Back

Др Мирјана Бечејски

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Мирјана Бечејски, научни сарадник, рођена је 1978. године у Прокупљу.

Образовање:

Дипломирала је 2002. на Катедри за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Приштини (сада Филозофски факултет у Косовској Митровици) и 2003. на Катедри за историју уметности Филозофског факултета у Косовској Митровици. Докторску тезу под насловом „Есејистика Данила Киша“ одбранила је 2016. на Филозофском факултету у Нишу.

Радно искуство:

Од 2004. запослена је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, где је била ангажована на следећим пројектима:

Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106), 2004–2005. год. 

Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (ев. бр. 200020), 2006–2010. год.  

Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. бр. 178028), 2011–2020. год.

Током 2020. објављивала је радове у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговору склопљеном са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 451-03-68/2020-14/ 200020 (од 24. јануара 2020. године), а током 2021. објављује у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговору склопљеним са Министарством просвете, науке и технолошког развоја број 451-03-9/2021-14/200020 (од 5. фебруара 2021. године).

Језици: Говори енглески језик.

Библиографија:

Мирјана Бечејски (2020), Нулта дисциплина Данила Киша, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Лепосавић, 445 стр.

УДК 821.163.41.09 Киш Д.; ISBN 978-86-89025-62-0; COBISS.SR-ID 26643209

Мирјана М. Бечејски (2019), Данило Киш и гностицизам, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. шездесет седма, св. 2, Ур. Јован Делић, стр. 559–579.

UDC 821.163.41.09 Kiš D.; ISSN 0543-1220 / UDC 82 (05); COBISS.SR-ID 9627138

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_67_2.pdf

Мирјана М. Бечејски (2018), Прилог теоријском промишљању есеја, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, год. X, бр.10, Ур. Ирена Арсић, стр. 135–146.

УДК 82.09-4.

UDK 82; ISSN 1821-3332=Philologia Mediana; COBISS.SR-ID 171242508

Мирјана М. Бечејски (2013), Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 300 стр.

УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А.; 821.163.41.09; 82.0, ISBN 978-86-89025-10-1, COBISS.SR-ID 200242700

Мирјана М. Бечејски (2012), Косовски мит у савременој поетици (Прилог генологији). У: Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Тематски зборник са националног научног скупа са међународним учешћем (Лепосавић, 15. новембар 2011), Ур. Срђан Словић, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, стр. 141–154.

УДК 821.163.41.09 (082), ISBN 978-86-89025-03-3, COBIS.SR-ID 190063116

Мирјана М. Бечејски (2008), Поезија као „велика нарација“. Круг и криви круг у поезији Алека Вукадиновића, Баштина, св. 24, Ур. Чедомир Ребић, стр. 103–124.

УДК 821.163.41.09-1 Вукадиновић А., ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 3404300

Назив
Мирјана Бечејски, Митеме и поетеме Томаса Мана у поетичком кључу Радомира Ивановића“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава: тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу – Приштина, Књ. 1, pp. 173 - 182, 978-86-89025-25-5, 821.112.2.09 Ман Т.; 82.09 821.163.41.09:82.09(082), 2016.
Мирјана Бечејски, „Приповедне инстанце, фокализатори и наратери у Проклетој авлији Иве Андрића (теоријске дистинкције)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 35, pp. 83 - 94, 0353-9008, 821.163.41.09:31 Андић И., 2013.
Мирјана Бечејски, Стаменковић Сава, „Положај Чефура у роману Горана Војновића 'Чефури раус!'“., Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Том II, pp. 238 - 245, 978-954-07-4046-1, 978-954-07-4046-1, 2015.
М. Бечејски, Поетика и теологија плача (Антологија плача: од Светога Саве до патријарха Пајсија, Избор, предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић, Просвета, Београд, 2011.), Црквене студије/ Church Studies: Годишњак центра за црквене студије, Центар за црквене студије, Ниш, 9, pp. 543 - 550, 1820-2446, Ниш, 2012.
Мирјана Бечејски, Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића, Гласник Одјељења умјетности (Подгорица) , ЦАНУ, pp. 223 - 246, 0350-5480, 821.163.4.09-31 Петровић Б. , 2013.
Мирјана Бечејски, 4. „Косовски мит у савременој поетици“ (прилог генологији). , Тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 141 - 154, 978-86-89025-03-3, 821.163.41.09 (082), 2012.
Мирјана Бечејски, „Порука у боци и 'Савршена пукотина'“ (Пешчаник Данила Киша у контексту савремених естетичких и поетичких проучавања)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 93 - 114, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Киш Д., 2013.
Мирјана Бечејски, „Боље је ако се налазимо међу прогоњенима него међу прогонитиљима“ (По-етичка начела Оца и Сина у Пешчанику Данила Киша), Philologia Mediana , Филозофаки факултет, Ниш , pp. 185 - 198, 1821-3332, 821.163.41-3.09 Киш Д., 2013.
Мирјана Бечејски, „'Јавке' у (ауто)поетичком контексту“, Зборник радова "На великом путовању – читајући Брајковићеве песме", Удружење књижевника Србије: „Филип Вишњић“, pp. 198 - 203, 209557772, 821.163.41.09-1, 2014.
Мирјана Бечејски, „Киш нас је заразио сумњом у књижевне и друштвене каноне“, , Миливоје Павловић,Венац од трња за Данила Киша, Службени гласник, Београд , pp. 421 - 427, 978-86-519-1998-8, 821.163.41:929 Киш Д.; 821.163.41.09 Киш Д., , 2016.
Мирјана Бечејски, „Рана есејистика Данила Киша. Аутобиографски и аутопоетички есеји“, Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, Филозофски факултет, Ниш , година VIII, број 8, pp. 265 - 278, 1821–3332, 82, 2016.
Мирјана Бечејски, „Есејистика Данила Киша“, „Есејистика Данила Киша“, Филозофски факултет у Нишу, pp. ---- - ----, 1545260799, 821.163.41.09-4 Киш Д. (043.3), , 2016.
Мирјана Бечејски, 3. „Скривени мотиви у приповеци \'Коста Грмов\' Петра Панића“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 119 - 129, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Панић П., 2011.
Мирјана Бечејски, „'Варијације на средњоевропске теме' Данила Киша“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић , св. 40, pp. 11 - 24, 0353-9008, 821.163.41.09-4 Киш Д. , 2016.
Мирјана Бечејски, „\'Дијалог са оцем\' или парадоксални –изам. (Модернизам и постмодерниозам)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 85 - 101, 0353-9008, 82.02ПОСТМОДЕРНИЗАМ ; 82.02МОДЕРНИЗАМ, 2012.
Мирјана Бечејски, Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, „Научна и стваралачка мисао Чедомира Ребића“, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 155 - 189, 978-86-82797-93-7, 821.163.41.(091).09. Ребић Ч., 2011.
Мирјана Бечејски, „Оглед о есеју Сретена Марића“, Philologia Mediana, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, година VI, број 6 , pp. 257 - 271, 1821–3332, 821.163.41.09-4 Марић С, 2014.
Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративни процес у књижевном делу Данила Киша“, Данило Киш: осамдесет година од рођења (1935–2015): , Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица,Одјељење хуманистичких наука , књ.7, pp. 165 - 182, 978-86-7215-386-6, 821.163.4:929 Киш Д. (082), 821.163.4.09 (082), 012:929 Киш Д. , 2016.
Мирјана Бечејски, „Земаљски и небески знаци“, , Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2, pp. 35 - 52, 978-86- 6349-014-7 (ФФУП), , 821.163.41.09:398; 821.163.41.09-1; 398(497.115) , 2013.
Мирјана Бечејски, „Есејизација као интегративнио процес у књижевном делуДанилаКиша“, Међународни научни скуп ДанилоКиш – осамдесет година од рођења (1935–2015), ЦАНУ, Подгорица , pp. 6 - 6, /, /, Crna Gora, 2015.
М. Бечејски, Есеј кроз дијахронију. Развој и проучавање есеја у српској књижевности, Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 43, pp. 47 - 62, 0353-9008, 82.0; 821.163.41.09-4., 2017.
Мирјана Бечејски, „Обретеније главе кнеза Лазара у поезији друге половине XX века“, Тематски зборник од националног значаја са међународним учешћем "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 61 - 77, 978-86-89025-13-2 , 821.163.41.09 (497.115) (82), 2014.
Мирјана Бечејски, "Похвала врсти: есејисте Сретен Марић и Данило Киш“, Letopis Matice srpske, Matica srpska, Novi Sad, књ. 496, св.5, pp. 597 - 615, 0025-5939, 82 061(497.113), 2015.
Мирјана Бечејски, „Приповеднеинстанце, фокализатори и наратери у ПроклетојавлијиИвеАндрића (приповеднеситуације)“, , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 63 - 79, 0353-9008 , 821.163.41.09-31 (82.0) Андрић И, 2014.
Мирјана Бечејски, 5. „Истина вере и истина сумње у приповеци \'Симон Чудотворац\' Данила Киша“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 97 - 112, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Киш Д., 2012.
Мирјана Бечејски, Земаљски и небески знаци, , Земаљски и небески знаци , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 9 - 317, 978-86-89025-10-1 , 821.163.41.09-1 Вукадиновић А, 2013.
Мирјана Бечејски, „О неким критичким аспектима Марије Јефтимијевић-Михајловић“ , Слика и идеја, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 245 - 259, 978-86-82-797-95-1, 821.163.41.09\"19\" 821.163.41.09 Jeftimijević-Mihajlović M., 2011.