Back

Др Јасмина Кнежевић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Јасмина Кнежевић, научни сарадник, рођена је 1974. године у Новоме Саду.

Образовање:

Дипломирала 2004. године на Филозофском факултету Универзитета у Новоме Саду. Tема: Улога фразеологизама у карактеризацији ликова у драмама Душана Ковачевића.

Магистрирала 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Новоме Саду. Тема: Снови у књижевности српског романтизма.

Докторирала 2019. године на Филозофском факултету Универзитета у Новоме Саду. Тема: Романтизам у српској књижевности из имаголошке перспективе.

Радно искуство:

Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић у интервалу од 2004. до 2006. године, и од 2008. године до данас. Пројекти на којима је била ангажована су (хронолошким редом): Историјске и националне основе духовне и материјалне културе српског народа на Косову и Метохији (ев. бр. 101106) у интервалу 2004-2005. године; Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од XV до XX века (ев. бр. 148020) од 2008. до 2010. године; а од 2011. године до данас ради на пројекту Материјална и духовна култура Косова и Метохије (ев. бр. 178028). Све пројекте финансирало је (а последњи још увек финансира) Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Институт за словенску филологију Јагјелонског универзитета у Кракову (Пољска): лектор за српски језик у интервалу од 01.10.2006. до 30.09.2008. године.

Језици: француски, енглески, пољски.

Библиографија:

Јасмина Вучетић (2004): „Фразеологија у драмама Душана Ковачевића“. У: Прилози проучавању језика, 35/2004. Нови Сад: Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду. Стр. 231–285. ISSN 0555-1137.

Јасмина Вучетић (2010): „Речник фразеологизама Григорија Божовића (Мој Колашин)“. У: часопис Баштина, св. 28. Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић. Стр. 75-147. ISSN 0353-9008.  

Јасмина Вучетић (2013): Наличје форме и идеје: књижевност и језик у контексту културе и традиције. Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић. Уредник: др Срђан Словић, 320 стр. ISBN 978-86-89025-11-8.

Јасмина Кнежевић (2015): „Сан у језику Ђорђа Марковића Кодера: заборављени Код(ер)“, део I. Часопис Баштина, св. 39. Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, стр. 37-48. ISSN 0353-9008.  

Јасмина Кнежевић (2016): „Сан у језику Ђорђа Марковића Кодера: заборављени Код(ер)“, део II. Часопис Баштина, св. 41. Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, стр. 11-33. ISSN 0353-9008.  

Јасмина Кнежевић (2018): „Корифеј ониризма српске романтичарске књижевности, Лаза Костић“. Часопис Баштина, св. 44. Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, стр. 25-53. ISSN 0353-9008.  

Јасмина Кнежевић (2018): „Руске слике Лазе Костића у контексту српско-руских односа“.  У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости (књига 2), зборник радова. Уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић и Далибор Велојић. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, стр. 263-285. ISBN 978-86-89025-40-8.

Јасмина Кнежевић (2019): „Имагем канонâ (Канонско у нашим представама и друштвено-историјске околности њиховог настанка и одржања)“. Часопис Баштина, св. 48. Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, стр. 41-52. ISSN 0353-9008.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 1. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологија у драмама Душана Ковачевића”, Прилози проучавању језика, 35/2004, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2004, стр. 231-285.
 2. Кнежевић Јасмина, ,,Фаустовски мотиви у роману Испод вулкана Малкома Лаурија”, Стање ствари (часопис за различите видове уметничког изражавања), бр. 11, Нови Сад, 2005, стр. 167-182.
 3. Кнежевић Јасмина, ,,Женски ликови у приповедачкој прози Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Зборник радова са научног скупа одржаног 15. децембра 2009. у Лепосавићу под називом ,,Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања”, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 329-339.
 4. Кнежевић Јасмина, ,,Фрaзеолошки подтекст као полазиште за реконструкцију једног минулог света”, Баштина, св. 27, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2009, стр. 45-56.
 5. Кнежевић Јасмина, ,,Речник фразеологизама Григорија Божовића (Мој Колашин)”, Баштина, св. 28, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2010, стр. 75-147.
 6. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеолошке особености спортске рубрике дневног листа Јединство“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011.
 7. Кнежевић Јасмина, ,,Косовски мит у поезији Ђуре Јакшића”, Баштина, св. 31, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2011, стр. 87-100.
 8. Кнежевић Јасмина, ,,Хумористичка страна Јединства као извор смехотворне културе”, тематски зборник ,,Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју”, Лепосавић, 2012, стр. 155-175.
 9. Кнежевић Јасмина, ,,Фразеологизам као стожер афористичког мишљења и казивања”, Баштина, св. 32, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 75-85.
 10. Кнежевић Јасмина, ,,Костићев повратак у будућност”, Баштина, св. 33, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2012, стр. 57-72.
 11. Кнежевић Јасмина, ,,Закон гостопримства, јачи од смрти”, Баштина, св. 34, Институт за српску културу Приштина, Лепосавић, 2013, стр. 79-92.

Монографије:

Кнежевић Јасмина, Наличје форме и идеје: књижевност и језик у контексту културе и традиције, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2013.