Back
Др Александар Павловић

Др Александар Павловић

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

Александар Павловић, виши научни сарадник, рођен 1973. године у Београду.

Образовање

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Докторску тезу под називом „Свакодневни живот становника северне Косовске Митровице“ одбранио је 2016. године.

Радно искуство

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, од 2006. године до данас. Учествовао на пројектима Института Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од 15. до 20. века (број 148020) и Материјална и духовна култура Косова и Метохије (број 178028).

Језици

Енглески језик.

Извод из библиографије

Александар Павловић (2010) „Свакодневни живот Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године према подацима у архивској грађи“, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, књ. 3, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 377-397. стр., ISBN 978-86-80273-52-5.

Александар Павловић (2011) Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 166 стр., ISBN 978-86-82797-94-4.

Александар Павловић (2013) „Јавни ритуали у северној Косовској Митровици (Бадњи дан и Митровдан)“, у: Појединац, породица, друштво у транзицији, Међународни тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 420-445. стр., ISBN 978-86-6349-017-8.

Александар Павловић (2013) „Прослава Божића у северној Косовској Митровици у организацији Српске православне цркве“, у: Културно наслеђе Косова и Метохије – Историјске тековине Србије и изазови будућности, Тематски зборник од водећег националног значаја, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије и Универзитет у Приштини, Београд – Косовска Митровица, 107-134. стр., ISBN 978-86-6349-015-4.

Александар Павловић (2017) „Елементи просторне симболике Срба у Косовској Митровици“, Етноантрополошки проблеми, год. 12, св. 4 (н. с.), Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 1233-1257. стр., ISSN 0353-1589.

Александар Павловић (2017) „Игра пауна и паунице на трећи дан Ускрса у Великој Хочи“, Баштина, св. 43, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 159-177. стр., ISSN 0353-9008.

Александар Павловић (2018) „Специфичност Беле виле као елемента нематеријалног културног наслеђа Срба у Великој Хочи“, у: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 561-586. стр., ISBN 978-86-89025-35-4.

Александар Павловић (2018) „‚Женидба Краљевића Марка‘ на дан Белих поклада у Штрпцу“, Баштина, св. 44, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 469-497. стр., ISSN 0353-9008.

Александар Павловић (2018) „‚Мавање кумбара‘ – Паљење покладних ватри у Сиринићкој жупи“, Баштина, св. 45, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 471-484. стр., ISSN 0353-9008.

Александар Павловић (2019) „Елементи родне стереотипизације у покладном ритуалу ‚Женидба Краљевића Марка‘ у Сиринићкој жупи“, у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 388-396. стр., ISBN 978-954-07-4893-1.

Александар Павловић (2021) Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 352. стр., ISBN 987-86-89025-69-9.

Александар Павловић (2021) „Прослава Ђурена у Призренској Гори – прилог истраживању“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. LI (02), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 159-189. стр., ISSN 0354-3293.

Александар Павловић (2006) Београдски ауто-клуб: Поглед у друштвени и културолошки оквир постојања, Српски генеалошки центар, Београд, 204 стр., ISBN 86-83679-21-7.
Александар Павловић (2006) „Осврт на аграрну реформу и колонизацију Срба и Црногораца на простору Косова и Метохије у периоду између 1912. и 1941. године”, Баштина, св. 21, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 173-193. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Аграрна реформа и колонизација Срба и Црногораца на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године као предмет интересовања у домаћој науци”, Баштина, св. 22, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 193-216. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Питање извора у етнолошком проучавању Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 23, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 343-366. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2007) „Змај и вила у народној песми Змај и Јања чобаница”, у: Духовност писане културе Срба у контексту културе балканских Словена, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 9-24. стр., ISBN 978-86-82797-77-7.
Александар Павловић (2008) „Просторни распоред Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 24, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 231-246. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2008) „Насеља Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године”, Баштина, св. 25, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 219-238. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Употреба кумства на примеру кумовања краљевске породице Карађорђевић”, Баштина, св. 26, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 243-265. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Миленко С. Филиповић на Косову и Метохији према писању дневног листа Вардар”, Баштина, св. 27, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 189-201. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2009) „Прилог о економско-социјалном положају колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године”, Архив, год. Х, бр. 1-2, Архив Југославије, Београд, 91-105. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2010) „Искључивост националне идеологије као претња очувању културног наслеђа Косова и Метохије”, у: Културно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 281-300. стр., ISBN 978-86-82797-88-3.
Александар Павловић (2010) „Свакодневни живот Срба и Црногораца колонизованих на Косову и Метохији у периоду између 1918. и 1941. године према подацима у архивској грађи“, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, књ. 3, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 377-397. стр., ISBN 978-86-80273-52-5.
Александар Павловић (2010) „Прилог проучавању економије колониста на Косову и Метохији 1918-1941“, Архив, год. XI, бр. 1-2, Архив Југославије, Београд, 99-109. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2010) „Представе о вампиру као упозорење живима“, Баштина, св. 28, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-274. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2010) „Бројанице код средњошколаца у улози дефинисања верског и етничког идентитета“, Баштина, св. 29, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 145-166. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) Свакодневни живот колониста на Косову и Метохији 1918-1941. године, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 166 стр., ISBN 978-86-82797-94-4.
Александар Павловић (2011) „Структура колонистичких домаћинстава на Косову и Метохији 1918-1941. године према подацима у архивској грађи“, Баштина, св. 30, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 189-219. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) „Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника северног дела Косовске Митровице“, Баштина, св. 31, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 297-321. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2011) „Црква Св. Димитрија у светлу свакодневице становника северне Косовске Митровице“, у: Духовне и материјалне специфичности Косова и Метохије кроз историју, Зборник радова са научног скупа, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 269-286. стр., ISBN 978-86-89025-03-3.
Александар Павловић (2012) „Јавно налагање бадњака у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 32, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 211-231. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2012) „Досељеници са подручја јужно од Ибра према ставовима становника северне Косовске Митровице“, Баштина, св. 33, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 271-287. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2012) „Бројанице међу младима у Београду“, Гласник Етнографског музеја, књ. 76, Београд, 87-104. стр., ISSN 0350-0322.
Александар Павловић (2013) „Литијски опход у северној Косовској Митровици на дан прославе градске славе Митровдана“, Баштина, св. 34, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-269. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2013) „Комшијски односи међу Србима у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 35, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 251-266. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2013) „Прослава Божића у северној Косовској Митровици у организацији Српске православне цркве“, у: Културно наслеђе Косова и Метохије – Историјске тековине Србије и изазови будућности, Тематски зборник од водећег националног значаја, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије и Универзитет у Приштини, Београд – Косовска Митровица, 107-134. стр., ISBN 978-86-6349-015-4.
Александар Павловић (2013) „Јавни ритуали у северној Косовској Митровици (Бадњи дан и Митровдан)“, у: Појединац, породица, друштво у транзицији, Међународни тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 420-445. стр., ISBN 978-86-6349-017-8.
Александар Павловић (2014) „Албанци у сећањима Срба у северној Косовској Митровици у контексту свакодневице пре рата 1999. године“, Баштина, св. 36, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 289-314. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2014) „Неколико саопштења о слављењу крсне славе код Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 37, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 209-220. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2014) „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији током Другог светског рата“, Архив, год. 15, бр. 1/2, Архив Југославије, Београд, 113-129. стр., ISSN 1450-9733.
Александар Павловић (2014) „Значај изградње Цркве св. Димитрија у северној Косовској Митровици из угла локалног српског становништва“, у: Градитељско наслеђе у Србији, Скуп у част др Доброслава (Бојка) Павловића, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 97-133. стр., ISBN 978-86-81529-51-5.
Александар Павловић (2014) „Унутаргрупне перцепције међу српским становништвом у северној Косовској Митровици“, у: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Национални научни скуп са међународним учешћем, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 337-354. стр., ISBN 978-86-6349-021-53.
Александар Павловић (2017) „Елементи просторне симболике Срба у Косовској Митровици“, Етноантрополошки проблеми, год. 12, св. 4 (н. с.), Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 1233-1257. стр., ISSN 0353-1589.
Александар Павловић (2017) „Игра пауна и паунице на трећи дан Ускрса у Великој Хочи“, Баштина, св. 43, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 159-177. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2018) „Специфичност Беле виле као елемента нематеријалног културног наслеђа Срба у Великој Хочи“, у: Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Међународни тематски зборник, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 561-586. стр., ISBN 978-86-89025-35-4.
Александар Павловић (2018) „‚Женидба Краљевића Марка‘ на дан Белих поклада у Штрпцу“, Баштина, св. 44, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 469-497. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2018) „‚Мавање кумбара‘ – Паљење покладних ватри у Сиринићкој жупи“, Баштина, св. 45, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 471-484. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2019) „Елементи родне стереотипизације у покладном ритуалу ‚Женидба Краљевића Марка‘ у Сиринићкој жупи“, у: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 388-396. стр., ISBN 978-954-07-4893-1.
Александар Павловић (2019) „Прилози о економским аспектима свакодневице Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 47, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 491-513. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2020) „Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици у условима недефинисаног институционалног статуса“, Баштина, св. 51, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 461-480. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2021) „Прилог истраживању представа о Албанцима код Срба у северној Косовској Митровици“, Баштина, св. 53, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 437-459. стр., ISSN 0353-9008.
Александар Павловић (2021) Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 352 стр., ISBN 987-86-89025-69-9.
Александар Павловић (2021) „Прослава Ђурена у Призренској Гори – прилог истраживању“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. LI (02), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 159-189. стр., ISSN 0354-3293.