Милена Видосављевић

Др Милена Видосављевић

НАУЧНИ САРАДНИК

доктор филолог (хиспаниста)

Биографија
Библиографија

Милена Видосављевић, истраживач-приправник, рођена је 01.10.1988. године у Призрену.

Образовање

Основне академске студије завршила је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 2011. године, студијска група – Шпански језик и хиспанске књижевности. Мастер академске студије завршила је на истом факултету 2014. године одбранивши мастер рад под називом „Развој интеркултурне комуникативне компетенције у настави шпанског језика“. Од 2015. године студенткиња је докторских студија, модул – језик, на Филолошком факултету у Београду. Назив теме докторске дисертације коју тренутно истражује је „Улога наставника у примени и развоју мултимодалног учења у настави страних језика“. Током студирања, провела је један семестар на Универзитету у Саламанки, у Шпанији, у оквиру програма мобилности Еразмус+. Такође, континуирано се усавршавала на семинарима, конференцијама и научним скуповима како у Србији, тако и у иностранству. Области њеног научноистраживачког рада су: примењена лингвистика, социолингвистика, анализа дискурса, педагогија, психологија, методика наставе страних језика и сефардика.

Радно искуство

Од јуна 2021. године запослена је на Институту за српску културу – Приштина/Лепосавић као истраживач-приправник. Током претходних година стекла је вишегодишње радно искуство као професорка и преводилац шпанског и енглеског језика у институцијама у приватном сектору.

Језици: шпански језик (ниво Ц1), енглески језик (ниво Ц1), француски језик (ниво А2).

Извод из библиографије

Тематски зборници

  1. Видосављевић, М., Видосављевић, С. (2019). “The Importance of Teachers’ Digital Literacy“ in: Lj. Paunović, S.Vidosavljević (eds.), Innovative Approach to Education: Status, Dilemmas and Perspectives, Collection of Papers, International Symposium, Teacher Education Faculty, Prizren- Leposavić, 415-426.
  2. Видосављевић, М. (2019). “La comunidad sefardí en Pirot” en: A. Pejović et. al (eds.), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad, Actas de la Segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), Belgrado: Facultad de Filología, 479-494. ISBN – 978-86-6153-604-5.
  3. Видосављевић, М. (2017). The Sephardic Jewish Community of Niš, Synaxa, Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture, 1, 131-146. ISSN 2619-9998.
  4. Видосављевић, М. (2017). „Учење страних језика уз помоћ компјутера“, у: Ж. Миленовић, С. Видосављевић (ур.), Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем – Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 109-121. ISBN 978-86-84143-43-5. 
  5. Видосављевић, М. (2015). „Улога књижевности у развоју интеркултуралне комуникативне компетенције у настави страних језика“, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. 03. 2014. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 393-400. ISBN 978-86-85991-74-5. 
  6. Видосављевић, М. (2014). „Мотивација наставника и ученика у интеркултуралној настави“. у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. 03. 2013. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 431-438. ISBN 978-86-85991-60-8. 

Чланци у часописима

  1. Видосављевић, М. (2016). Сефардска заједница у Нишу, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 4/159-160, 995-1011. doi: 10.2298/ZMSDN1660995V, ISSN 0352-5732.
  2. Видосављевић, М. (2021). Дигитална писменост и учење страних језика, Баштина, вол. 31, бр. 54, 87-103. doi: 10.5937/bastina31-32568.

Назив
Видосављевић, М. (2021). Дигитална писменост и учење страних језика, Баштина, св. 54, (у штампи)
Видосављевић, М., Видосављевић, С. (2019). “The Importance of Teachers’ Digital Literacy“ in: Lj. Paunović, S.Vidosavljević (eds.), Innovative Approach to Education: Status, Dilemmas and Perspectives, Collection of Papers, International Symposium, Teacher Education Faculty, Prizren- Leposavić, 415-426.
Видосављевић, М. (2019). “La comunidad sefardí en Pirot” en: A. Pejović et. al (eds.), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad, Actas de la Segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), Belgrado: Facultad de Filología, 479-494. ISBN – 978-86-6153-604-5.
Видосављевић, М., Видосављевић, С. (2018). The Project-Based Learning: Connecting the Foreign Language Teaching and Environmental Education, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 12, 129-140. ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2017). The Sephardic Jewish Community of Niš, Synaxa, Matica Srpska International Journal for Social Sciences, Arts and Culture, br. 1, 131-146. ISSN 2619-9998.
Видосављевић, М. (2017). „Учење страних језика уз помоћ компјутера“, у: Ж. Миленовић, С. Видосављевић (ур.), Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем – Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 109-121. ISBN 978-86-84143-43-5.
Видосављевић, М. (2016). Сефардска заједница у Нишу, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 4/159-160, 995-1011. doi: 10.2298/ZMSDN1660995V, ISSN 0352-5732.
Видосављевић, М. (2016). Домети емпиријских истраживања употребе филма у настави страних језика, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 10, 67-82. doi:10.5937/zrufpl1610067V, ISSN 1452-9343.
Видосављевић, С, Видосављевић, M., Круљ Драшковић, Ј. (2016). Интеркултурална настава у васпитно-образовном процесу, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 10, 185-201. doi:10.5937/zrufpl1610185V, ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2015). Улога игре у настави страних језика, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, бр. 9, стр. 169-176. ISSN 1452-9343.
Видосављевић, М. (2015). „Улога књижевности у развоју интеркултуралне комуникативне компетенције у настави страних језика“, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. 03. 2014. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 393-400. ISBN 978-86-85991-74-5.
Видосављевић, М. (2014). „Мотивација наставника и ученика у интеркултуралној настави“. у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. 03. 2013. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 431-438. ISBN 978-86-85991-60-8.
Видосављевић С., Видосављевић, М., Круљ Драшковић, Ј. (2014). Култура и природа, Екологика, бр. 76, стр. 843-849. ISSN 0354 – 3285.
Видосављевић С., Видосављевић, М. (2013), Сто година од оснивања Призренске Гимназије, Педагогија, 4, стр. 658-668 ISSN 0031-3807.