Back

Филип Обрадовић

ИСТРАЖИВАЧ - САРАДНИК

докторанд

Биографија
Библиографија

ФИЛИП ОБРАДОВИЋ је рођен 1989. године у Косовској Митровици, где је стекао основно и средње образовање.

Основне студије историје завршио је 2015. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оцено 8, 57 и стекао звање професора историје (Развој хералдике у Србији).

Мастер студије историје завршио је 2017. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, са просечном оцено 9, 00 и стекао звање мастер историје (Срби и хералдика).

Студент је треће године докторских академских студија на Филозофском факултету у Косовској Митровици, на модулу Историја, са просеком 9, 44.

Запослен је на Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић као истраживач – приправник од јуна 2018. године.

Служи се енглеским и немачким језиком. 

Назив
 Zvezdana M. Elezović, Filip M. Obradović, „Development of University Art Education in Kosovo and Metohija“, Zbornik Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, urednik Albina Abidović, Brčko: Evropski univerzitet, 2018. ISBN 978-99955-99-41-6 378(082) COBISS.RS-ID 7321624
Марко П. Атлагић, Звездана М. Елезовић, Филип М. Обрадовић, „Руски хералдички национални симболи у грбу и на заставама Србије за време Првог српског устанка (1804-1813) као знак покровитељства Русије над Србијом“ Митолошки зборник = Mythology Collection, 37 (2017): 153-164. ISSN 1450-9792 929.6/.9(497.11)"1804/1813" 94(497.11)"1804/1813" 327(470:497.11)"1804/1813"
Анона милитарис на дарданском тлу за време Диоклецијанове владавине / Марија М. Савић, Филип М. Обрадовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 491. - Апстракт ; Summary
У: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности / уредили и приредили Драган Танчић, Јасмина Ахметагић, Далибор Елезовић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-35-4. - Стр. 485-492.
94:336.2(37)"02"94(398)"02"
COBISS.SR-ID 264525068
Вишеслав је српски а не хрватски кнез, а Вишеславова крстионица ранохришћански српски а не хрватски културни споменик / Марко П. Атлагић, Филип М. Обрадовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 145-146. - Апстракт ; Summary.У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 44 (2018), стр. 139-148.904:726.596(497)"08"(049.2)929.731 Вишеслав, српски кнез(049.2)
COBISS.SR-ID 265082380