Back
Др Марија Јефтимијевић Михајловић

Др Марија Јефтимијевић Михајловић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Др Марија Јефтимијевић Михајловић, рођена у Косовској Митровици 13.07.1978.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Приштини 2001. године, на катедри за српску књижевност и језик, као студент генерације (са просечном оценом 9,15), са темом „Лирски дискурс у романима Иве Андрића“. Магистарски рад под називом Поетика Бранка Миљковића одбранила је 2009. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. На истом факултету докторирала је 2016. године, са темом Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића.

У Институту за српску културу – Приштина ради од 2002. године, најпре као истраживач-приправник, затим као истраживач-сарадник, а у звање научног сарадника изабрана је 2017. године. Ангажована је најпре на пројекту Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106) од 2002–2005, затим на пројекту Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (ев. бр. 148020) за период 2006–2010, о почев од 2010. и на пројекту Духовна и материјална култура Косова и Метохије, где је као члан комисије активно учествовала и у његовом писању.

Резултати радног и научног ангажмана на овим пројектима јесу четири монографије и скоро сто научних радова, огледа, чланака и приказа. Уредник је неколико тематских зборника и научних монографија, учесник бројних домаћих и међународних научних скупова, члан редакције часописа „Баштина“ и рецензент у часописима од водећег националног значаја. Осим ангажмана на потпројекту „Српски роман на Косову и Метохији“, у оквиру којег је проучавала све релевантне романописце и њихова дела са овог подручја, бави се и компаративним изучавањима српске и руске књижевности, чији су резултати приређивање једне антологије руске поезије, неколико научних радова о рецепцији мање познатих руских књижевника у српској јавности, као и учешће III Конгресу Руског религијског друштва („Религия и религии: дискурсы и практики“), на Руском државном Педагошком Универзитету Херцен у Санкт Петербургу 4–6. 10. 2019, са темом „Православни поглед на свет Ф. М. Достојевског“.

Говори руски и служи се енглеским језиком. Пише поезију и бави се сликањем.

Монографије:

  1. Мит(о)поетика романа Петра Сарића, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2021, 483. стр. ISBN 978-86-89025-67-5 COBISS.SR-ID 43585289
  2. Знамења и значења: огледи о српској књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2018, 279. стр. ISBN 978-86-89025-41-5 SR-ID 271985164
  3. Миљковић између поезије и мита, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2012, 195. стр. ISBN 978-86-89025-01-9 COBIS.SR-ID 188948748
  4. Слика и идеја (поетика и критика), Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2011. 266. стр. ISBN 978-86-82797-95-1 SR-ID – 186167564
Назив
М. Јефтимијевић Михајловић, „Значај приче и причања (структурно двогласје као семантички слој романа Петруша и Милуша Петра Сарића), Баштина, Институт за српску културу - Приштина, 344, 42, pp. 73 - 82, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П., 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Слика српског страдања у приповедачкој прози Григорија Божовића“, Век српске голготе (1915-2015), I-III, тематски зборник међународног значаја, Филозофски факултет Косовска Митровица, Књига II Књижевност , pp. 93 - 113, 978-86-6349-068-0 , 821.163.41. , 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Патријархална калокагатија једне Андрићеве јунакиње (прилог естетици)“, Serbian Studies Research, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад, год. 2, бр. 1, pp. 135 - 164, 2217-5210, 821.163.41.09 Andrić I., 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Мајка као велики демијург и/или архетип страдања (Деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића), Гласник одјељења хуманистичких наука Црногорске Академије наука и умјетности (Гласник Одјељења хуманистичких наука) , Црногоска академија наука и умјетноси, Књига 2, pp. 153 - 162, 2337-0122, 821. 163.4-31.09 Сарић П. , 2015.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Сан о слободи и страх од ње (Тиранија и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића)“, Зборник радова Филозофског факултета, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 424, XLVII (2), pp. 53 - 72, 0354-3293= Зборник радова филозофског факултета, 821.163.41.09-31 Сарић П., 10.5937/ZRFFP47-14120, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Традиционное и современное как вызовы поэтического искусства (Влияние Арсения Тарковского на поэзию современного сербского поэта Желько Медича) / Traditional and modern as challenges of poetic art (The influence of Arseniy Tarkovsky on modern Serbian poet Zeljko Medic’s poetry)“, Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности» (г. Орел, 19-21 апреля 2017 г.) / International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present» (Orel, April 19-21, 2017), Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Фонд «Русский мир» Институт русского зарубежья Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко Конгресс Русских общин Республики Молдова, 597, pp. 528 - 543, 316.4 ББК – 60.0, 978-5-9929-0563-2, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, Бањански театар апсурда: Сутра стиже Господар Петра Сарића у светлу бекетовске филозофије чекања, Баштина, Институт за српску културу - Приштина, 41, pp. 35 - 47, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П., 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Грађа за библиографију Петра Сарића“, Песничко и прозно ткање Петра Сарића, зборник, Фондација Група север – Центар за културу, 129, pp. 119 - 127, 821.163.41.09 Sarić P. (082), 978-86-80980-00-3, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Косовски мит у критичарској перспективи Мирјане Бечејски“, Стремљења, часопис за књижевност, уметност и културу, Јединство, Приштина, Година LIV, јун 2014, pp. 131 - 135, 0585-4229=, 82, 2014.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Философија свејединства у песништву Арсенија Тарковског“, Наука без граница – Science beyond boundaries – Наука без границ, 21-22. септембар, Зборник резимеа, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини / Филозофски факултет у Косовској Митровици, 318, pp. 107 - 108, 37.01 (048) 323(048) 316.4(048), 978-86-6349-077-2, Косовска Митровица, 21. - 22. Sep, 2017
М. Јефтимијевић Михајловић, „Тишина која пева (Песничка космогонија Живке Комленац)“, Живка Комленац, У звезданом телу, "Алма", Београд, 86, pp. 73 - 85, 821.163.41-1, 978-86-7974-504-0, 2017.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Ерос и Логос у песништву Милице Јефтимијевић Лилић“, Милица Лилић, Посланице Одисеју, "Алма", Београд, 126, pp. 111 - 125, 821.163.41-1 821.163.41.09-1 M. Jeftimijević-Lilić, 978-86-7974-512-5, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Бранко Миљковић и Стефан Маларме (поетичке сродности и разлике)“ , Philologia Mediana, Филозофског факултета у Нишу, год. III, бр. 3, pp. 237 - 252, 1821-3332, 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Од почетка света до погледа с Ветерника“ (Радосав Стојановић, Песме последњег заноса, изабране и нове песме, Летопис Матице српске, Матица српска, Год. 189, књ. 492, с, pp. 917 - 920, 0025-5939 , 821.163.41-14.09 Stojanović R, 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Поговор збирке песама Мирјане Јовановић Живим за љубав, Живим за љубав, Градска библиотека Косовска Митровица, pp. 67 - 77, 978-86-913385-0-3 , 821.163.41-1 , 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Поетката на песната на Бранко Миљковиḱ“, Видело, списание на литература, култура и наука, НИУ Македонски информативен издавачки центар, бр. 10-11, зима-прол, pp. 177 - 182, 1820-6336, 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића (глас, фокализацја и дистанца)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 32, pp. 87 - 96, 0353-9008, 821.163.41.09-32 Јевтовић М. , 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјски преглед развоја романа и његово место у књижевној традицији Косова и Метохије“, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, бр 1, pp. 63 - 84, 978-86-6349-014-7 (ФФУП), , 821.163.41.09-31``18/19`` 82.0 , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Песник ватре и смрти, празнине и заборава“ (о неким основним елементима Миљковићеве поетике), Исток, часопис за књижевност, уметност и културну баштину, Уметничка академија „Исток“, Књажевац, број 7-8, година II,, pp. 23 - 32, 2335-013X=Исток , 82+7+39 , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Романи Петра Сарића у књижевној традицији Косова и Метохије“, Домети, Градкса библиотека "Карло Бијелицки", Градкса библиотека "Карло Бијелицки", 158-159, pp. 95 - 102, 0351-0425, 008+82(05), Сомбор, 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Поетика светопоља Александра Деспотовића“, Светопоље (зборник поезије), песнички сусрети „Александар Аца Деспотовић“, Културни центар „Драгица Жарковић“, Косовска Митровица, pp. 5 - 14, 978-86-89145-05-2 , 821.163.41-1(082) , 2014.
М. Јефтимијевић Михајловић, "Митрова Америка Петра Сарића (поетичке и аутопоетичке особености романа), Стварање, Удружење књижевника Црне Горе, 407, 1, pp. 355 - 362, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Улога речи у стваралачком поступку у делу Бранка Миљковића“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св. 29, pp. 53 - 65, 0353-9008, 821.163.41.09-01 Миљковић Б. 821.163.41.09-4 Миљковић Б., 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Власт и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св. 28, pp. 39 - 49, 0353-9008, 821.163.41,09-31 Сарић П., 2010.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Мудрост, лепота и хармонија (О заснованости естетичког тумачења Саре Петра Сарића), Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 31, pp. 101 - 117, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Миљковић између поезије и мита , Миљковић између поезије и мита , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 195, pp. 7 - 195, 978-86-89025-01-9 , 821.163.41.09-1 Миљковић Б. , 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Слика и идеја (поетика и критика), Слика и идеја (поетика и критика), Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 266, pp. 9 - 266, 978-86-82797-95-1, 821. 163.41.09“19“; 821.163.41.09 Јефтимијевић-Михајловић М., 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Бесмисао егзистенције и смисао апсурда (сродности стваралачких проседеа Албера Камија и Петра Сарића)“, Baština, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, Св.34, pp. 141 - 153, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. 821.133.1.09-31 Ками А.; 141.32, 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Психологизација и карактеризација ликова у приповеткама Григорија Божовића“, Поетика Григорија Божовића, тематски зборник водећег националног значаја, Филозофски факултет, Косовска Митровица, pp. 121 - 138, 978-86-6349-058-1 (ФФУП) , 821.163.41.09-32 Божовић Г. , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Petar Sarić a literárna tradícia Kosova a Metohije“, Kultúra, XIX, pp. 6 - 7, May2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Књига и њен аутор – о критичарском методу Јасмине Ахметагић“, Баштина, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 315 - 318, 0353-9008, 008, 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „(Мета)физичка еманација лепоте (Естестско/анестетско као бинарне опозиције феномена лепоте у роману Дивљи калем Радосава Стојановића), Philologia Mediana, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, година VI, број 6 , pp. 271 - 284, 1821-3332 , 821.163.41-09-31 Стојановић Р., 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Идентитет и његова обличја у роману Митрова Америка Петра Сарића“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 49 - 63, 0353-9008, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјско наслеђе и одјеци савремених историјских дешавања у песништву Радосава Стојановића“, Тематски зборник "Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији", Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 141 - 153, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082) 930.85(497.115)(082) 323.1(=163.41)(497.115)(082) 821.163.41.09(497.115)(082) , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Историјско осећање и колективно памћење“, Александар Деспотовић, \"Светопоље (изабране песме)\", Дом Културе „Свети Сава“, , pp. 115 - 123, 978-86-88917-00-2, 821.163.41-1, 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Слика српског страдања у приповедачкој прози Григорија Божовића („Злате из Слатине“ из 1926. и године и друге)“, ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015), Међународна научна конференција , Филозофски факултет Косовска Митровица, pp. 100 - 100, 978-86-6349-047-5 , 341.485(=163.41)(497.11)’’1915/2015’’(048) 327(4)’’1915/2015’’(048) 323(497.115)’’1915/2015’, Србија, 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Психологизација и карактеризација ликова у приповеткама Григорија Божовића“, Научна конференција „Поетика Григорија Божовића“ , Научна конференција „Поетика Григорија Божовића“ , Косовска Митровица – Филозофски факултет; Ниш – Филозофски факултет, Културни центар Стари Колашин, pp. 51 - 51, 978-86-6349-046-8 , 821.163.41.09 Божовић Г. (048) , Србија, 2016.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Верски идентитет Симеона Лековца / Синана Бин Мухамеда (Између православне филозофије и психологије), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, тематски зборник од водећег националног значаја, , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Књига I, pp. 161 - 172, 978-86-89025-25-5 , 821.163.41.09 Божовић Г., 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Са собом на јутрење или дешифровање Фениксовог кода“, Зоран Недељковћ, "Шаптач", Алфеурс арт, pp. 102 - 106, 821.163.41-1, 978-86-6421-004-1, 2015.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Велики ахавски трг – етимон свих Сарићевих каснијих романа“, Зборник 30. књижевних сусрета Савремена српска проза, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, pp. 139 - 150, 978-86-83191-56-7 , 821.163.41.09 Сарић П.(082) , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, Филозофки факултет у Косовској Митропвици, pp. ---- - ----, 821.163.41.09-31 Сарић П. , Одбрањена докторска дисертација Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића, 821.163.41.09-31 Сарић П. , 2016.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Очима се дух не може наситити“ или за чим трагамо по далеким земљама („Сусрет у Кини“ Ива Андрића), Иво Андрић у нашем времену: зборник сажетака, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, Андрићев институт, 169, pp. 25 - 26, 821.163.41.09 Андрић И. (048.3), 978-99976-21-19-1, Андрићград – Вишеград, 13. - 14. Oct, 2017
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Филиповићев теоријски и аналитички приступ Андрићевом делу“, Живот и дело Вука Филипповића, тематски зборник од водећег националног значаја, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, pp. 129 - 144, 978-86-6349-011-6 , 821.163.41.09-31 Андрић И. 82.09 Филиповић В. , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Светлост као божански (духовни принцип једног савременог романсијера)“, Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\" , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, pp. 131 - 139, 978-86-89025-03-3 , 930.85(497.115)(082), 821.163.41.09(082), 94(497.115)(082), 2012.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Светосавље у делима Чедомира Ребића“, Тематски зборник \"Духовно стваралаштво Чедомира Ребића\", Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 300, pp. 189 - 205, 978-86-82797-93-7, 821.163.41 (091).09 Ребић Ч., 2011.
М. Јефтимијевић Михајловић, „Романи Петра Сарића као попришта људских драма појединаца“, Песничко и прозно ткање Петра Сарића, зборник, Фондација Група север – Центар за културу Плужине, 129, pp. 54 - 72, 821.163.41.09 Sarić P. (082), 978-86-80980-00-3, 2017.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Херменеутички кодови Мирјане Бечејски“ поговор у књизи Мирјане Бечејски, "Земаљски и небески знаци", Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, pp. 269 - 278, 978-86-89025-10-1 , 821.163.4109-1 Земаљски и небески знаци, Вукадиновић А.; 821.163.41.09; 82.0 , 2013.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „У трагању за бићем (Дијалектика егзистенције и дијалектика стварања као основа онтолошке утемељености поезије Богдана Џувера), Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 25 - 38, 0353-9008 , 821.163.41.09-1 , 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Стварање као судбина (Феномен стваралачког процеса у поеми „Ткаља“ и у роману Велики ахавски трг Петра Сарића), Баштина, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 81 - 94 , 0353-9008 , 821.163.41.09-13 СарићП.821.163.41.09-31 Сарић П., 2014.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Во потрага на битието на песната (Бранко Миљковиḱ и Ацо Шопов)“, Бранувања, Здружение на литература, култура и наука, Струга, pp. 4 - 9, 1857-7369, 1857-7369, 2011.
Марија Јефтимијевић-Михајловић, „Панорама као модел обликовања стварности (Андрићева панорама у доживљају Вука Филиповића)“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, св. 33, pp. 73 - 83, 0353-9008, 821.163.41.09-3 Андрић И. 821.163.41.09 Филиповић В. , 2012.