Јован Симијановић

Др Joван Симјановић

НАУЧНИ САРАДНИК
Биографија
Библиографија

ДР ЈОВАН СИМИЈАНОВИЋ је рођен у Краљеву 1981. године, где је стекао основно и средње образовање, потом је 2000. године уписао Филозофски факултет Универзитета у Приштини на којем је 2006. године дипломирао. Дипломски рад Византија и Јужни Словени у VI и VII веку одбранио је 12. маја 2006. на Катедри за историју код ментора проф. др Радивоја Радића оценом десет.

Од 2006. године запослен је у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић и ангажован на на пројекту: Духовне појаве и стваралаштво српског народа на Косову и Метохији од 15 до 20. века.

Пред одбраном је докторског рада на одељењу за историју на Филозофском факултету у Београду код ментора проф. др Мире Радојевић.

Тренутно је ангажован на актуелном пројекту Института за српску културу: Материјална и духовна култура Косова и Метохије. Руководилац пројекта је проф. др Драгана Јањић. До сада је у оквиру пројекта објавио преко двадесет научноистраживачких радова.

КатегоријаНазив
M52Јован Симијановић, „Здравство у Краљеву 1944–1955“, Baština, Инатитут за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 229 - 245, 0353-9008, 614.2(497.11 Kraljevo)"1944/1945", 2016.
M52Јован Симијановић, ”Неки аспекти процеса урбанизације града Краљева након Другог светског рата 1944-1955.” , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 36, pp. 273 - 276, 0353-9008 , 94:711.1(497.11)"1944/1955"(093.2), 2014.
M52Јован Симијановић, Здравство у Краљеву 1944–1955., Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 39, pp. 229 - 245, 0353-9008, 614.2(497.11 Краљево)“1944/1955“, 2015.
M14Драгана Јањић, Јован Симијановић, „Митрополит Викентије Крџић”, Узроци, последице, тумачења, Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Живојиновићу (1934-2016), Филозофски факултет Ниш, I, pp. 665 - 685, 978-86-7379-406-8, 94(497.11) ”1905/1919”; 2-726.1:929 Крџић В. 930-85(497.11)”1914/1919”;272.22(497.11)”1914/1919”;341, 2016.
M44Јован Симијановић, „Акција српског четника Саватија Милошевића“, Тематски зборник од водећег националног значаја: Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, pp. 323 - 335, 978-86-89025-13-2 , 94(497.115)(082)930.85(497.115)(082)323.1(=163.41)(497.115)(082)821.163.41.09(497.115)(082), 2014.
M52Јован Симијановић, Избеглице са Косова и Метохије у Рашкој у Другом светском рату, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 31, pp. 233 - 246, 0353-9008 , 314.151.3-054.74(497.11)\"1941/1944\", 2011.
M45Јован Симијановић, Изјаве избеглица које су боравиле у Студеничком срезу током Другого светског рата, Тематски зборник \"Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју\", Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 498, pp. 251 - 267, 978-86-89025-03-3, 930 . 85 (497 . 115) (082) 821 . 163 . 41 . 09 (082) 94 (497 . 115) ( 082) , 2012.
M41Бојан Шево, Драган Танчић, Јован Симијановић, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, Problemi naučnog definisanja rata agresije terorizma i bezbednosti, D. Tančić ; Leposavić : Institut za srpsku kulturu Priština, pp. 0 - 138, 978-86-89149-04-3, 355.01:32 351.78:32 232.285, 2013.
M41Д. Танчић, Б. Шево, Ј. Симијановић, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Проблеми научног дефинисања рата агресије тероризма и безбедности, Драган Танчић; Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, 355.01:32 351.78:32 232.285, 978-86-89149-04-3, 2013.
M52Јован Симијановић, „Снабдевање становништва у Краљеву 1944-1951.“ , Baština, Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић, 37, pp. 195 - 205, 0353-9008 , 351.778.2:330.59(497.11)"1944/1951"(093.2) 316.728(497.11)"1944/1951"(093.2), 2014.
M63Јован Симијановић, „Развој школства у Краљеву накод Другог светског рата у периоду 1944.-1955“, Научни скуп са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу "Настава и наука у времену и простору", Учитељски факултет, Лепосавић, pp. 954 - 974, 978-86-84143-46-6, 371.3(082) 37.01(082) 37.015.3:159.953.5(082), Србија, 2015.
M53Јован Симијановић, „Један осврт на историјски значај оснивања Кола српских сестара“, , Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 29, pp. 81 - 91, 0353-9008, 061.23-055.2(497.11)"1903/1942"(093.2) 070(497.11)"1905/1941", 2010.
M44Јован Симијановић, „Индустрализација у Краљеву и Косовској Митровици након Другог светског рата 1944-1955“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја , Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, књ. 2, pp. 261 - 282, 978-86-89025-26-2, 330.341(497.11)ʺ1944/1955ʺ 330.342.22(497.11)ʺ1944/1955ʺ, 2016.
M52Јован Симијановић, „Делатност Градског народноослободилачког одбора у Краљеву током 1945. Године“,, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 34, pp. 213 - 225, 0353-9008, 94:342.52(497.11)"1944/1945"(093.2), 2013.
M53Јован Симијановић, „Одбори друштва "Коло српских сестара" на Косову и Метохији између два светска рата“, Baština, Институт за српску културу - Приштина / Лепосавић, Св. 28, pp. 183 - 196, 0353-9008, 061.23-055.2(497.11)"1918/1942"(093.2), 2010.
M52Јован Симијановић, Утицај миграција са Косова и Метохије на демографски развој Краљева у периоду након Другог светског рата, Baština, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 344, св. 30, pp. 117 - 132, 0353-9008 , 314.116(497.11)\"1945/2002\" 314.15(=163.41)(497.115)\"194/200\" , 2011.
M53Јован Симијановић, „Преглед развоја здравствених установа у Краљеву 1944-1960“ , Наша прошлост, Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево, бр. 14, pp. 149 - 159, Наша прошлост, 94:614.2(497.11)"1944/1960"(093.2), 2014.