Back

Невена Нешић

Истраживач-приправник
Биографија
Библиографија
Невена Нешић, мастер политиколог у области социјалне политике, изабрана је у звање истраживача-приправника 12. априла 2024. године.
Рођена је 24. јула 1996. у Нишу, где је стекла основно образовање и завршила средњу медицинску школу „Др Миленко Хаџић“. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 24. јуна 2022. године, на програму основних академских студија Социјалне политике и социјалног рада, са просечном оценом 9,73. Мастер академске студије социјалне политике и социјалног рада је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на модулу Креирање и анализа социјалне политике, са просеком 9,63. Одбранила је мастер рад „Поверење младих у пензијски систем у Србији“ 28. септембра 2023. године, са оценом 10. Тренутно је докторандкиња прве године докторских академских студија социјалне политике и социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.
Током периода од 2018. до 2023. године била је корисница стипендије финансиране од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Добитница је стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије за академску 2021/22. годину током завршне године основних студија, као и за академску 2022/23. годину током мастер академских студија.
Обавила је приправнички стаж у ХО „Дечје срце“ у Београду 2023. године.
Њена досадашња истраживачка искуства се заснивају на коришћењу квантитативних и квалитативних метода истраживања перспективе грађана о значајним друштвеним питањима, која доприносе социјалној кохезији и партиципацији у демократском друштву, а хипотезе су биле базиране на испитивању когнитивне, емоционалне и бихејвиоралне димензије ставова испитаника опште популације.
Област њеног научног интересовања јесте концепт међугенерацијске солидарности, како са финансијског аспекта у области пензијског система, тако и у питањима активног старења и оснаживања вулнерабилних социјалних група - жена, особа са инвалидитетом, eтничких мањина...
Контакт: nevena.n.724@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-7163-8358
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nevena-Nesic
GoogleShcolar: https://scholar.google.com/citations?user=CvcS0RgAAAAJ&hl=sr
Нешић, Н. (2023). Поверење младих у пензијски систем у Србији. Геронтологија, 51(1): 41-79.