Back

Др Иван Бецић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Иван Бецић је доктор наука из области историје и налази се у звању вишег научног сарадника. Научно поље његових истраживања првенствено је из области економске, војне, просветне, црквене и политичке историје, као и историје спорта.

Рођен је 12. фебруара 1967. године у Алексинцу. Дипломирао је 1996. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду на катедри за историју. Магистарску тезу „Финансијска политика Краљевине СХС“ одбранио је 2002. године на истом факултету, под менторством проф. др Ђорђа Станковића. Докторску дисертацију под називом „Министарство финансија Краљевине Југославије 1918‒1941“ одбранио је 2009. године на истом факултету, под менторством проф. др Љубодрага Димића.

Од 2012. године запослен је на Институту за српску културу ‒ Приштина као научни сарадник, а током 2016. године био је и на положају в. д. директора. Од тренутка запослења ангажован је на пројекту „Материјална и духовна култура Косова и Метохије“, чији је руководилац била др Драгана Јањић. У оквиру овог пројекта обрадио је историју приватних финансијских институција како на простору Косова и Метохије тако и Старе Србије и југа централне Србије.

Налази се у уређивачким одборима часописа: Баштина, Лесковачки зборник и Расински анали. Био је члан уређивачких одбора тематских зборника: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и на­ционалног идентитета на Косову и Метохији, Лепосавић 2014; Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, I, Лепосавић 2016 и Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, II, Лепосавић 2016.

Уредник је четири научне монографије и један од уредника тематских зборника: Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату 1915-1918, Лесковац 2016; Загрлата у историји српског народа, Велики Шиљеговац 2017; Капија Поморавља у духовној историји српског народа, Својново ‒ Крушевац 2017; Јухорски запис, Својново ‒ Крушевац 2018; Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект, Врање 2018; Крушевац и околина у Првом светском рату, Крушевац 2018; Крушевац и околина у историји српског народа, Крушевац 2019; Јухорска чтенија, Својново ‒ Крушевац 2021 и Врањски гласник, Врање 2021.

Члан је Надзорног одбора Удружења за друштвену историју УДИ Euroclio из Београда и Друштва за економску историју из Београда. У два наврата био је ментор за израду докторских дисертација.

Аутор је три научне монографије и више од седамдесет научних радова.

Говори енглески језик.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

  1. Бецић Иван, ,,Берзе у Краљевини Југославији”, Историја 20. века, 1, Институт за савремену историју, Београд, 2008.
  2. Бецић Иван, ,,Кредитна политика Народне банке Краљевине Југославије”, Историја 20. века, 1, Институт за савремену историју, Београд, 2010.
  3. Бецић Иван, ,,Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1941″, Ин­ститут за савремену историју, Београд, 2012.
  4. Бецић Иван, „Лист Борба у борби за овладавање јавним мњењем у Србији 1944-1945″, Историја 20. века, 2, Институт за савремену историју, Београд, 2012.
  5. Бецић Иван, ,,Финансијске установе у Приштини до Другог светског рата”, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и на­ционалног идентитета на Косову и Метохији, Инсти­тут за српску културу Приштина, Лепосавић, 2014.
  6. Бецић Иван, ,,Банка Стара Србија“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 1, Косовска Митровица, 2014.
  7. Бецић Иван, ,,Скупштинске расправе о војним буџетима Краљевине СХС”, Војноисторијски гласник, 1, Институт за стра­те­гиј­ска истра­жи­вања – Одељење за војну историју Министарства од­бра­не Ре­пуб­ли­ке Србије, Београд, 2014.
  8. Бецић Иван, ,,Значај српске православне цркве за очување српског живља у Старој Србији почетком XX века”, Црквене студије, 11, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-сло­венске студије, Међународни центар за православне студије, Ниш, 2014.

Монографије:

  1. Бецић Иван, Финансијска политика Краљевине СХС (1918–1923), Стубови културе, Београд, 2003.
  2. Бецић Иван, Историја за II разред средњих стручних и уметничких шко­ла, За­вод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.