коридори у Србији – међународни и друштвено економски значај”, Центар за стратешка истраживања националне безбедности и Интернационални универзитет у Травнику, Велика Плана, стр. 333-350, 2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Напад на службено лице у вршењу службене дужности, Избор судске праксе, година број 26, број 7/8, стр. Стр. 20-24,  Београд, 2018. године,

ANTONOVIĆ, Ratomir – “Serbia and Croatia in the field of Organized Crime: Social and Security Aspects”, International Scientific Conference “International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, University St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, p. 223-240, Bulgaria, 2018. years.

АНТОНОВИЋ, Ратомир, МАРЈАНОВИЋ, Марјан – “Wатеr а secyrity risk in the  Region”, Универзитет “Унион Никола Тесла”, Факултет за пословне студије и право, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд, Зборник радова “Инжењерски менаџмент у заштити водних ресурса”, уредник: Маја Анђелковић, Београд, 2018. године.

НЕШКОВИЋ, Слободан, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ЂЕЛИЋ, Анастазија – Борба против корупције у контексту препорука Европске уније, Европско законодавство, година 17, број 65, стр. 98-115,  2018. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Правна и материјална подршка породицама са децом, Избор судске праксе, година 27, број 2, стр. 13-17, 2019. године,

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Позитивно – правни прописи задружног законодавства Републике Србије,У: Зборник радова “Савремено задругарство у Србији”, Кнић, Правни факултет, Економски факултет и Агрономски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 123-136, 2019. године,

KRSTIĆ, Miloš, KRSTIĆ, Bojan, ANTONOVIĆ, Ratomir – The importance of science for improving competitivness of national economy, Facta Universitatis, Economics and Organization, vol. 16, p. 13-30, 2019. godine.

АНТОНОВИЋ, Ратомир, КРСТИЋ, Милош – Право на социјалну заштиту у контексту нових законских решења у Републици Србији, Економика, вол. 65, број 2 , Ниш, стр. 109-120, 2019. године.

МИЛОШЕВИЋ, Милан, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Корупција као сметња друштвеном развоју Републике Србије, Интернационални Универзитет у Травнику, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, У: тематски зборник радова “Друштвено – економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарски округ, уредник Драган Обрадовић, стр. 101-110, Ваљево, 2019. године,

СТАНКОВИЋ, Сунчица, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ЖИВОТИЋ, Илија – Социјал-ецономицс анд сафетy аспецтс оф рехабилитатион оф публиц ауторитхy wитх тхе опинион он тхе приватизатион оф тхе цомпанy, Нови бугарски универзитет, Годишњак департмана Администрација и управљање, стр. 350-382,  2019. Године, Софија.

АНТОНОВИЋ, Ратомир, ДМИТРОВИЋ, Горан, ШОШКИЋ, Лазар – Негативни утицаји глобализације и транзиције на економски развој, Интернационални Универзитет у Травнику, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, У: тематски зборник радова “Друштвено – економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарски округ, уредник Драган Обрадовић, Ваљево, стр. 589-598, 2019. године,

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Услуге приватног сектора безбедности у Републици Србији, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, У: „Слобода пружања услуга и правна сигурност, уредник Миодраг Мићовић, стр. 125-139, Крагујевац, 2019. године.

НЕШКОВИЋ,  Слободан, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ШОШКИЋ, Лазар – Пословна дипломатија и конзуларно права у савременом европском и међународном окружењу, Европско законодавство, број 67/2019, стр. 94-106, Београд,

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Правни аспекти заштите животне средине у Републици Србији, Научни скуп са међународним учешћем „Право у функцији развоја друштва“, Правни факултет Универзитета у Приштини, уредник Дејан Мировић, стр. 356-376,  2019. Косовска Митровица,

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Доживотна казна затвора за починиоце најтежих кривичних дела, Удружење за међународно кривично парво, тематски зборник “Одговорност и санкција у кривичном праву”, уредник: Срето Ного, стр. 223-237, Тара, 2019. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир, БЕЈАТОВИЋ, Горан – Личност извршилаца високотехнолошких кривичних дела, У: Зборник реферата са XВИ Међународног правничког скупа “Правнички дани проф. др Славко Царић”, Универзитет Привредна академија, Правни факултет, стр. 290-298, 2019. године Нови Сад,

MATOVIĆ, Ana, ANTONOVIĆ, Ratomir, TOŠIĆ, Nataša – Modern forms of high-tech fraud in the function of money laundering, International journal of Economics and Law, No. 25, p. 9-18, 2019. Belgrade.

ТОШИЋ, Наташа, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Саобраћај као безбедносни ризик на подручју Југоисточне Европе, У: Тематски зборник радова “Савремени трендови у развоју саобраћаја и безбеднисти региона Југоисточне Европе, Факултет за парво, безбеднист и менаџмент Константин Велики, стр.265-274, Ниш, 2019. године,

ŽIVOTIĆ, Ilija, PAVLOVIĆ, Jasmina, ANTONOVIĆ, Ratomir – Geosafety challenges and economics cooperation of the countries of the Danube-Black Sea Region, Bulgarian Academy of Sciences Institute for the Societes and Knowledge and Center for Strategic research on National security – CESNA B, Belgrade, p. 157-162, Belgrade, 2019. year.

БРКОВИЋ, Радоје, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Улога и значај привредних друштава за волонтирање, Право и привреда број 7-9,  стр. 634-648, 2019. године.

БРКОВИЋ, Радоје, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Заштита материнства у радноправним односима, Правни живот, година 68, књига 617, број 11, стр. 561-573,  2019. године.

BRKOVIĆ, Radoje, ANTONOVIĆ, Ratomir – Global changes in employment in the Republic of Serbia, Ius Romanum broj 2, 2019. godine, p. 273-286, Sofija.

NEŠKOVIĆ, Slobodan, ĐELIĆ, Anastazija-Tanja, ANTONOVIĆ, Ratomir, LUTOVAC, Mitar, KETIN, Sonja – Incorporation of information: communication tehnologies in economics and environmental espionage, Fresenius Environmental Bullten, p. 4062-4075, volume 29, No. 05/2020.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Security problems and challenges of the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina, U: Tematski zbornik radova “Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug”, editor: Slobodan Nešković, 2020. godine, Valjevo.

ТУФЕГЏИЋ, Василија, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Еколошки аспекти развоја локалне заједнице – претње и изазови, У: Тематски зборник радова “Друштвени развој и безбедност заједнице са акцентом на град Ваљево и Колубарски округ”, едитор: Слободан Нешковић, 2020. године, Ваљево.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Корупција као фактор ризика у XXИ веку, У: Зборник радова “Улога државе и права у XXИ веку”, Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, стр. 512-522, 2020. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Вербални деликт у међународном кривичном праву, У: “Либер Амицорум проф. др Миленко Крећа: Међународно јавно и кривично право у XXИ веку”, Удружење за међународно кривично право (ур. Ного С.), Интермеx, Београд, стр. 664-674.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Права корисника банкарских услуга у контексту мера за спречавање прања новца, У: Зборнику радова “Услуге и права корисника”, Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, уредник: Миодраг Мићовић, стр. 181-199 2020. године, Крагујевац.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Корупцията в страните от Западните Балкани в аспектите на правото и сигурността, У: Зборнику са међународне научне конференције “ПРОБЛЕМИ НА НАЦИОНАЛНАТА И КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ”, Универзитет “Свети Кирил и Методиј”, Велико Трново, стр. 218-234, 2020. године.

БРКОВИЋ, Радоје, АНТОНОВИЋ, Ратомир – Извесност глобалне економске кризе и пораст незапослености услед пандемије ЦОВИД 19, “Култура полиса”, ВИИ посебно издање, Нови Сад, стр. 69-84, 2020. године.

ŽIVOTIĆ, Ilija, ANTONOVIĆ, Ratomir, DULjEVIĆ, Biserna – Safety management of state institutions in crisis events in the Balkans, Yearbook of Administration and Management Department, Nov bъlgarski universitet. Департамент Администрация и управление, София, стр. 128-157, 2020. године.

БАТАВЕЉИЋ, Драган, АНТОНОВИЋ, Ратомир, ИЛИОСКИ, Драган – Задругарство не познаје границе – Задруге у Републици Српској по узору на Републику Србију, У: Зборник радова “Савремено задругарство у Србији”, Универзитет у Крагујевцу, Правни, Економски и Агрономски факултет, Кнић, стр. 87-105, 2020. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Утицај пандемије Цовид 19 на безбедносне аспекте друштва, У: Зборник радова “Право и друштво у условима пандемије”, Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, стр. 245-253, 2021. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Систем обједињене наплате комуналних услуга у великим градовима Србије, У: Зборник радова “Услуге и владавина права” (ур. Вујисић, Д.) Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, стр. 487-504, 2021. године.

ANTONOVIĆ, Ratomir; STANKOVIĆ, Milan – Crisis Cpmmunication and Risk Management, U: VIRTUAL international conference Path to a knowledge society-managing risks and innovation PaKSoM, (ur. Stanković, M; Nikolić, V.), Complex System Research Centre, Niš, Serbia Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Niš, str. 31-36, 2021. godine.

АНТОНОВИЋ. Ратомир – Изазови за међународно кривично право у условима пандемије ЦОВИД 19, У: Зборник радова “Изазови за међународно кривично право” (ур. Ного, С.), Интермеx, Београд, стр. 225-237, 2021. године.

ANTONOVIĆ, Ratomir; ŽIVOTIĆ, Ilija; DULJEVIĆ, Biserna – Secutiy Challenges and Risks During the Pandemic COVID-19, The World After/In Global Pandemic, National Security Department, University of Veliko Trnovo, Bulgaria, 2021. year.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Стручно оспособљавање кадрова у правосуђу у Републици Србији, У: Тематском зборнику радова “Модернизација између просперитета и деструкције” (ур. Нешковић, С.), Међународна академија наука, уметности и безбедности, Убиверзитет Свети Кирил и Методиј, Велико Трново Бугарска и Центар за стратешка истраживања националне безбедности ЦЕСНА Б, Београд, стр. 195-208. 2021. година.

КАЧАРЕВИЋ, Славица; АНТОНОВИЋ, Ратомир; БОГДАНОВИЋ, Биљана – Друштвени положај, вредности и улога медија у савременим процесима глобализације, У: Зборник радова “Отпорност економије, права и медија у условима неизвјесности глобално и регионално са посебним освртом на земље западног Балкана” (ур. Радивојевић, М; Имамовић, М.) Интернационални универзитет Травник у Травнику, стр. 241-248, 2021. године.

KAČAREVIĆ, Slavica; ANTONOVIĆ, Ratomir – Europeans Union Funds at Regional Connectivity and Service Economy in the Countries on the Western Balkans, U: Tematski zbornik “Reflections on Education and the Digital Transformation of Knowledge” (ur. Nešković, S; Todorova, B.) Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge and Center for Strategic Research on National Security – CESNA B, Sofia, str. 157-176, 2021. year.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Корпоративно пословање у условима ЦОВИД 19 у Републици Србији и свету, У: Тематски зборник радова “Друштво и ЦОВИД 19” (ур. Нешковић, С.), Универзитет Свети Кири ли Методиј, Центар за стратешка истраживања националне безбедности ЦЕСНА Б Београд и Међународна академија наука, уметности и безбедности, Београд, стр. 427-438, 2021. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Заштита пијаће воде у Београду, У: Зборник радова “Заштита вода у зеленој индустријској револуцији” (ур. Анђелковић, М; Радосављевић, М.), Факултет за информационе технологије и инжињерство Београд, Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 45-58.

АНТОНОВИЋ, Ратомир; ДМИТРОВИЋ, Горан – Безбедносни аспекти телекомуникационог и поштанског саобраћаја у Републици Србији, У: Зборник радова са XXXИX симпозијума о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел (ур. Марковић, Д.), Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2021. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир; ЖИВОТИЋ, Илија – Геноциди над српским народом, У: Зборник апстраката са Девете научне конференције са међународним учешћем “Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Факултет за пословне студије и право Универзитета Унион “Никола Тесла”, Факултет информационих технологија и инжењерства, Универзитета Унион “Никола Тесла”, Београд, стр. 24-25, 2022. године.

Радови објављени после избора у звање доцента:

АНТОНОВИЋ, Ратомир, Услуге добровољних ватрогасних друштава – некад и сад, У: Садашњост и будућност услужног права (ур. Вујисић, Д), Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за друштвене науке, Крагујевац, (ИСБН 978-86-7623-112-6, ЦОБИСС.СР-ИД 68792329), стр. 361-378, 2022. године.

БАТАВЕЉИЋ, Драган; АНТОНОВИЋ, Ратомир; ИЛИОСКИ, Драган – Политичка корупција као битан фактор кршења људских права, У: “Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда” (ур. Благић, Д.), Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2022. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир; МАРЧЕТИЋ, Анђела – Безбедносни аспекти телекомуникационог и поштанског саобраћаја у Републици Србији, Хоризонти менаџмента, ИИ (1), (ИССН 2812-7153),  стр. 183-201. 2022. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Интерна ревизија у јавном комуналном предузећу, У: Зборник апстраката “Примена нових технологија у менаџменту и економији”, Факултет за пословне студије и право Универзитета “Унион Никола Тесла”, ИСБН: 978-86-81400-68-5, СТР. 44-46, 2022. године.

АНТОНОВИЋ. Ратомир; БОЖОВИЋ, Владимир – Проблем и елементи политичке корупције, Друштвени одговор број 1, стр. 9-23, 2022. године (ИССН 2955-9049),

BOGDANOVIĆ, Biljana; ANTONOVIĆ, Ratomir – Partnership for Peace and the Concept of European Security with reference to Population Health, The World in the new global crisis, Proceedings of an International Scientific, National Security Department in cooperation with Department of Organization and Methodology of Social Care, University of Veliko Tarnovo, Bulgaria, (ISSN 2738 8689), pp. 39-63, 2022. year,

ŽIVOTIĆ, Ilija; ŠTRBAC, Katarina; ANTONOVIĆ, Ratomir; TOMORI, Mareglen – The impact of security challenges on tourism development, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Circular and Bioeconomy „CIBEK 2022“, Belgrade School of Engieneering Management, Belgrade (ed. Jurčić, A.), pp. 123-136, 2022. year (ISSN 2955-9006)

ANTONOVIĆ, Ratomir – Discrimination of HIV-Positive Persons When Establishing an Employment Relationship, Fighting for Empowerment in an Age of Violence, IGI Global , 2022. pp. 160-172,  (ISBN 9781668446946)

ŽIVOTIĆ, Ilija; ANTONOVIĆ, Ratomir – Natural disasters as a cause of emergency situations

from the security and legal aspect, “International Journal of Economics and Law”, Vol. 12, No. 35, Faculty of Business Studies and Law “Union Nikola Tesla” University, Belgrade (ed. Radosavljević, Ž.), pp. 285 – 305 (ISSN 2863-3409)

ANTONOVIĆ, Ratomir; MANOLOV, Georgi – Weapons trade as a security challenge of modern society, Security challenges of modern society : dilemmas and implications : thematic international monograph, Belgrade : University „Union-Nikola Tesla“ ; Nis : Faculty of Law, Security and Management “Constantine the Great”, pp. 131-148,  (ISBN 978-86-6113-074-8 (broš.)), 2022. god.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Правно – безбедносни аспекти спорта, Гласник за друштвене науке број 14, стр. 189-204, (ИССН 1821-3421), 2022. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир; ПЕТКОВИЋ, Андрија – Казнена политика држава југоисточне Европе и хармонизација са Европском унијом, Европско законодавство, год. 21, број 79, стр. 141-155      (ИССН 1451-3188), 2022. године.

STANKOVIĆ, Milan , ANTONOVIĆ, Ratomir  Positioning Traffic Security through the Issue of the Railway Police, School of Economics and Business, Trg oslobodjenja – Alija Izetbegović 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 14, 2022. (accepted papers)

STANKOVIĆ, Milan; ANTONOVIĆ, Ratomir – Traffic Security Risk Management and the Position of the Railway Police, 4th Virtual International Conference Path to a Knowledge Society – Managing Risk and Innovation PaKSoM 2022. Complex System Research Centre, Niš, Serbia Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Niš, 2022. godine.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Криза владавине права у Европској унији, Енергетска криза као кључни изазов за економију, владавину права и медијске слободе земаља Западног Балкана са посебним освртом на Босну и Херцеговину, Интернационални Универзитет Травник, Травник, стр. 414-421, (ИССН: 2232-8807), 2022. године;

БОЖИЋ, Ванда; АНТОНОВИЋ, Ратомир – Безбедносни аспекти спорта, Копаоничка школа природног права “Слободан Перовић”, Београд, стр.  (ИСБН 978-86-81956-08-3)

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Концепт Е-демократије као савремени облик владавине права, Европско законодавство, год. 21, број 80, стр. 13-30 (ИССН 1451-3188), 2022. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир; ЉУБИНКОВИЋ, Стефан – Допринос нирнбершке пресуде на развој међународног права, У: Зборник апстраката са Десете научне конференције са међународним учешћем “Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Факултет за пословне студије и право Универзитета Унион “Никола Тесла”, Факултет информационих технологија и инжењерства, Универзитета Унион “Никола Тесла”, Београд, стр. 43-47, 2023. године.

НОГО, Срето; АНТОНОВИЋ, Ратомир – Принципи модерног модела федералног уређења Русије; СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, Липецкий государственный Технический Университет, Воронеж, бр. 93-105, (ISBN 978-5-4292-3241-6), 2023. године.

АНТОНОВИЋ, Ратомир – Политика еколошког менаџмента и одрживог развоја, “Обновљиви извори енергије, алтернативе и шансе за енергетску независност држава и региона, са посебним освртом на Републику Србију” (ур. Нуковић, М.), Центар за науку и образовање НАУКАКОМ, Нови Пазар, стр. 20-30, (ИСБН 978-86-81204-08-5), 2023. године.

AНТОНОВИЋ, Ратомир – Сајбер криминалитет као криминалитет данашњице – научна монографија, Центар за стратешку анализу, Београд (ИСБН 978-86-82510-02-4), 2023. године.