Back

Невена Петковић

Истраживач-сарадник
Биографија
Библиографија

Невена Петковић, истраживач-сарадник, је рођена 3. априла 1995. у Београду. Основно образовање је завршила у Кучеву, а средње, гимназијско у Смедереву.

На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду 2018. године, дипломирала је са темом „Начини сазнавања и приказивања ‘реалности’ у етнографским филмовима Дејвида Мекдугала“, ментор проф. др Слободан Наумовић, са највишом оценом и са просечном оценом на студијама 9,51. На истом Одељењу  2019. године, одбранила је мастер рад на тему  „Типови политичког ангажмана у документарним филмовима о распаду Југославије“, ментор проф. др Слободан Наумовић, такође са највишом оценом и просечном оценом на мастер студијама 10. Докторске студије етнологије и антропологије уписала је академске 2019/20. године, и тренутно ради на изради докторске дисертације „Стратегије идентификација интерно расељених лица са Косова и Метохије: антрополошка анализа усмених и писаних наратива о дому“, ментор проф. др Гордана Горуновић, и кооментор проф. др Слободан Наумовић.

За време основних академских студија, завршила је други семестар друге године (2016) на Одсеку за социјалну антропологију Пантеон Универзитета у Атини у оквиру „Еразмус плус“ програма мобилности. Као носилац стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у периоду од 2020. до 2022. била је укључена је у научно истраживачки рад Института за српску културу Приштина – Лепосавић, под менторством др Александра Павловића. Од јула, 2022. године запослена је при Институту, у звању истраживач-приправник.

Примарне области њених досадашњих проучавања су визуелна антропологија и политичка антропологија, којима се придружују антропологија фолклора и антропологија књижевности.

Говори енглески језик, а служи се руским језиком.

 

Petković 2023: Nevena S. Petković. “Anthropological Approach to the Question of Domicide.” Баштина, vol. XXXIII, no. 61, 431–448. https://doi.org/10.5937/bastina33-46775

Петковић 2023: Невена С. Петковић. „Симболика стругане погаче у народним обичајима Срба на централном Косову“. Тематски зборник. Косово и Метохија кроз чињенице, тумачења и симболе. Књига II. Ур. Ивана Рајовић Женарју,  Весна Зарковић. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина –Лепосавић, 283–306. ISBN 978-86-89025-92-7

Петковић 2023: Невена Петковић. „Пролонгирано расељеништво и културно памћење: антрополошка студија случаја репрезентације живота Срба на косову и Метохији“. Исходишта 9 (УДК 82:39(=163.41)(497.115)821.163.41.09-94 Тодић Вулићевић Р.791.229.4:314.151.3-054.73 у припреми за штампу)

Петковић 2022: Невена С. Петковић. „Антрополошки прилог разумевању положаја породица несталих Срба на Косову и Метохији“. Баштина, св. 58, 363–377. (https://doi.org/10.5937/bastina32-40453)

Петковић 2022: Невена Петковић. „Превазилажење колективне трауме: Антрополошка анализа усмених историја интерно расељених Срба са Косова и Метохије.“ Страх у научном и уметничком стваралаштву. Зборник радова. Ур. Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 575–594. (ISBN 978-86-89025-80-4) (УДК 341.485(=163.41)”1999″)

Петковић 2021: Невена Петковић. „Усмене историје Срба расељених са Косова и Метохије: утицај присилних миграција на концепт дома“. Баштина, св. 54, 347–364. (doi: 10.5937/bastina31-32616)