Back
Проф. др Оља Арсенијевић

Проф. др Оља Арсенијевић

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Биографија
Библиографија

Оља Арсенијевић, редовни професор из области менаџмента, рођена је 1967. у Новом Саду.

Образовање

Дипломирала је на Филозофском факултету Новосадског универзитета 1991. дипломским радом на тему „Кулинарска лексика и лексика посуђа у Срему“.

На Факултету за менаџмент, Универзитета „Привредна академија“ завршила је магистарске студије (2001-2003). У оквиру магистарских студија положила је све испите са просечном оценом 10, и одбранила магистарску тезу (2003) под насловом  Организациона култура високообразовних институција које изучавају менаџмент“.

Докторску дисертацију под насловом „Моделовање евалуације образовања за менаџмент“ је одбранила 2007. на Факултету за менаџмент Универзитета „Привредна академија“.

Радно искуство

Од 2001. до 2014. године запслена је на Факултету за менаџмент у Новм Саду, најпре као асистент 2001 – 2007. потом као доцент од 2007. до 2012. па као ванредни професор од 2012. до 2014. године.

На факултету за менаџмент била је, осим у настави, ангажована и као шеф Катедре за оперативни менаџмент од 2008. до 2010. године, а у периоду од 2010. до 2014. године као продекан за науку.

На истом факултету била је оснивач студијског програма Менаџмент у медијима и руководилац истог од 2002 – 2004.

Од 2014. године запослена је на Факултету за пословне студије и право као ванредни професор, до 2018. када је од 24. јануара изабрана за редовног професора.

На Факултету за пословне студије и право била је лице задужено за квалитет у процесу самоврендовања институције, као и продекан за науку.

Од 2019. године ангажована је као гостујући професор  на Факултету организационих наука у Крању, Универзитета у Марибору на предмету Лидерство.

Од маја 2021. запослена је на Институту за српску културу у Лепосавићу.

Оља Арсенијевић је била члан програмског одбора и уредник зборника радова на међународним конференцијама:

 1. „На путу ка добу знања“, од 2006 – 2014.
 2. „Право, економија и менаџмент у савременим условима“ – LEMiMA, од 2014 – 2021. https://www.fpsp.edu.rs/sr/medunarodna-naucna-konferencija-pravo-ekonomija-i-menadzment-u-savremenim-uslovima-lemima
 3. «Примена нових технологија у менаџменту и економији» – АНТиМ, од 2014 – 2021. http://antim.rs/
 4. International conference on organizational science development, https://konferenca.fov.um.si/odbori/#tab-id-5 од 2017 – 2021.

Учешће у уредништву часописа

 1. Баштина, Институт за српску културу, Приштина/Лепосавић, https://scindeks.ceon.rs/EditorialBoard.aspx?issn=0353-9008
 2. International Journal of Economics and Law, Факултет за пословне студије и право, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд, https://economicsandlaw.org/editorial-team/
 3. Трендови у пословању, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд

http://www.trendovi.vspep.edu.rs/index.php/tp/about/editorialTeam

Била је ментор на три одбрањене докторске дисертацијe. Тренутно је ментор на две докторске дисертације које су у фази израде на Факултету за пословне студије и право, Универзитета «Унион – Никола Тесла».

Била је ментор на четири магистарске тезе, 3 мастер рада и више десетина дипломских радова.

Креирала је програм који је акредитован у Заводу за унапређење васпитања и образовања Компетенције директора школе за нову парадигму управљања, 556-XIII/27/2010 , www.zavod.edu.rs

Научноистраживачки пројекти на којима је учествовала као руководилац или као члан пројектног тима

 1. У периоду 2006- 2010. године била је ангажована на научном пројекту финансираном од Секретаријата за науку Аутономне Покрајине Војводине „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ (ев. бр 114-451-0248). Најпре као сарадник на пројекту (руководила проф. др Ђуро Кутлача), а последње три године као руководилац пројекта.
 2. У периоду 2011- 2019. године, била је ангажована на научноистражиачком пројекту финансираном од Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Дигиталне медијске техноогије и друштвенообразовне промене“ (ев. бр 47020, руководилац проф. др Милица Андевски) као истраживач А1 категорије.
 3. Као руководилац тима и уредник тематског зборника је учествовала и на међународним пројектима који су се у реализовали у оквиру Факултета за пословне студије и право: „Enterpreneurship for a Suistanable Economy“, FP DH/PE1/0116-0217/2016-2017 и „Comparative Analysis оf Social Entrepreneurship иn Serbia, Russia, Europa аnd in the World“, No. ФПДХ/ПЕ2/0117-0218/2017-2018.
 4. Као члан тима учествовала је на пројекту „Истраживање параметара у области одрживог рaзвојa еколошког система с аспекта мониторинга, заштите и коришћења вода», /401-00-973/2017-07, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде
 5. Члан тима на пројекту «Истраживања у области примене нових технологија у менаџменту и економији», /451-03-0018412018-14 од 04.04.2018., суфинансиран од Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Факултета за пословне студије и право и Факултета за стратешки и оперативни менаџмент
 6. Лкан пројектног тима на пројекту «Истраживања савремених достигнућа, трендова и могућности примене код нас у области права, економије и менаџмента», /45I-03-0012512017-14 од 06.04.2017.,суфинансираног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Факултета за пословне студије и право и Факултета за стратешки и оперативни менаџмент.
 7. Као члан пројектног тима учествовала је на пројекту „Истраживање архивске грађе и сведочења преживелих логораша са посебним освртом на повод, чињенице и последице холокауста“, / 451 -03-00011 / 20I8-14, суфинансираном од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Факултета за пословне студије и право, Факултета за стратешки и оперативни менаџмент и Музеја жртава геноцида, Београд.
 8. Члан тима на пројекту „Safety Culture of the Young“, / ФП ДХ/БЕ1/1115-1117/2015-2017 финансираном од Факултета за пословне студије и право, Факултета за менаџмент Универзитета “Унион-НиколаТесла“, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Maribor, Slovenia (уговор бр. 551/17 од 14.09.2017.) и University Donja Gorica, Podgorica, Montenegro.
 9. Члан пројектног тима на пројекту „In The spirit of olimpic“, / FP DH/IMT/0616-0618/2016-2018 Факултета за пословне студије и право, Универзитета “Унион-Никола Тесла“, Високе школа за пословну економију и предузетништво, Београд (уговор бр.428/16 од 19.07.2016), Факлутета за менаџмдент Универзитета „Унион Никола Тесла“ (уговор бр. 268/17 од07.12.2017.), Факултета за едукацију, Универзитета у Травнику, Босна и Херцеговина (уговор бр. 721/16 од 16.12.2016.); Факултета за спорт, Универзитета “Унион НиколаТесла“(уговор бр.43/14 од 21.01.2014) и UniversityDonjaGorica, Podgorica, Montenegro.
 10. Члан пројектног тима на међународном пројекту „Benchmarking оf Top Political Management оf The Republic оf Slovenia аnd тhe Possibility оf Applying Their Experience тo тhe Republic оf Serbia“, / No. ФП ДХ/МЕ 4/0217-1217/2017. Сарадња: Faculty of Business Studies and Law, University „Union–Nikola Tesla”, Belgrade, Faculty of Strategic and Operational Managment, University “Union – Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia (уговор бр.74/16 /16 од 13.04. 2016); Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Maribor, Slovenia (уговор бр. 551/17 од 14.09.2017)
 11. Члан пројектног тима на пројекту «Даљи правци економске трансформације у функцији развоја», /ФП ДХ/ПЕ/0717-0119/2017-2019. Учесници: Факултет за пословне студије и право, Универзитет “Унион-Никола Тесла“ Факултет за пословне ин управне веде, Ново место, Словенија (уговор бр. 362/16 од 17.06.2016), Факултета за организацијске веде, Крањ, Универзитет у Марибору, Словенија (уговор бр.551/17 од 14.09.2017.) и Војна академија Универзитета одбране, Београд (уговор бр. 571/16 од 05.10.2016.);
 12. Члан пројектног тима на пројекту „New business tendencies“ /No.IP1-03.07-20.12.2018 Учесници: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (BEE), Belgrade, Serbia; The Edutus University Engineering Institute, Tatabanya, Hungary; Faculty of Business Studies and Law, University Union “Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia; KazHLIU University, Kazakhstan; North-Caucasus Federal University, the Russian Federation, Russia; Faculty of Information Technology and Engineering, University Union “Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia; New Bulgarian University, Sofia,Bulgaria; Business College of Applied Studies “Prof. Radomir Bojkovic,PhD”, Krusevac, Serbia.
 13. Члан пројектног тима на пројекту: „Професионализација менаџмента у здравству у Србији као услов повећања успешности“ /Бр. ФПДХ/МЕ2/0116-0417/2016-2017 Учесници:Факултет за пословне студије и право, Универзитет “Унион-Никола Тесла“; Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет “Унион – НиколаТесла”, Београд, Србија, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд, Србија (уговор 428/16 од 19.07.2016); Војна академија, Београд, уговор бр. 571/16 од 05.10.2016.).
 14. Руководилац пројекта „Мастер мајнд у бизнису, оснаживање за покретање сопственог бизниса и пракса за студенте завршних година“, /ФП ДХ/МЕ3/0316-0916/2016, Факултет за пословне студије и право, Универзитет “Унион-Никола Тесла“ у сарадњи са Rockon BVBA, Холандија.
 15. Члан истраживачког тима на пројекту „Вршњачко насиље», ФП ДХ/ПР/0218-0918/2018, Факултета за пословне студије и право, Института за српску културу и историју, Лепосавић, Средњае школе „Ушће“, Београд и Основне школе „Коста Вујић“, Земун.
 16. Члан пројектног тима на пројекту „Јавни сектор – могућности целисходнијег функционисања», ФП ДХ/ПЕ2/0116-0617/2016-2017. Факултет за пословне студије и право, Универзитет “Унион-Никола Тесла“, Војна академија Универзитета одбране, Београд (уговор бр. 571/16 од 05.10.2016.).

Резултати наведених пројеката су објављени у монографијама, тематским зборницима радова и часописима.

Говори руски, словеначки и енглески језик.

Извод из библиографије

https://ris2.mpn.gov.rs/reference

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.YSDqh44za00

https://e-cris.sr.cobiss.net/public/jqm/search_basic.aspx?lang=scr&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=olja%20arsenijevi%C4%87

https://orcid.org/0000-0002-0465-0508

Монографије

 1. Culture, Achievement, Mentoring and Education for management : The Study of Students of Faculty of Management, Saarbrücken : LAP LAMBERT, COBISS.SR-ID 512392349, ISBN – 978-3-659-25577-9
 2. Управљање променама, Цеком букс, Нови Сад, ISBN – 978-86-85943-45-4
 3. Пословно и колективно преговарање, Цеком, Сремски Карловци, стр. 274. ISBN 978-86-6185-018-9
 4. Интелектуални капитал организације: савремени управљачки инструмент, Факултет за пословне студије и право, ISBN – 978-86-81088-04-3

Поглавља у монографијама међународног значаја

 1. Development of an Optimization Tool for Intangibles in SMEs: A Case Study from Serbia with a Pilot Research in the Prestige by Milka Company, Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, pp. 320 – 347, 2017. doi: 10.4018/978-1-5225-1949-2, ISBN 13: 9781522519492
 2. Role of Regional Development Agencies in Entrepreneurial and Rural Development : emerging research and opportunities, (Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) book series). Hershey, PA: IGI Global, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), cop. 2020. XXIII, 246 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-7998-2641-5.

Радови индексирани у WEB of Science и SCOPUS

 1. Gabrsek, R, Ferjan, M, Podbregar, I, Arsenijevic, O. Sprajc, P, (2018) CEO Background and Company Performance – Evidence from the Cohesion Regions of Eastern and Western Slovenia, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, Inst Local Self-Government Public Procurement, Maribor, vol. 16, no. 3, pp. 591 – 612, ISSN 1581-5374, doi: 10.4335/16.3.591-612(2018)
 2. Erjavec, K, Arsenijevic, O, Starc, J, (2018) Satisfaction with managers’ use of communication channels and its effect on employee-organisation relationships, Journal for East European Management Studies, Nomos Verlagsgesellschaft Mbh &Amp; CO KG, vol. 23, no. 4, pp. 559 – 578, ISSN 0949-6181, doi: 10.5771/0949-6181-2018-4-559, Baden-Baden.
 3. Arsenijević, O. Trivan, D. Podbregar, I. Šprajc, P. (2017) Strategic Aspect of Knowledge Management, Organizacija – Journa of Management, Informatics and Human Resoruces, FON Univerziteta u Mariboru, vol. 50, no. 2, ISSN 1138-5454, doi: 1378467
 4. Dimić, M. Barjaktarević, L. Arsenijević, O. Šprajc, P. Janez, Z. (2018) Measuring the Concentration o f Insurance sector – the Case of Southeastern European Countries, WALTER DE GRUYTER GMBH, vol. 51, no. 1, pp. 50 – 64, ISSN 1318-5454, doi: 10.2478/orga-2018-0004

Цитираност

Извештај из SCOPUS базе показује укупно 7 цитата и 1 h-index

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=45560925600

Извештај Google Scholar liste показује укупно 90 цитата (h-index = 5, i10-indeks = 1)

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=2vuW3rcAAAAJ

Извештај са истраживачке платформе Researchgate показује укупно 36 цитата:

https://www.researchgate.net/profile/Olja-Arsenijevic

Извештај библиотеке Матице српске  од  14.05. 2021. године у којој се наводи 19 хетероцитата, h-index 2 цитата.

Монографска студија/поглавље у монографији
Arsenijevic, O. Kastratovic. E. Orciс (2017) Development of an Optimization Tool for Intangibles in SMEs: A Case Study from Serbia with a Pilot Research in the Prestige by Milka Company, Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, pp. 320 - 347, 2017. doi: 10.4018/978-1-5225-1949-2, ISBN 13: 9781522519492
Vemić, M. Arsenijević, O. (2020) Role of Regional Development Agencies in Entrepreneurial and Rural Development : emerging research and opportunities, (Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) book series). Hershey, PA: IGI Global, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), cop. 2020. XXIII, 246 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-7998-2641-5. [COBISS.SR-ID 14040841]
Bubulj, M. Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2012) Culture, Achievement, Mentoring and Education for management : The Study of Students of Faculty of Management, Saarbrücken : LAP LAMBERT, COBISS.SR-ID 512392349, ISBN - 978-3-659-25577-9
Радови у међународним часописима
Gabrsek, R, Ferjan, M, Podbregar, I, Arsenijevic, O. Sprajc, P, (2018) CEO Background and Company Performance - Evidence from the Cohesion Regions of Eastern and Western Slovenia, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, Inst Local Self-Government Public Procurement, Maribor, vol. 16, no. 3, pp. 591 - 612, ISSN 1581-5374, doi: 10.4335/16.3.591-612(2018)
Erjavec, K, Arsenijevic, O, Starc, J, (2018) Satisfaction with managers' use of communication channels and its effect on employee-organisation relationships, Journal for East European Management Studies, Nomos Verlagsgesellschaft Mbh &Amp; CO KG, vol. 23, no. 4, pp. 559 - 578, ISSN 0949-6181, doi: 10.5771/0949-6181-2018-4-559, Baden-Baden.
Kastratović, E. Arsenijević, O. Miletić, L. (2016) Level of Tolerance to Changes in Vojvodina Enterprises, International Review, (2016, No. 1-2), Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, ISSN 2217-9739 http://dx.doi.org/10.5937/intrev1602074K
Trivan, D. Arsenijević, O. Kastratović, E. (2016) Management of organizations in Serbia from the aspect of the maturity analysis of information security, International review, No. 2016/3-4, pp. 42 - 50, ISSN 2217-9739, udc: 005.52:005.922(497.11), doi: 1074973
Gajdobranski, A. Arsenijević, O. Krmpot. V. (2016) Business Success Indicators in Banking the Case of Raiffeisen Bank International (RBI), International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 16. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
Arsenijević, O. Dimić, M. Radosavljević, M. (2016) The Test of Tolerance to Changes in Cultural Centre of Novi Sad, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 18. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2016) Persuasive Communication as Art of Persuasion, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 6, No. 18. https://economicsandlaw.org, ISSN 2683-340 (Online)
Арсенијевић, О. Димић, М. Булатовић, Љ. (2017) Дијагностиковање типа организационе културе у компанији Телеком, Одитор, 23 (2017) ISSN 2217-401X, Online ISSN 2683-3476, https://oditor.rs/sr/dijagnostikovanje-tipa-organizacione-kulture-u-kompaniji-telekom/
Dimić, M. Paunović, S. Arsenijević, O. (2018) Analysis of the Business of the Insurance Sector in the Countries of Central and Eastern Europe in the Conditions of the Crisis, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 8, No. 22, https://economicsandlaw.org ISSN 2683-340 (Online)
Marinković, J. Arsenijević, O. Daničić M. (2018) Role of Fairs in Knowledge Management Processes in Organization – Research Framework, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 8, No. 24, https://economicsandlaw.org/Vol-24/ ISSN 2683-340 (Online)
Arsenijević, O. Podbregar, I. Šprajc, P. (2020) Determinants of Successful Business Student Mentoring in Higher Education: Fundamental or a Fad? International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 10, No. 28 https://economicsandlaw.org/Vol-28/ ISSN 2683-340 (Online)
Lugonjić, M. Arsenijević, O. (2021) Attitudes of Medical Students About E-learning, International Journal of Economics and Law, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 10, No. 31, https://economicsandlaw.org/ ISSN 2683-340 (Online)
Arsenijević, O. Lugonjić, M. Šprajc, P. (2021) Development of Physical Culture as a Social Imperative in the System of Value Orientation of Young People in the Republic of Serbia, Faculty of Education – University of Travnik, Bosnia & Herzegovina, vol. 14, no. 1, pp. 115 - 121, Jun.
Радови у националним часописима међународног значаја
Bubulj, M. Arsenijević, O. Simić, J., (2011)“ The impact of organizational culture on the development of the achievement motive among university students”, Educational Research and Reviews June 2011, Izdavač Academic Journals, Vol. 6, Br. (6), pp. 481-488, http://www.academicjournals.org/ERR, ISSN 1993-8233@2011Academic Yournals
Арсенијевић, О. Вемић, М. (2011) Пословни инкубатор као фактор привредног развоја Србије – студија случаја пословног инкубатора у Зрењанину, Индустрија, Економски институт, Београд, pp. 153 - 174, ISSN 0350-0373, udc: 334.72:332.14 (497.113)
Arsenijević, O. Trivan, D. Podbregar, I. Šprajc, P. (2017) Strategic Aspect of Knowledge Management, Organizacija – Journa of Management, Informatics and Human Resoruces, FON Univerziteta u Mariboru, vol. 50, no. 2, ISSN 1138-5454, doi: 1378467
Dimić, M. Barjaktarević, L. Arsenijević, O. Šprajc, P. Janez, Z. (2018) Measuring the Concentration o f Insurance sector - the Case of Southeastern European Countries, WALTER DE GRUYTER GMBH, vol. 51, no. 1, pp. 50 - 64, ISSN 1318-5454, doi: 10.2478/orga-2018-0004
Arsenijević, O. Jovanović, L. Radosavljević, M. (2017) Relationship between organizational climate and management effectiveness, Industrija, Ekonomski institut, Beograd, vol. 45, no. 1, pp. 61 - 80, ISSN 0350-0373, udc: 005.42 005.332.8:005.73, doi: 10.5937/industrija 45-11088
Саопштења са међународних скупова штампана у целини
Arenijević (Delić), O. (2006) The Influence of Communication on the Motivation in E-Learning , The Third international Conference on informastics, educational tehnology and new media in education, Urednik Dragan Soleša, Recenzenti: Ivan Gerlič, Heli Ruokamo, Danimir P. Mandić, Jovan Savičić, Dragan Soleša, Marjan Krašna, Pedagoški fakultet, Sombor, str. 100-108, 429 str. ISBN 86-83097-51-X
Арсенијевић, О. Арсенијевић, С. (2007) Зашто радити у тимовима, У: Арсенивевић, О. Савић, Т. (ур) Зборник радова „На путу ка добу знања“, Фаултет за менаџмент, Нови Сад, ISBN 978-86-85067-25-9
Арсенијевић, О. Арсенијевић, С. (2007) Пројектни начин рада у функцији повећања ефективности комуницирања студената. 11. интернационални симпозијум из пројектног менаџмента YUPMA 2007 „Пројектни менаџер – професија будућности“, YUPMA - Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, ISBN 978-86-86385-02-4
Арсенијевић, О. (2008) Применљивост стечених академских знања у привредним организацијама. У: Матејић, Властимир (Ур): 15. зборник радова са научног скупа „Технологија, култура, развој“, стр. 259-268. ISBN 978-86-904137-7-5
Арсенијевић, О. Стаматовић, М. Вемић, М. (2009) Утицај светске економске кризе на развој малих и средњих предузећа у Србији, У: Аранђеловић, Зоран (Ур): Зборник радова са 14. научног скупа „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе“, стр. 513-531. Ниш. ISBN 978-86-85099-88-5
Арсенијевић, О. Радошевић, Т. (2009) Управљање променама и изазови стратешке бриге о младима у Србији. У: Матејић, Властимир (Ур): 16. зборник радова са научног скупа „Технологија, култура, развој“, стр.285-293. ISBN 978-86-904137-8-2
Арсенијевић, О. Бубуљ, М. Ђукић, М. (2009) Утицај креативне организационе културе на ефикасност и ефективност менаџмента у привредним организацијама у Војводини – оквир за једно истраживање. У: Арсенијевић, О. Савић, Т. Зборник радова са 8. научне конференције „На путу ка добу знања“, Факултет за менаџмент, Нови Сад, ISBN 978-86-85067-27-3
Arsenijević, O. Ristić, D. Bubulj, (2010) M. Self evaluation as a tool for managing developing changes in education for management – an experience“, International Tehnology, Education and Development Conference, Valencie, Spain, ISBN: 978-84-613-5538-9 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Lj. Bulatović, G. (2010), The Future of Managers Education in Serbia, Upravljanje novinarskim istraživanjem: naučni modeli u novinarskoj istraživačkoj praksi, Scientific Committee International Association for Technology, Education and Development (INTED), pp. 4542 - 4551, ISBN 978-84-613-5538-9 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. Lj. (2010) Interactive Communication in Online Education, 3rd International Conference of Education, Research and Innovation, International Academy of Technology, Education and Development (IATED) pp. 1872 - 1877, ISBN 978-84-614-2439-9,https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2010) Elements of the Credibility of Online News Media, (Proceedings Paper) 3rd International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid 1841-1849, ISBN: 978-84-614-2439-9, ISSN2340-1095 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Стаматовић, М. Арсенијевић, О. Кадарјан, Д. (2010) Стратешки аспекти учећих организација“, Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Технички факултет, Бор, ISBN: 978-86-80987-77-4
Kolarić, B. Arsenijević, O. Radojčić, S. (2011) The organizational barriers in sharing knowledge and collective learninig: a case study of Telecom Serbia, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), , pp. 3899 3809,ISBN978-84-614-7423-3 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. Lj. (2011) Schools as learning organizations, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), pp. 006278 - 006285, ISSN 978-84-614-7423-3, Spain, 7 - 9. Mar, 2011, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2011) Public relations in the digital world o social media”, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), pp. 2542 - 2549, ISBN 978-84-615-0441-1 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2011) Investigative Journalism as Creative Industry, INTED2011 International Tehnology, International Association of Tehnology, Education and Development (IATED), 005713 - 005720, ISBN 978-84-614-7423-3, Spain, 7 - 9. Mar, 2011, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Vidaković, M. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2011) „Ethical issues of e-learning in cyber groups“, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), vol. , no. , pp. 2644 - 2649, ISBN 978-84-615-0441-1, Spain, 4. - 6. Jul, 2011, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, LJ. Bulatović, G (2011) Education for media project management- development of explicit and creation of tacit knowledge, EDULEARN11 Proceedings CD, International Association of Tehnolology, Education and Development (IATED), pp. 1088 - 1092, ISBN 978-84-615-0441-1, Spain, 4 - 6. Jul https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Булатовић, Љ: Булатовић, Г. Арсенијевић, O. (2011) Медијска писменост – основа учења у времену дигиталних технологија, Електронски зборник радова научно-стручног симпозијума ТИО 6 – Технологија, информатика и образовање – за друштво учеса и знања, Технички факултет, Чачак, ISBN 37.018.43
Ракић, Ј. Арсенијевић, О. (2011) Универзитетски предавачи као носиоци и-или покретачи промена. У: Арсенијевић, О. Савић Тот, Т. Зборник радова са међународне конференције „На путу ка добу знања 9“, ISBN: ISBN 978-86-85067-31-0
Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2012) The manner of using on-line media content in the student population, InProceedings 6th International Technology, Education and Development Conference, IATED, , pp. 1281 - 1290, ISBN 978-84-615-5563-5, udc: , doi: , Spain, 5. - 7. Mar https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, Lj, Arsenijević, J. (2012) Views Of Serbian Managers On Education For Management, 12th International Conference \"Research and Development in Mechanical Industry\" - RaDMI 2012, Satcip D.O.O.,Vrnjačka Banja, Srbija i Viša Mašinsko-Tehnička Škola, Trstenik, Srbija, pp. 329 - 339, ISBN 978-86-6075-036-7, udc: 621(082), 621:004(082), 005.6:621(082)
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, O. (2012) ММП у педагошкој пракси у постмодернизму, Зборник радова, Конференција „Техника и информатика у образовању 2012“, SATcip Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-7776-139-4, udc: 37.01::004.55
Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2012) Međukulturne razlike u odnosima prema inovacijama studenata medija u Srbiji i BiH, Zbornik radova, konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju 2012, SATcip Vrnjačka Banja, ISBN 978-86-7776-139-4, udc: 37:007.895
Bulatović, G. Bulatović, Lj. Arsenijević, O. (2013) The Educational Challenges of Media Convergence, EDULEARN13 Proceedings, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED, pp. 1906 - 1913, ISBN 978-84-616-3822-2, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2013) The Convergence of Media Education by using innovative practices, EDULEARN13 Proceedings, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED, vol. , no. , pp. 1914 - 1920, ISBN 978-84-616-3822-2 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Bulatović, Lj. Bulatović, G. Arsenijević, O. (2013)EX-ante evaluation innovation of educational curriculum, EDULEARN 14, 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, IATED Academy, Barselona, Spain, vol. , no. , pp. 0547 - 0555, ISBN 978-84-617-0557-3, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2013) Samoevaluacija – polazna osnova za reinženjering obrazovanja za menadžment, Zbornik radova: Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Tehnički fakultet Čačak, vol. , no. , pp. 50 - 58, ISBN 978-86-7776-143-1, udc: 005:37,
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2014) Ученичка медијска продукција као компонента мултимедијске писмености, Компетенције васпитача за друштво знања тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинда, ISBN 978-86-85625-17-6, udc: 37.013:316.774,
Андевски, М. Арсенијевић, О. Видаковић, М. (2014) Интернет у настави и учењу, Sinteza, Singidunum Universitѕ International Scientific Conference, Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, ISBN 978-86-7912-539-2, doi: 10.15308/SInteZa-2014-368-374
Bulatović, G. Arsenijević, O. Bulatović, Lj. (2015) Мedia students attitudes about the principles of multimedia literacy, 8th Annual Internacional Conference of Education, Research and Innoвation, ICERI 2015, ICERI Committee, IATED, vol. 1, no. 1, pp. 981 – 989, https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Arsenijević, O. Bulatović, G. Bulatović, Lj. (2015) Elementary Schoolchildren – Internet Users, 8th Annual Internacional Conference of Education, Research and Innoвation, ICERI 2015, ICERI Committee, IATED , vol. 1, no. 1, pp. 611 - 710, ISBN 978-84-608-2657-6 https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Arsenijevic%20Olja&samoar=#.XPqYx9IzY1I
Арсенијевић, О. Сучић, Г. (2015) Лидерска перцепција димензија организационе културе, Зборник радова ЛЕМИМА 2015, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 117 - 124, ISBN 978-86-87333-49-9, Београд
Арсенијевић, О. Гајдобрански, А. Красуља, Н. (2015) Изградња проактивне одговорности у послу, Зборник радова ЛЕМИМА 2015, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 171 - 177, ISBN 978-86-87333-49-9, Београд, 17. - 19. Apr, 2015
Арсенијевић, О. Булатовић Љ. Булатовић, Г. (2015) Афирмацијом културе сећања до изградње културе мира, Зборник радова, 2. међународна конференција Холокауст над Јеврејима, Ромима и Србима у 2. св. Рату, Факултете за пословне студије и право у Београду и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет “Унион-Никола Тесла”, Београд, vol. , no. , pp. 159 - 167, ISBN 978-86-87333-46-8(FPSP), udc: 005,
Arsenijević, O. Lilić, V. Gajdobranski, A. (2015) Social context of youth in Serbia - needs, changes and problems, Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономического развития", Министерство образования и науки РФ : Белгородский государственньій технологический университет им. Б.Г. Шухова : Институт экономики и менеджмента, -1, vol. 1, no. 1, pp. 31 - 37, ISBN ББК 65.291; A43, udc: 005
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2015) Rethinking management education in serbia for the new labour market, International Scientific Conference on the Occasion of the 55th Ann Iвersary of the Ies, Economic Sciences on the Crossroad, Institute of Economic Sciences Belgrade, pp. 614 - 629, ISBN 978-86-89465-10-5, udc: 005
Арсенијевић, О. Лилић, В. Иванников, Н. (2016) Комуникација као фактор међуљудских односа у Железници Србије, Proceedings. Vol. 1 / 5th International Conference Application of New Technologies in Management and Economy, ANTiM 2016, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 175 - 183, ISBN 978-86-87333-68-0, Београд
Арсенијевић, О. Ратковић, М. (2016) Значај и улога интерних односа с јавношћу у здравственим институцијама, Управљање здравством у савременим условима, Факултет за пословне студије и право и Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, pp. 54 - 65, ISBN 978-86-87333-77-2
Арсенијевић, О. Лилић, В. Булатовић, Љ. (2016) Ученичка перцепција узрока насиља међу младима,Трећа међународна конференција Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије, Факултет за пословне студије и право, Београд, ISBN ISBN 978-86-87333-57-4, udc: 341.4
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2016) Моделовање курикулума предмета мултимедијска писменост за средње школе, Proceedings. Vol. 1 / 5th International Conference Application of New Technologies in Management and Economy, ANTiM 2016, Факултет за пословне стуидије и право, Београд pp. 167 - 174, ISBN 978-86-87333-68-0, udc: 004.738.5(082)
Arsenijević, O. Lilić, V. Čarina, A. (2016) Development of social enterprises in Serbia, Всероссийскaя конференция с международным участием: Социальное предпринимательство в современных экономических условиях, Коми республиканская академия государственной службы и управления (ГОУ ВО КРАГСиУ), Центр инноваций социальной сферы Республики Коми, -1, vol. 1, no. 1, pp. 165 - 170, ISBN 978-5-93206-350-7, udc: 338.2(497.11), Русија, 26. - 27. Oct, 2016
Gajdobranski, A. Arsenijević, O. Krmpot, V. (2016) Business success indicators in banking the case of raiffeisen bank international (RBI), 4rd International Conference – Application of New technologies in Menagement and Economy, ANTiM 2016 – zbornik radova 1, FPSP i FSOM, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd, pp. 383 - 392, ISBN 978-86-87333-68-0
Dimić, M. Arsenijević, O. Lilić, V. (2017) Gross domestic product as an indicator of the economic development of central and eastern europe region in conditions of an economic crisis, Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития, Ухта УГТУ, pp. 165 - 169, ISBN 978-5-906991-78-2
Šprajc, P. Arsenijević, O. Cingula, D. (2018) Vloga socialnih omrežij pri kriznem komuniciranju, Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 1, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, pp. 1051 - 1061, ISBN 978-961-286-146-9
Arsenijević, O. Lilić, V. Dimić, M. (2018) Strategic aspects of learning organizations, Strategіčnі іmperativi sučasnogo menedžmentu, Kiїv: KNEU, pp. 158 - 165, ISBN 978-966-926-228-8
Anđelković, A. Radosavljević, D. Arsenijević, O. (2018) Entrepreneurial Education as a Key Factor of Success in the Future of Republic of Serbia, Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 1, Maribor: Univerzitetna založba Univerze, pp. 1 - 17, ISBN 78-961-286-146-9
Лугоњић, М. Димић, М. Арсенијевић, О. (2020) Биомедицинско инжењерство у финкцији промене система здравства. Зборник радова за међународне научне конференције, ANTiM_20. Факултет за пословне студије и право, Београд. ISBN 978-86-81400-20-3
Arsenijević, O. Dimić, M. Ivannikov, N. (2019) Еnterprise capital as the initiator of economic growth, fifth international science conference contemporary management challenges and the organizational sciences, БАС Институт за менаџмент, Битола/ BAS Institute of management, Bitola, pp. 461 - 470, ISBN 978-608-4729-08-2
Arsenijević, O. Dimić, M. Šprajc, P. (2019) The Age of Digital Business: Breaking Boundaries, Ecosystem of Organizations in the Digital Age: Conference Proceedings, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, pp. 23 - 39, Portorož, 20. - 22. Mar, 2019, ISBN 978-961-286-250-3,
Арсенијевић, О. Лилић, В., Шпрајц, П. (2019) Сторителлинг как элемент корпоративной культуры. У: Стратегія бiзнесу: футурологiчнi виклики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної интернет- конференції, м. Киïв, 20-22 листопада 2019 р.. Київ: КНЕУ. 2019, str.: 241-249. COBISS.SR-ID 512858013
Кастратовић, Е. Арсенијевић, О. (2020) Лидерство у тимском раду као део интелектуалног капитала спортске организације. У: Перовић-Вујачић, Јелена (ур) Зборник радова 33. сусрета Копаоничке школе природног права, стр. 439-451. ISBN 978-86-903009-8-3, ISBN 978-86-903009-7-6. https://kopaonikschool.org/wp-content/uploads/2020/12/ZBORNIK-TOM-I.pdf?x62756.
Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2020) Злочин против воде, У: Анђелковић, Маја (ур) Зборник радова, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд, стр. 7-64, ilustr. ISBN 978-86-81400-25-8.
Арсенијевић, О. Лилић, В. Шпрајц, П. (2020) Дидактичко-методички аспекти учења о Холокаусту, У: Радосављевић, Живота (ур), Зборник радова, Факултет за пословне студије и право, стр. 1-99. ISBN 978-86-81088-38-8.
Лугоњић, М. Лилић, В. Арсенијевић, О. (2020) Непрерывное медицинское образование : сравнительний обзор выбранных стран. U: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-24 квітня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. Стр. 330-335. COBISS.SR-ID 512893597
Лугоњић, М. Димић, М. Арсенијевић, О. (2020) Биомедицинско инжењерство у функцији промене система здравства, Зборник радова за међународне научне конференције, ANTiM_20, Факултет за пословне студије и право, Универзитет "Унион-Никола Тесла", Београд, isbn: 978-86-81400-20-3
Arsenijević, O. Šрrajc, P. (2021) The Impact of Job Insecurity on Employee Attitudes. U: Šprajc, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout = Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije : conference proceedings = konferenčni zbornik : September 23 - 24, 2020. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 - 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press, 2020. Str. 23-37, tabele. ISBN 978-961-286-388-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/503
Арсенијевић, О. Лугоњић, М. Шпрајц, П. (2021) E-Learning Continuous Medical Education of Health Workers, 40th International Conference on Organizational Science Development Values, Competencies and Changes in Organizations, Faculty of Organizational Science, University of Maribor, pp. 27 - 43, isbn: 978-961-286-442-2, Kranj
Монографије националног значаја
Ристић, Арсенијевић, О. (2007) Управљање променама, Цеком букс, Нови Сад, ISBN - 978-86-85943-45-4
Арсенијевић, О. (2012) Пословно и колективно преговарање, Цеком, Сремски Карловци, стр. 274. ISBN 978-86-6185-018-9, COBISS 234495482
Арсенијевић, О. (2018) Интелектуални капитал организације: савремени управљачки инструмент, Факултет за пословне студије и право, ISBN - 978-86-81088-04-3
Рад у истакнутом тематском зборнику националног значаја
Арсенијевић (Делић) О. (2006) Креирање иновативне организационе културе. У: Кутлача, Ђуро (Ур) „Иновациона култура у Србији – мит или реалност“, Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“, Факултетз за менаџмент, Нови Сад, стр. 100-136. ISBN 86-85067-14-6
Арсенијевић, О. (2007) Образовање менаџера, У: Ристић, Д. (Ур) Иновације у скривеном: Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ Факултет за менаџмент, Нови Сад, стр. 102-162, ISBN 978-86-85067-19-8.
Арсенијевић, О. Ракић, Ј. (2008) Перманентно образовање – нова парадигма борбе за опстанак. У: Ристић, Д. (Ур), Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ стр. 24-57; ISBN 978-86-85067-26-6
Арсенијевић, О. Булатовић, Г. Булатовић, Љ (2011) Развијање знања, вештина и способности за доба знања“, У: Арсенијевић, Оља (Ур) „Знање као производ културе учења“, Монографија радова са научно-истраживачког пројекта Секретаријата за науку АП Војводине, „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“, Факултетз за менаџмент, Нови Сад, стр.
Арсенијевић, О. (2009) Значај тимског рада за развој креативности студената, У: Грозданка Гојков (ур), Даровити и друштвена елита, Вршац, Висока школа струковних студија за образовање васпитача „михаило Павлов“, COBISS.SR-ID 245821703 ISBN 978-86-7372-114-9 UDK 159.928(082) 316.344.42(082)
Рад у тематском зборнику националног значаја
Arsenijević, O. Vemić, M. Stamatović, M. (2010) Business Incubator Factor of Economic Growth in Serbia, Economic Growth and Development of Serbia New Model, Institut of Economic Sciences, Belgrade, p.p. 98 – 131, ISBN 978-86-7852-027-3 file:///C:/Users/Olja/Downloads/465-Article%20Text-1027-1-10-20171023.pdf
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Lj. Bulatović, G. (2011) Socio-cultural factors of attitude towards innovations, Proceedings of Scientific-research interdisciplinary project Digital media technologies and social-educational changes that is financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia, „Knowledge, Education, Media“, ISBN: 978-86-85067-36-5, COBISS.SR.ID: 267050247, UDK 001.895:316
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2011) Interna televizija u funkciji medijskog opismenjavanja, Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Filozofski fakultet Novi Sad, стр. 357 - 364, issn: 978-86-6065-093-3, udc: 378.147: 316.774:005
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2011) Дигитална новинарска пирамида – Иновативни приступ традиционалној конструкцији вести, Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене, Филозофски факултет. Нови Сад, стр. 171 - 185, ISBN 978-86-6065-098-8, udc: 004.738.5:070.422
Арсенијевић, О. Орчић, Д. (2011) Толеранција према променама у малим, средњим и великим предузећима у Војводини. У: Арсенијевић, Оља (Ур). Савладавањем баријера до успешног управљања променама у оргнизацијама. Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, ISBN 978-86-85067-47-1
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2012) Етичке импликације напредног учења путем дигиталних медија, Даровитост и моралност, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, pp. 205 - 225, ISBN 978-86-7372-148-4, 17
Арсенијевић, О. (2012) Истраживачке методе у студијама менаџмента, У: Ристић, Душан (Ур): Методологија пословног истраживања, ISBN 978-86-85067-34-1
Видаковић, М. Арсенијевић, О. (2014) Друштвени контекст младих у Србији - потребе,промене и проблеми. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, бр. 1, 2014, стр. 157-171, ISSN 2217-5725.
Арсенијевић, О. Анђелковић, М. Лилић, В. (2016) Имплементација информационог система у пословање здравствене организације: студија случаја института за онкологију Војводине, Професионализација менаџмента у здравству као услов повећања успешности, Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 115-130, ISBN 978-86-87333-70-3, udc: 007:004.7 004.2:614
Arsenijević, O. Bulatović, Lj. Bulatović, G. (2017) Perception of the Young People Regarding the Conflicts in School Environment, International monograph of Scientic research interdiscplinary project Safety culture of the young, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade; Faculty of Strategic and Operational Management, Belgrade; Austrian Institute for European and Security Policy, Wien, Austria; Institut za korporativne varnosne študije, Ljubljana, Slovenia, pp. 65 - 77, issn: COBISS.SR-ID 234178572, udc: 16.744:343.3/.7 UDC 001.8, ISBN 978-86-87333-85
Arsenijević, O. Lilić, V. Milošević, I. (2016) Internal communication-central communication process for overcoming resistance change, Enterpreneurship for a suistanable economy, Faculty of Business Studies and Law : Faculty of Strategic and Operational Management, 2016 (Beograd : Beopress), -1, vol. 1, no. 1, pp. 305 - 329, ISBN 978-86-87333-71-0, udc: 316.776:005.32
Radosavljević, Ž. Arsenijević, O. Radosavljević, M.(2017) General Access to the Topic and Problem of the Study. U: Radosavljević, Života (ur.): Benchmarking of Top Political Management of the Republic of Slovenia and the Possibility ofApplying Their Experience to the Republic of Serbia, scientific monograph of scientific-research interdisciplinarybilateral project, Belgrade, University "Union - Nikola Tesla", Faculty of Business Studies And Law, Str. 19-56. ISBN978-86-87333-90-1
Арсенијевић, О. Радосављевић, Д. Радосављевић, М. (2017) Задовољство послом у јавно-комуналном предузећу. У: Тешановић, Бранко (Ур), Јавни сектор: могућности целисходнијег функционисања: тематска монографија. Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 253-280, tabele. ISBN 978-86-87333-96-3
Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2017) Утицај миграција на економију, У: Костадиновић, Г. (Ур) тематски зборник „Друштвено-политичке и економске импликације процеса миграција“, Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, едиција „Безбедност у постмодерном амбијенту“, Ниш, knj. 24. ISBN 978-86-6113-047-2
Arsenijević, O. Kuzmanović, D. Milošević, I. (2017) Value System – Key Element in Formation of the Safety Culture of The Young, Safety Culture of the Young People, Fakultet za poslovne studije i pravo, udc: 316.624-057.87, ISBN 978-86-87333-85-7
Маринковић, Ј. Арсенијевић, О. Радосављевић, М. (2018) Социјални медији као елемент развоја стратегије односа са јавностима политичке партије, Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менаџмента, Факултет за информационе технологије и инжењерство, ISBN 978-86-81088-06-7, COBISS.SR-ID 262713868, 201-222.
Kastratović, E. Arsenijević, O. Dragić, M. (2018) Entrepreneurial competence of students and readiness for starting a business, Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Europa and in the World, Fakultet za poslovne studije i pravo, pp. 99 - 117, udc: 334.722:37(497.11) 371.212, Kastratović, E. Arsenijević, O. Dragić, M. (2018) Entrepreneurial competence of students and readiness for starting a business, Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Europa and in the World, Fakultet za poslovne studije i pravo, pp. 99 - 117, udc: 334.722:37(497.11) 371.212, isbn: 978-86-81088-07-4 978-86-81088-07-4
Арсенијевић, О. Димић, М. Шпрајц, П. (2018) Концепција стратегијских оријентација У: Основни правци истраживања, Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менамента, Факултет за информационе технологије и инжењерство, стр. 201-222, , ISBN 978-86-81088-06-7
Арсенијевић, О. Шпрајц, П. Димић, М. (2019) Освешћивањем проблема одрживости до стварања одрживе организације, У: Пухарић, Мирјана (ур) Технолошки и економски изазови у истраживању заштите животне средине: тематски зборник. Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, стр. 93-122, COBISS.SR-ID 512876957
Арсенијевић, О. Шпрајц, П. Димић, М (2019) Кластерско-мрежни приступ индустријској политици. У: Тешановић, Бранко (ур), Даљи правци економске трансформације у функцији развоја: тематски зборник. Факултет за пословне студије и право, Београд, str. 167-198, COBISS.SR-ID 512840349
Арсенијевић, О. (2019) Предузетнички бизнис у савременим условима: стање, могућности и перспективе са освртом на Републику Србију, тематски зборник. Факултет за пословне студије и право, Београд. ISBN - 978-86-81400-12-8
Anđelković, M. Arsenijević, O. Momčilović, O. (2019) Competence as a condition of innovative leadership, Complementarity of Innovative Culture, Climate and Competence on Business Success in Serbia, Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine RS "ECOLOGICA", pp. 149 - 173, udc: 005.591.6 001.895 330.341.1, ISBN 978-86-81088-28-9
Arsenijević, O. Tančić, D. Pappas, M. (2020) Informaciona bezbednost u delatnosti medija: suština i sadržaj. U: Bezbednost i mediji u kriznim situacijama, Međunarodni tematski zbornik, UR. Gordić, M. Arsenijević, O. Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Institut za sprsku kulturu, Priština, Leposavić, FITI, Beograd, UDC 007:004.056.5316.774, ISBN 978-86-81088-36-4, COBISS.SR-ID 28359630
Крмпот, В. Арсенијевић, О. Тешановић, Б. (2020) Мултиполарност, економска глобализација и геоекономски односи, У: Мултиполарност новог светског поретка и шансе за развој Србије: тематски зборник, Факултет за пословне студије и право, Београд, стр. 49-85. ISBN 978-86-81088-47-0.
Krasulja, N. Ivannikov, N. ARSENIJEVIĆ, Olja, Арсенијевић, О. (2020) Organizational Culture and Behavior in the Covid19 Pandemic on the Example of Serbia. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), et al. COVID-19 Pandemic Crisis Management : a non-medical approach : international thematic proceedings. Beograd: University "Union - Nikola Tesla", Faculty of Information Technology and Engineering: University "Union - Nikola Tesla", Faculty for business studies and law, Str. 169-193. ISBN 978-86-81400-23-4.
Орчић, Д. Арсенијевић, О. Орчић, С. (2021) COVID19 – изазов или шанса иновативном моделовању предузетништва у добу знања, У: Кутлача, Ђуро (ур), Технологија, култура, развој, тематски зборник, Технологија и друштво, Институт „Михајло Пупин“, Центар за истраживања и развој науке и технологије, Str. 29-40. ISBN 978-86-82183-20-4
Танчић, Д. Арсенијевић, О. Гордић, П. (2021) Фотографије, записници о увиђају истражних судија, службене белешке МУП-а, обдукциони записници и изводи из матичних књига умрлих као документи о НАТО агресији на СРЈ, Републику Србију, Косово и Метохију од 24. марта до 24. априла 1999. године. U: ТАНЧИЋ, Драган (ur.), et al. Тематски зборник : НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију) : да се вечно памти. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина; Београд: Факултет за пословне студије и право Универзитета "Унион - Никола Тесла": Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета "Унион - Никола Тесла", 2021. Стр. 51-65, фотогр. ISBN 978-86-89025-64-4.
Lugonjić, M. Arsenijević, O. Šprajc, P. (2021) Implementation of the knowledge management project in the Biovita hospital. U: Krmpot, Vera (ur):Trends in knowledge economy : theory and practice, thematic proceedings, Faculty of business studies and law, Belgrade, ISBN - 978-86-81088-78-4
Врхунски часопис националног значаја
Арсенијевић, О. Радосављвић, Ж. Кастратовић, Е. (2015) Одрживи универзитети - темељ образовања за опстанак, Ecologica, Jugoslovensko društvo za širenje i primenu nauke i prakse u zaštiti životne sredine - - Ecologica, vol. 22, no. 80, pp. 713 - 719, ISSN 0354-3285, udc: 330:341.1:378.4/.6, doi: -1075743
Кастратовић, Е. Арсенијевић, О. Драгић, М. (2016) Развој физичке културе као друштвени императиву у систему вредносне младих у Републици Србији, Правни живот, Савез удружења правника Републике Србије, vol. 65, no. 9, pp. 527 - 535, ISSN 0350-0500, udc: 34, doi: -1074424-, 2016.
Триван, Д. Арсенијевић, О. Милошевић, М. (2016) Еколошка безбедност корпоративних структура, Еcologica, Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије "Ecologica", Београд, vol. 23, no. 83, pp. 429 - 433, ISSN 0354-3285, udc: 316.43/.47:502.34, doi: -1088404
Арсенијевић, О. Кастратовић, Е. Драгић, М. (2017) Теоријске основе правне компетентности специјалиста у сфери физичке културе и спорта, Правни живот, Удружење правника Србије, ISSN 0350-0500, doi 1378512
Арсенијевић, О. Радосављевић, М. Јовановић, Л. (2017) Формулисање стратегије предузећа на бази уграђене одрживости, Југословенско друштво за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине, Ecologica, vol. 24, no. 87, pp. 549 - 554, ISSN 0354-3285, udc: 005 502.131.1
Arsenijević, O. Kastratović, E. Nešić, S. (2017) Attitudes of the Employees on Education in Local-Self- Government, Economic Analysis - Journal of Emerging Economics, Institut ekonomskih nauka, vol. 50, no. 1-2, pp. 77 - 96, ISSN 0351-286X, udc: , doi: 377.3:352.08
Миљковић, Љ. Арсенијевић, О. Трнавац, Д. (2018) Political Communication with Population through Social Media, Баштина, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, no. 45, pp. 121 - 135, udc: UDK 32.019.51 004.738.5:316.472.4 316.774, 2018.
Пауновић, С. Димић, М. Арсенијевић, О. (2019) Анализа друштвено-економских кретања у Србији у условима кризе, Баштина, ISSN 0353-9008, 2019, св. 48, стр. 153-170.
Јовановић, Т. Арсенијевић, О. (2020) Стратешка улога ХРМ кроз призму обучавања запослених у периоду трансформације пословања, Баштина, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, no. 51, pp. 281-296, udc: UDK 005.963.1 005.94 005.591.5:334.7. doi: 10.5937/bastina30-26539
Арсенијевић, О. Цвијић, Л. (2021) Управљање знањем – развојни потенцијал туризма у Војводини, Баштина, Vol. 31 Br. 53,   DOI: https://doi.org/10.5937/bastina31-30531 Лугоњић, М. Арсенијевић, О. (2021) Култура памћења зачетака српске медицине, Батина, Вол. 31. бр. 54, стр. 161-179, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић Истакнути национални часопис
Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2011) Елементи социокултурне конструкције женства, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 131, pp. 202 - 223, ISSN 0023-5164, udc: 305-055.2; 316.662-055.2
Булатовић, Љ. Булатовић, Г. Арсенијевић, О. (2012) Дигитална медијска конвергенција, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 135, pp. 140 -151, ISSN 0023-5164
Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2012) Дигитализација ТВ у Србији – мит или реалност, Култура, Култура, Завод за проучавање културног развитка, vol. , no. 135, pp. 175 -188, ISSN 0023-5164
Арсенијевић, О. Булатовић, Љ. Булатовић, Г. (2013) Национални портал уметности и културе као ПР средство, Култура, Завод за проучавање културног развитка, бр. 139, стр. 188-208, ISSN 0023-5164
Arsenijević, O. Trivan, D. Milošević, M. (2016) Storytelling as a modern tool of construction of information security corporate culture, Економика, Друштво економиста, Друштво рачуноводствених и финансијских радника, Друштво за маркетинг региона Ниш, vol. 20, no. 2, pp. 105 - 114, ISSN 0558-3063, udc: 338(497.1), doi: -1088508
Арсенијевић, О. Радосављевић, М. (2017) Компаративна анализа социо-културних односа према иновацијама студената из Србије, Војводине и са Косова, Баштина, Институт за српску културу, Лепосавић, no. 42, pp. 269 - 295, ISSN 0353-9008, udc: 316.752-057.875(497.11), doi: -1378518